ฝาก - ถอน

production

production

production การผลิต

production นำปัจจัยการผลิตเช่นที่ดินทุนแรงงานและผู้ประกอบการผ่านกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
ภายใต้เทคโนโลยีระดับเดียว รวมกันเพื่อผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งการผลิตเป็นกระบวนการเพิ่มมูลค่าหรือประโยชน์
อรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ปัจจัยการผลิตที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากที่สุด

ตัวอย่างของการผลิตคือการนำข้าวเปลือกไปผ่านกระบวนการสี การทอผ้าเป็นผ้าสำหรับบริการทางการแพทย์การศึกษาการคมนาคม ฯลฯ
จากการผลิตที่กล่าวมาจะต้องประกอบด้วยการผลิตสินค้าหรือการบริการเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจที่เรียกว่าอรรถประโยชน์แรงงานมนุษย์ ทั้งแรงกายและแรงใจแรงงานสัตว์หรือเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ

แนวคิดหลัก งานของการจัดการการผลิตในระบบการผลิตคือการจัดการกระบวนการแปลงปัจจัย การผลิตเป็นผลที่ต้องการซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการและเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของดูแลให้การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจนอกจากนี้ยังมีการจัดการทรัพยากรที่เป็นระบบพวกเขา ขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าดังนั้นการจัดการการผลิตคือการจัดการกระบวนการแปลงซึ่งแปลงที่ดินแรงงานทุนและการจัดการ ปัจจัยการผลิตให้เป็นผลที่ต้องการของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการทำงานของระบบสำหรับการผลิตการขนส่งการจัดหาหรือให้บริการ

ความสำคัญ การผลิตเป็นกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ทั้งยังนำพาธุรกิจให้รอดพ้นจากวิกฤต จากการเปลี่ยนแปลงของกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจมากขึ้นความต้องการของลูกค้ามีทั้งความหลากหลาย และซับซ้อน ได้แก่ การขยายตัวของคู่แข่งและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัว สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เมื่อโลกาภิวัตน์เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งการสื่อสารที่สะดวกและหลากหลายทำให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนโดยเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้าในราคาที่เหมาะสมมากกว่าการจับจ่ายตามความชอบและความพอใจของสังคม โลกาภิวัตน์ยังมีอิทธิพลต่อการจัดหาวัตถุดิบ แหล่งเงินและตลาด
ผลิตสินค้าโดยไม่ใช้วัตถุดิบในประเทศราคาแพงหากสามารถหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นที่ถูกกว่าได้ และธุรกิจสามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนแรงงานต่ำกว่าเพื่อลดต้นทุน

production
production

การวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิตเป็นการเตรียมวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือ บริการโดยศึกษากระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบการผลิตรวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรในการผลิตที่ต้องใช้ในการผลิตเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

การวางแผนการผลิตเป็นกระบวนการหนึ่งดังนั้นจึงสามารถกำหนดกลยุทธ์การผลิตได้อย่างชัดเจนโดยสรุป การผลิตโดยรวมใช้เวลานานโดยเฉพาะการตัดสินใจที่ผิดพลาดกับความคาดหวังในการตอบสนอง ของสังคมโดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังดังกล่าว ได้แก่ ความสามารถในการทำงาน (Laborcapacity) ซึ่งมีความสำคัญ มากกว่ากำลังการผลิตของเครื่องจักรและปัญหาที่ต้องวางแผนในการผลิตคือสถานที่และกำลังแรงงานไม่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเนื่องจากการจัดการตารางเวลาสำหรับภาคบริการเวลาที่ จำกัด จึงเป็นความสามารถทางธุรกิจ

การผลิตกับการสร้างอรรถประโยชน์ จากความหมายของการผลิตดังกล่าวสรุปได้ว่าการผลิตคืออรรถประโยชน์
หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อปัจจัยการผลิตต่างๆทำให้สินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของมนุษย์คำว่าอรรถประโยชน์หมายถึงความพึงพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดก็ได้ในเวลาที่กำหนด หรือเป็นความสามารถของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยทั่วไปการผลิตหรือการก่อสร้างสาธารณูปโภคแบ่งออกเป็น 5 ประเภท

1. การสร้างอรรถประโยชน์จากการแปรรูป (form utility) ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือความพึงพอใจเนื่องจากการแปรรูปปัจจัย
การผลิตหรือวัตถุดิบในการทำสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดรวมถึงการแปรรูปจากยางพาราเป็นยางล้อรถยนต์
จากแป้งสาลีเป็นขนมประเภทต่างๆ ตั้งแต่เม็ดพลาสติกจนถึงอุปกรณ์พลาสติกตั้งแต่เหล็กและไม้ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

2. การสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านสถานที่ (place utility) ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือความพึงพอใจเนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้า
หรือปัจจัยการผลิตต่าง ๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคอย่างทั่วถึงเช่นการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ค้าส่งจากร้านค้าส่งไปยังร้านค้าปลีกและจากร้านค้าปลีกไปยังผู้บริโภคหรือการขนส่งผู้โดยสารจากที่หนึ่งไปยัง อื่น ๆ ฯลฯ

3. การสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา (time utility) ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือความพึงพอใจเนื่องจากการแปรรูปปัจจัยการผลิตหรือผลิตภัณฑ์และบริการให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นหรือเพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคเช่นการถนอมอาหารเพื่อให้สามารถเก็บอาหารไว้ได้นานขึ้น

การให้ข่าวสารอย่างทันท่วงทีจากสื่อต่างๆการผลิตสินค้าและบริการตามฤดูกาลเช่นในฤดูร้อนควรมีการผลิตน้ำแข็งมากขึ้นหรือในฤดูฝนควรผลิตร่มให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นในขณะนั้น

4. การสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านกรรมสิทธิ์ (possession utility) เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือความสุขอันเนื่องมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิต หรือสินค้าและบริการจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยที่ทั้งสองฝ่ายตกลงซึ่งกันและกันเช่นนายหน้าหรือตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ ที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยรถยนต์เป็นต้น

5. การสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านบริการ (service utility) เป็นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือความพอใจอันเนื่องจากการให้บริการ
โดยตรงแก่ผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ การให้บริการทางการแพทย์ การศึกษา การขนส่ง การธนาคาร การประกันภัย ฯลฯ

ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต ผลตอบแทนที่เจ้าของอินพุตจะได้รับจากการถืออินพุต ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการและปริมาณปัจจัยการผลิต
ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดดังนี้

แรงงาน เจ้าของแรงงานจะได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน

ทุน เจ้าของทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับผลตอบแทนในรูปของผลกำไร

นอกจากนี้เราสามารถแบ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้ง 4 ประเภทนี้ออกเป็น 2 ประเภทกว้าง ๆ

ปัจจัยคงที่ (fixed factor) หมายถึง ประเภทของอินพุตที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตกล่าวคือไม่ว่าเอาต์พุตจะผลิตออกมามากหรือน้อยจะใช้เฉพาะอินพุตที่มีค่าคงที่เท่านั้น โดยทั่วไปปัจจัยคงที่ ได้แก่ ทุนถาวรเช่นที่ดินอาคารโรงงานเครื่องจักรเครื่องมือ

ปัจจัยผันแปร (variable factor) หมายถึง ประเภทของอินพุตที่แตกต่างกันไปตามปริมาณการผลิตกล่าวคือหากการผลิตมีขนาดใหญ่จะใช้อินพุต ในทางกลับกันถ้าการผลิตมีขนาดเล็กจะใช้ปัจจัยการผลิต หรือถ้าไม่ผลิตเลยก็ไม่ต้องใช้เลย โดยทั่วไปตัวแปรคือเงินทุนหมุนเวียนเช่นวัตถุดิบประเภทต่างๆน้ำประปาไฟฟ้าแรงงานเป็นต้น

ต้นทุนการผลิต ( หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายของปัจจัยการผลิตที่ใช้ในกระบวนการผลิต เนื่องจากปัจจัยการผลิต
แบ่งออกเป็นสองประเภท: ปัจจัยคงที่และปัจจัยตัวแปร ดังนั้นต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตจึงแบ่งตามประเภท
จากปัจจัยการผลิตออกเป็น 2 ประเภทเช่นกันคือ

ต้นทุนคงที่ (fixed cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในการผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยคงที่กล่าวอีกนัยหนึ่งต้นทุนคงที่คือค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณของผลิตภัณฑ์กล่าวคือไม่ว่าจะผลิตในปริมาณมากปริมาณน้อยหรือไม่ได้ผลิตเลย ต้นทุนของจำนวนเงินคงที่เป็นตัวอย่างของต้นทุนคงที่
การซื้อที่ดินค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานโรงงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต

ต้นทุนผันแปร (variable cost)  หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในการผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยผันแปรกล่าวอีกนัยหนึ่งต้นทุนผันแปรคือรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตกล่าวคือหากผลผลิตมากก็จะเสียค่าใช้จ่ายมาก ถ้าผลิตได้ปริมาณต้นทุนที่น้อยลงจะน้อยลงและไม่ต้องจ่ายหากไม่มีการผลิตตัวอย่าง
ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าแรงวัตถุดิบ ค่าขนส่ง น้ำประปา ค่าไฟฟ้า ฯลฯ

นอกจากนี้เรายังสามารถหารต้นทุนการผลิตและสามารถแบ่งต้นทุนการผลิตออกเป็น การบัญชีและต้นทุนเศรษฐศาสตร์ซึ่งทั้ง 2 อย่างแตกต่างกันดังนี้

ต้นทุนทางบัญชี (business cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนเท่านั้นการชำระเงินตามจริง (ค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน)

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (economic cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ จากการผลิตรายจ่ายทั้งที่เป็นจริงอย่างชัดเจนและรายจ่ายที่มองไม่เห็นชัดเจนหรือไม่ต้องจ่ายจริง (ต้นทุนโดยปริยาย)

รายจ่ายที่เห็นชัดเจนว่ามีการจ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นเงินสด เช่นเงินเดือนค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยวัตถุดิบค่าขนส่งและอื่น ๆ

รายจ่ายที่มองไม่เห็นชัดเจนว่ามีการจ่ายจริง เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจ่ายออกไปได้ แต่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะต้องได้รับการประเมินและถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตนั่นคือราคาหรือผลผลิตของปัจจัยการผลิตในส่วนของผู้ผลิตและยอมรับปัจจัยนั้น

เช่นมนูเปิดร้านอย่างไรก็ตามนายมนูญไม่คิดค่าเช่าบ้านของตนเองที่ใช้ในกิจการดังกล่าว หากนายมนูญนำบ้านไปให้คนอื่นเช่าเพื่อประกอบกิจการต้องได้รับค่าเช่า จึงควรหาค่าเช่าบ้าน แต่ไม่ใช่ (ค่าเสียโอกาส) รวมอยู่ในเศรษฐศาสตร์ต้นทุน แต่ไม่ใช่เพราะต้องดำเนินธุรกิจของตัวเองค่าจ้างนี้จะต้องรวมอยู่ในต้นทุนทางเศรษฐกิจต้นทุนที่มองไม่เห็นเหล่านี้จะถูกบวกเข้าไปในต้นทุนทางเศรษฐกิจ
สูงกว่าต้นทุนทางบัญชีดังนั้นกำไรในทางเศรษฐศาสตร์จึงน้อยกว่ากำไรในการบัญชีเสมอ

production

ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต ในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะสั้น หมายถึง ช่วงเวลาที่ผู้ผลิตไม่สามารถเพิ่มหรือลดปัจจัยการผลิตได้ค่าคงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะปัจจัยตัวแปร โปรดิวเซอร์ต้องป้อนปัจจัยผันแปรให้เต็มกำลังของค่าคงที่ที่มีอยู่เพื่อที่จะทุนการผลิตต่ำที่สุดเพื่อให้ผู้ผลิตได้รับผลกำไรสูงสุด

ระยะยาว หมายถึง ช่วงเวลาที่สามารถเปลี่ยนแปลงอินพุตทุกประเภทได้ ปัจจัยที่ใช้เป็นปัจจัยที่มีเสถียรภาพในระยะสั้นสำหรับระยะยาวปัจจัยเหล่านี้กล่าวคือในระยะยาวปัจจัยทั้งหมดจะเป็นตัวแปรทั้งหมด

All that said, we can’t determine how long it will take to build the short term. In economics, time is not a criterion. The criteria used are the types of inputs used in production, that is, if certain factors are constant in productio n.

Production will be short-term production. But if inputs are all variable factors,production will be long term because in the short term there are both constant and variable factors.

Therefore, the cost of production will have both costs. Fixed costs and long term variable costs generate variable costs. Because only the variance factor

การคำนวณหาจำนวนจุดผลิต การผลิตสินค้ากว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำได้จริงจะมีจุดผลิตจำนวนมาก ในการกำหนดจุดผลิตให้เหมาะสมว่าควรมีกี่จุดบางครั้งอาจมีการยุบ ที่มีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนเข้ามาในจุดผลิตเดียวกันในการคำนวณจุดผลิตมี 2 ประเภทคือ

1.การคำนวณหาจุดผลิต ในกรณีที่ทราบจำนวนผลผลิตที่ต้องการ

ในกรณีนี้เราต้องรู้ว่าแต่ละงานใช้เวลาเท่าไร ซึ่งเมื่อทราบเวลาของแต่ละงานสิ่งนี้จะส่งผลให้ผลรวมของเวลาทั้งหมด (t) และเวลาที่ใช้ไปมากที่สุด (CT) และการยุบรวมของจุดการผลิตจะถูกยุบไปยังไซต์ใหม่นี้ ไม่สามารถใช้เวลาเกินเวลาสูงสุดของจุดผลิตเดิมได้ โดยคำนวณจากสูตร

2.การหาจำนวนจุดผลิตในกรณีที่ไม่ทราบถึงจำนวนผลผลิต

ในบางกรณีไม่สามารถรับรู้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ แต่จะต้องทำกี่งานเช่นงาน. 1 ในการทำงาน 4 งานที่จะเสร็จรู้เวลาของแต่ละงานรู้เวลาทำงานทั้งหมด (t) รู้ว่าเวลาสูงสุด (CT) คืออะไร? หน้าตาประมาณนี้ จากนั้นสามารถคำนวณจุดที่ต้องการผลิต

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู