ฝาก - ถอน

human

human

human

human มนุษย สัมพันธ์ มีความสำคัญ ต่อการอยู่ร่วม กัน ของทุกสังคม มนุษยสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นบนโลกธรรมชาตินี้พร้อมกับการกำเนิดของมนุษย์

แต่ศาสตร์ แห่ง มนุษย สัมพันธ์ กับการศึกษา และเรียนรู้ อย่างจริงจัง เพิ่งเกิดขึ้น เมื่อ ไม่กี่ร้อยปีก่อน ปัจจุบันมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากมายในโลกตั้งแต่ ดั้งเดิม จน ถึง สมัยใหม่ แต่อย่างไร ก็ตามแนวคิด เหล่านี้ มีธีม ที่คล้ายกัน นั่น คือ การ ให้ความสำคัญ กับทรัพยากร มนุษย์ นั่นเอง มาดูกันว่าความคิดด้านมนุษยสัมพันธ์ ที่โดดเด่นมีอะไรบ้าง

ฉันไม่รู้ ว่า จะเรียก มันว่า ‘เล่าเรื่อง’ หรือเขียนว่า ‘ถาม’ สำหรับผู้อ่านที่ดีและมันอาจดูจงใจล้อเล่นในสายตาของหลาย ๆ คน แต่จริงๆแล้วนี่เป็นคำถามจริงๆ เพราะผมสับสนกับ สภาพที่ เป็นอยู่ ในประเทศไทย อยู่พักหนึ่ง

ก่อน จะเข้าสู่ คำถามอยาก จะแนะนำโดยการบอก (หรือถาม?) ก่อนอื่นอยากทราบว่าวันนี้ลองถามคำถามกันดู สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ‘คน’ (Human Being) เหมือนกับฉันหรือเธอทุกคน? หรือเพื่อให้ฟังดูมีมนต์ขลังคุณอาจถามว่าการเป็นมนุษย์มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

มี แขน ขา ปาก พูด ได้ มีสมองคิด มียาง งอก ออก มาจากตัว หรือไม่? ที่ทำให้คนเรา? ไม่อย่างนั้นโลมาหรือลิงชิมแปนซีก็เป็นคน พูดอย่างกว้าง ๆ การเป็นบุคคลนั้นมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือร่างกาย ทางชีววิทยา ของมนุษย์

และคุณค่า ของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้น จากสิ่ง ที่เรียกว่า ‘สิทธิมนุษย ชน ทั้งสองนี้’ มารวมกัน จึงกลายเป็นมนุษย์ ในปัจจุบัน นั่นหมายความว่าอย่างไร? นั่นหมายถึงการเป็น ‘ประชาชน’ อย่าง ที่ เป็นอยู่ ในปัจจุบัน ไม่ใช่สภาพธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางสังคมเมื่อสองสามร้อยปีก่อน

หาก จะนับ จุดเริ่มต้น อย่าง เป็นทาง การ ของสิทธิ มนุษยชน มันต้องเริ่มจาก British Bill of Rights และ Claim of Right of Scotland ในปี 1689 (ประมาณ 328 ปีที่แล้ว)

จาก นั้น ไล่ ตาม คำประกาศ อิสรภาพ ของสหรัฐ อเมริกา (ค.ศ. 1776) ของ สหรัฐ อเมริกา ปฏิญญา สากล ว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน ของฝรั่งเศส (พ.ศ. 2332) สิ้นสุดลงด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในปี พ.ศ. 2491 หรือประมาณ 68 ปีที่แล้ว

human

คุณค่า ของ มนุษย์ ในรูปแบบ ของการประกาศ เหตุใด จึงเกิดขึ้น? มันเกิดขึ้น เพราะสภาพ ของสิ่ง มีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เช่นฉันหรือคุณ ที่ผ่านมามันแย่มาก

ก่อน 328 ปีที่แล้วเรามีร่างกายเป็นมนุษย์ แต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตและร่างกายของเราเอง ร่างกายและชีวิตของเรากลายเป็นทรัพย์สินของคนอื่น บางคนเรียกพวกเขาว่าลอร์ดผู้ปกครองเจ้านายเจ้านายกษัตริย์จักรพรรดิเจ้านาย ฯลฯ

ขึ้น อยู่ กับ ระบอบ การปกครอง ของ แต่ละดินแดน แต่ละพื้น ที่นั้น มีมาก่อน ‘คุณค่าของมนุษย์’ นั่นคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ มันเป็นเพียง ‘มวลที่มีชีวิต’ นั่นคือหัวใจที่เต้นแรง มีแขน และขา ที่ทำงาน มีสมอง ที่สั่ง ให้ร่าง กายเคลื่อนไหว

แต่ คุณ ไม่ใช่เ จ้า ของชีวิต เจ้านายจะบอกให้ทำอะไร? ต้องปฏิบัติตามนั้นถ้าคุณไม่ทำตามที่เขาสั่งคุณจะต้องถูกลงโทษ ถ้าคุณพยายามแสดงจุดยืนว่า “ตัวคุณเองเป็นเจ้าของชีวิต” คุณจะต้องถูกลงโทษอยู่ดี

เมื่อ สัง คมมนุษย์ เติบโต พัฒนา เรียนรู้ มากขึ้น พบว่าการฝากชีวิตและทุกสิ่งที่อยู่เหนือชีวิตของตนไว้กับคน ๆ เดียวหรืออำนาจของใครอื่นมันไม่ถูกต้องการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนได้ถือกำเนิดขึ้น

และสุดท้าย ได้ รับการ รับรอง ในกฎหมาย As the Declaration As a declaration It’s a bill To end to end the bad condition of the past and say that“ Hey! มนุษย์ ทุกคน เป็น เจ้า ของชีวิต ของตัวเองมนุษย์ ทุกคน สามารถคิด และอ่านได้ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในกฎหมาย” ใครสามารถ“ ละเมิดทำลายหรือเอาสิทธิเหล่านี้ไปได้”?

และคุณค่าในฐานะมนุษย์ที่ทำให้เราเปลี่ยนจาก ‘มวลสิ่งมีชีวิต’ (มวลสิ่งมีชีวิต / เรื่องของมนุษย์) ไปสู่ ​​’มนุษย์’ (มนุษย์) ในระดับสากล เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 68 ปีที่แล้วด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน…

‘สากล’ หมายความว่าอย่างไร?

คุณ ค่า หรือ เงื่อนไข ของมนุษย์ เหล่านี้? เพิกเฉยต่อเส้นเขตแดนที่พวกชาตินิยมคลั่งไคล้มากไม่สนใจว่าจะปกครองระบอบใดไม่สนใจว่ารัฐบาลจะออกนโยบายใดเพิกเฉยต่อเงื่อนไขทางการเมืองใด ๆ

ที่จะมาสวม ค่านิยม เหล่านี้ ‘ถือ เป็น คุณค่าตามธรรมชาติ ที่เกิดร่วมกัน . เมื่อมนุษย์เกิดมา หัวใจ ก็เต้นแรงบนโลกนี้ คือการพูดว่า ‘ทุกคนเป็นคน’ เพื่อยืนยันว่ามนุษย์จะต้องไม่ตกอยู่ในตำแหน่งที่ผิดอย่างที่เคยเป็น

ในการ ที่ จะรู้สึก เช่นนั้น“ รู้สึก ในแบบ ของคุณ ตาม ใจ ชอบ” แต่เราต้องยืนยันด้วยวิธีพื้นฐานที่สุด พวกเขาเป็นคนเช่นเดียวกับเรา และควรได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เท่าเทียม กันนี่ คือหลักการ พื้นฐาน ที่ผมอยาก จะแบ่งปัน และ พยายามรวบรวม และคิด

อย่างไร ก็ตาม ปัญหา มากขึ้น เรื่อย ๆ เริ่ม เติบโต ขึ้น ในหัว ของฉัน สักพักจนหลังทนไม่ไหว หลังเกิดกรณีไผ่ดาวลินผิดกฎหมายอย่างโจ๋งครึ่มไม่มีความยุติธรรมหรือความเป็นมนุษย์ใด ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

แต่ ยัง ผลัก ดัน คนไทย จำนวน มาก นอกจากด่า ไผ่ ที่พยายามยืนยันสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่แล้วยังด่าคนที่พยายามช่วยยืนยัน สิทธิและคุณค่าของเฟืองถอยชนิดไม้ไผ่ที่ไม่รู้จัก ถึงขนาดขับไล่จนไม่มีแผ่นดินจะอยู่มันก็ทำราวกับว่า

human

สังคหวัตถุ 4
เป็น หลักการ สี่ ประการ ที่มัดใจคน และรวมคน ให้ เป็นน้ำหนึ่งใจ เดียวกัน หลักการนี้ แม้ จะมีอายุ หลายพันปี แต่ก็ยังคงใช้และใช้ได้ดีในยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่าง บุคคล สังคหวัตถุ 4 มักถูกอ้างถึงในเรื่องนี้ เนื่องจากหลักการนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการมีมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรซึ่งหลักการทั้ง 4 มีดังต่อไปนี้

ทาน * หมายถึงการให้
การให้ด้วยใจบริสุทธิ์เต็มใจที่จะให้ไม่ทุกข์ที่จะให้การกุศลให้ความช่วยเหลือเสียสละให้อภัยหรือแม้แต่ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น รวมอยู่ในขอบเขตของการให้โดยสิ้นเชิง

ปิยวราห์ * แปลว่าคำพูดอันเป็นที่รัก.
ทางวาจารวมถึงการสื่อสาร การพูดการให้คำพูดที่ดีต่อกันมีความหวังดีไม่หมายถึงความชั่วร้ายเปิดเผยไม่นินทาพูดด้วยความจริงใจ อย่าแสร้งโกหกแน่นอนจะทำให้เป็นที่รักของผู้อื่น

พฤติกรรม * หมายถึงความประพฤติผลประโยชน์
ในที่นี้หมาย ถึง การกระทำใด ๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่นอย่าทำให้ ผู้อื่นเดือดร้อน หรือไม่มี ความสุข อย่าเอาเปรียบกัน หรือไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความ เสียหาย

สมาณัตตา * หมายถึงเสมอต้นเสมอปลายคือเสมอต้นเสมอปลาย
หลักการนี้ เป็นสิ่งสำคัญ อย่างหนึ่ง ที่ไม่ค่อยมีใคร พูดถึง ความสม่ำเสมอ เป็นสิ่ง ที่บ่งบอกพฤติกรรม ของบุคคลนั้น ได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงระเบียบวินัยการไม่ยึดติดกับสิ่งที่พวกเขายึด ถือ อย่างซื่อสัตย์ การทำงานด้วย ความเอาใจใส่ อย่างสม่ำเสมอ จะนำไปสู่การ ทำงาน ที่ราบรื่นปราศจาก ปัญหา และมีโอกาส ประสบความสำเร็จ มากขึ้น

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู