ฝาก - ถอน

it chula

it chula

it chula จุฬาลงกรณ์

it chula หรือ IT Chulalongkorn University – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ นำเสนอแนวนโยบาย และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นเอกภาพของมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรฐาน และดูแลการพัฒนา ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ทรัพยากรบุคคล งบวิชาการนักศึกษา ให้เป็นระบบบริหารการพัฒนา เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลอุปกรณ์การเรียน ทางไกลสองทาง สร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมโยง ทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย ทั้งใน และ ต่างประเทศ รวมทั้ง ให้บริการวิชาการ ในรูปแบบการให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อังกฤษ: Chulalongkorn University; ชื่อย่อ: Jor. – CU) เป็นมหาวิทยาลัย และ สถาบันอุดมศึกษา แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ถือกำเนิดจาก“ โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือน” รับสั่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้จัดตั้งเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2442 โดยมี “พระเกี้ยว” เป็นตราประจำโรงเรียน พ.ศ. 2459 (นับเก่า) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งมหาวิทยาลัย และ พระราชทานนามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย ชั้นนำของประเทศไทย และ ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 จากการจัดอันดับ หนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และ ได้รับการรับรอง การศึกษา ระดับดีมาก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (ONESQA) ซึ่ง เป็นสมาชิกของเครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) และ เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัย ในแปซิฟิก (APRU) ในส่วนของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา พบว่าผู้สมัครส่วนใหญ่ ที่มีคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละปี เลือกเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 19 คณะ 1 คณะวิชาครอบคลุม ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีวิทยาลัยสามแห่ง บัณฑิตวิทยาลัยหนึ่งแห่ง สถาบัน 14 แห่ง และสถาบันสมทบ 2 แห่ง จำนวนโปรแกรมทั้งหมดคือ 506 ซึ่งประกอบด้วย ปริญญาตรี 113 หลักสูตร บัณฑิตศึกษา 393 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ และภาษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ

it chula

ประวัติศาสตร์

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนฝึกหัดวิชาราชการ” ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2442 (นับแบบเก่า) ณ อาคารยาว ข้างประตูพิมานไชยศรี ในพระบรมมหาราชวัง หลังจากสำเร็จการศึกษา นักเรียนเหล่านี้จะแสดงตัวเป็นโรงเรียนเก่า “ โรงเรียนมหาดเล็ก” เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2445 เพื่อเป็นรากฐานของสถาบัน การศึกษาขั้นสูงต่อไป

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกโรงเรียนมหาดเล็ก เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือน โดยใช้พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2453 พร้อมกับตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และใช้ทุนที่เหลือ จากการก่อสร้าง Equestrian Royal College เพื่อให้ทุนแก่โรงเรียน และ ได้รับคำสั่ง ให้กำหนดบริเวณลานพระ มีเนื้อที่รวม 1,309 ไร่เป็นเขตการศึกษา โดยมีการจัดการศึกษาใน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนรัฐประศาสนศาสตร์คุรุศึกษา (โรงเรียนฝึกหัดครู) โรงเรียนราชแพทยาลัยโรงเรียนเนติศึกษา (นิติศาสตร์ School) และ โรงเรียนยันตรศึกษา

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐาน โรงเรียนข้าราชการพลเรือน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2459 โดยมี พระปรมาภิไธย “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สังกัดกระทรวงธรรมการ ในระยะแรก การศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับประกาศนียบัตร โดยเตรียมจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญา การศึกษาจัดเป็น 2 วิทยาเขต คือวิทยาเขตปทุมวัน และวิทยาเขตศิริราชพยาบาล แบ่งออกเป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ คณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูกลับไป สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และโรงเรียนกฎหมายย้ายกลับไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ติดต่อขอความร่วมมือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขยายการบริหารการศึกษา โดยจัดตั้งคณะ และหน่วยงานที่เป็นอิสระขึ้นอีกหลายคณะ รวมทั้งคณะนิติศาสตร์ โดยรวม สำนักวิชากฎหมายกระทรวงยุติธรรม และกรมโยธา (เดิมคณะรัฐประศาสนศาสตร์) เข้าด้วยกัน ภาควิชาเภสัชศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์อิสระ ภาควิชาสถาปัตยกรรมอิสระ นอกจากนี้ ยังได้เริ่มให้ความสำคัญ กับการเรียนการสอน ที่เป็นรากฐานของวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคือ Triamudom Education School of Chulalongkorn University (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปัจจุบัน)

ในระหว่าง พ.ศ. 2476-2486 มีการย้ายส่วนราชการบางส่วน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ กล่าวคือในปี พ.ศ. 2476 คณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ถูกย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน) และ ในปี พ.ศ. 2486 ย้ายคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลศิริราช ภาควิชาทันตแพทยศาสตร์อิสระ ภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์อิสระและ แผนกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอิสระ

จัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทย์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) อย่างไรก็ตาม คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังคงใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การศึกษาทั้ง 3 คณะ จึงเปลี่ยนกลับเป็น คณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวลาต่อมา

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู