ฝาก - ถอน

VRU

VRU

VRU ประวัติมหาวิทยาลัย

VRU ประวัติมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรทรงมีพระเมตตาให้การศึกษาสตรีไทยจึงพระราชทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบันอยู่ที่ 153 จังหวัดเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร. โดยย้ายครูฝึกนักเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (7-8) จากโรงเรียนเบญจมราชาลัย. ครูใหญ่คนแรกคืออาจารย์นิลรัตน์บัณฑิตวรสาโรงเรียนใช้ชื่อย่อเป็นสัญลักษณ์และสีเขียวเป็นสีประจำโรงเรียนเนื่องจากเป็นสีประจำวันประสูติ สนใจอ่านต่อ

สถานศึกษาแห่งนี้ปฏิบัติภารกิจทางการศึกษาทั้งฝ่ายฝึกหัดครู และหน่วยงานทั่วไปมาโดยตลอดและได้มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสถานะและตำแหน่งงานตามความเหมาะสมดังต่อไปนี้

VRU

1 ตุลาคม 2513
เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

พ.ศ. 2515
ขยายงานฝึกหัดครูจนถึงที่ตั้งปัจจุบันเลขที่ 1 หมู่ 20 ถ. พหลโยธินกม. 48 ต. คลองหนึ่งอ. คลองหลวงจ. ปทุมธานี 13180 เนื้อที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ได้ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินแปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของสถาบันในปัจจุบัน

14 พฤศจิกายน 2517
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์และสมาคมศิษย์เก่า “ในพระบรมราชูปถัมภ์”

9 พฤศจิกายน 2518

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ กิติวัฒนาดุลโสภาคย์เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรและพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน 2 แสนบาท จัดตั้งเป็น “มูลนิธิเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์”

พ.ศ. 2520
เปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2528
เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ด้วยโดยมีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ วิชาการศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

14 กุมภาพันธ์ 2535
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 มกราคม 2538
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องราชบัณฑิตยสถาน. ส่งผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

6 มีนาคม 2538
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ตราประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นตราประจำสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 กุมภาพันธ์ 2542
เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์และทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “อาคารเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์”

ปีการศึกษา 2542
เปิดสอนระดับปริญญาตรีสองปีและสี่ปีในสาขาบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2543
เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

15 กุมภาพันธ์ 2544
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานเพื่อเปิดอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ในอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

21 สิงหาคม 2545
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 มิถุนายน 2547

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ลงนามในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ. ศ. พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547

ประจำปีการศึกษา 2549
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษาและสาขาการสอนและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3 พฤษภาคม 2555
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยเนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีเนื้อที่ 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวาตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่ง อ. คลองหลวงจ. ปทุมธานี

ประจำปีการศึกษา 2556
เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติรวมทั้งปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์หลักสูตรนานาชาติ ณ ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร

ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) รวมถึงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาควิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

ปีการศึกษา 2558
เปิดสอน 3 หลักสูตรคือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสระแก้ว

Her Royal Highness Princess Valaya Alongkorn Krom Luang Phetchaburi Ratchasirindhorn Have mercy on education Of Thai women Therefore granting a building with approximately 4 rai of land to the Ministry of Education Established Petchaburi Wittayalongkon Teacher Training School on June 4, 1932, now at No. 153 Phetchaburi Road, Thung Phayathai Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok. By relocating the teacher training students and high school students (Grade 7-8) from Benjamarachalai School. The first principal was Ajarn Nilrat Banyasit Worasas The school uses the initials symbolic and green is the color of the school as it is the color of the day of his birth.

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู