Set

Set

Set

Set หรือ เรื่องของดัชนีหุ้นไทยที่นักธุรกิจควรทำความรู้จัก.
เมื่อพูดถึงการเงินหลายคนอาจจะพูดถึงเรื่องนี้ตามสื่อต่างๆที่บอกว่า “การเงินไทยวันนี้ปิดที่ 1,739.24 เพิ่มขึ้น 8.64 จุด” และยังคิดอยู่ว่าดัชนีนั้นคืออะไร?

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อต้องบอกว่าบทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับหุ้นไทยที่ควรรู้และเราจะได้ประโยชน์อะไรจากดัชนีซึ่งเชื่อว่าบทความนี้จะให้ความเห็นแก่ผู้อ่านได้ ความเข้าใจดัชนีหุ้นไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

Set

ดัชนีคืออะไร?
ดัชนีหมายถึง “ตัวบ่งชี้” เมื่อรวมกับคำว่าหุ้นจะหมายถึงตัวบ่งชี้ดัชนีซึ่งดัชนีเกิดจากการคำนวณเชิงตรรกะเพื่อใช้ในการแสดงภาพการประเมิน ภาพรวมที่จะช่วยให้ผู้พัฒนาสถานการณ์ต่างๆชัดเจนขึ้น

ดัชนีไทยที่แพลตฟอร์มควรทำความเข้าใจสิ่งที่เราจะได้รับรู้ในบทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของ บริษัท ในการจัดทำดัชนีประเภทหมวดหมู่เพื่อให้นักแสดงสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละขนาดได้อย่างชัดเจนและให้ข้อมูล มีการขยายการจัดการเที่ยวบินซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของเราเพื่อไม่ให้เราเสียเวลา มาเริ่มกันเลย.

SET Index คือดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “ดัชนีหุ้นไทย” (เราได้ยินตามสื่อต่างๆส่วนใหญ่หมายถึงSET Index) เมษายน 2518 ซึ่งเป็นวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มทำการซื้อขายSET Index ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นสามัญทั้งหมดใน SETรวมหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะถูกคำนวณในดัชนีด้วยยกเว้น

หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 1 ปี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หุ้นทั่วไป
ณ วันที่ 05/04/18 มีหุ้นที่ใช้ในการคำนวณ SET Index จำนวน 605 ตัว

วิธีการคำนวณSET Index ใช้วิธี Market Capitalization Weighted Index โดยเปรียบเทียบมูลค่าตลาดรวม ณ ปัจจุบันกับมูลค่าตลาดรวม ณ วันที่ฐานคือวันที่ 30 เมษายน 2518 ฐานของดัชนีที่ 100 จุดถูกกำหนดเป็น แสดงในรูป

(มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นเป็นตัวบ่งชี้ว่า บริษัท นี้มีมูลค่ารวมเท่าใดสามารถหาได้จากการคำนวณราคาปัจจุบันของหุ้น x จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วและมูลค่าตลาดรวมคือมูลค่าตลาดของหุ้นทุกตัวที่ใช้ คำนวน)

การคำนวณนี้จะให้ “หุ้นตัวใดมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่สูงเช่นกันในทางตรงกันข้ามหุ้นใดมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่ต่ำ” ดังนั้นปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของSET Index คือมูลค่าตลาดยิ่งมูลค่าตลาดของ บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สูงเท่าไหร่มูลค่าของSET Index ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

นอกจากSET Index แล้วยังมีการสร้างดัชนีSET SET50 และ SET100 เพื่อให้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดัชนี SET50 คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญ 50 อันดับแรกและดัชนี SET100 คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกหุ้น 100 อันดับแรกที่จะรวมอยู่ใน SET50 และ SET100 มีเกณฑ์การคัดเลือกหลักดังนี้

เป็นหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดและจดทะเบียนมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน (ยกเว้นหลักทรัพย์ที่เลือกตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบ)
จะไม่มีการคำนวณหลักทรัพย์ใดที่ได้รับเครื่องหมาย SP เกิน 20 วัน
หุ้นมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 200 อันดับแรกโดยพิจารณาจากมูลค่ารายวันเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
หุ้นที่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Free Float) ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชำระแล้ว
หุ้นมีการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอในสภาวะปกติของตลาด
หุ้นที่มีการซื้อขายหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นจดทะเบียน
(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกได้ที่ “หลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีตลาดหลักทรัพย์”

หุ้นใดที่มีคุณสมบัติจะได้รับการจัดอันดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดโดยอันดับ 1-50 จะเข้าจดทะเบียนใน SET50 และอันดับ 1-100 จะรวมอยู่ใน SET100 และSET บริษัท มีการปรับมูลค่าหุ้นที่ใช้ในการคำนวณปีละ 2 ครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนและธันวาคม

วิธีการคำนวณสำหรับดัชนี SET50 และ SET100 คำนวณในลักษณะเดียวกับดัชนีSET คือวิธีการถ่วงน้ำหนักมูลค่าตลาด แต่ความแตกต่างคือใช้หุ้นเพียง 50 และ 100 ตัวในการคำนวณและใช้มูลค่าตลาดรวม ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2538 และดัชนี SET100 ใช้มูลค่าตลาดรวม ณ วันที่ 30 เมษายน 2548 เป็นวันฐานทั้งสองมีฐาน ค่าดัชนี 1,000 คะแนน

ประโยชน์ของดัชนี

ใช้ในการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวและเบาะแสของหุ้นที่ซื้อขายในส่วนควบคุม
ดัชนีสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับประสิทธิภาพเพื่อศึกษาผลตอบแทนประสิทธิภาพของคุณลักษณะ
สามารถอ้างอิงหลักการจัดทำดัชนีหุ้นไทยแต่ละตัว (Stock index index) และดัชนีหุ้น (Hang Seng Index) ดังนั้น (วิธีคำนวณดัชนี)
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์ว่าจะได้รับความนิยมจากนักวิเคราะห์ทางเทคนิค
ใช้ดัชนีเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับปัญหาทางการเงินไม่ว่าจะเหมาะสมรวมถึง ETF ที่ไม่ได้รับอนุญาตใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และรายการรวม
สุดท้ายนี้สำหรับทั้งผู้เช่าจริงและผู้เช่าพื้นฐานการรู้และเข้าใจดัชนีและประเภทต่างๆของดัชนีหุ้นไทยจะช่วยให้การคำนวณและการคำนวณของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นและฉันหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ ผู้อ่านทุกคน

Index Benefits

Used in the movement, movement and clues of the stocks being traded in the control
Index can be used as a benchmark for performance to study the performance return of a feature.
Can refer to the principle of the index of each Thai stock index (Stock index index) and stock index (Hang Seng Index) therefore (method calculated index)
It is a tool used for forecasting how to be popular with technical analysts.
Use indices as a reference for any financial issue, whether appropriate, including ETFs, disallowed, Derivative Warrants, and aggregate lists.
Finally, for both hands-on and base tenants, knowing and understanding the various indices and types of Thai stock indices will help our calculations and calculations more efficiently, and I hope you find this article helpful. All readers

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

JD CENTRAL

เรื่องถัดไป

บ้านบอล

เมนู