dltv5

dltv5

dltv5

dltv5 มูลนิธิการศึกษา ทางไกล ผ่านดาวเทียม ก่อตั้งขึ้น ในการออกอากาศ รายการโทรทัศน์ การเรียนรู้ทางไกล (DLTV) ครั้งแรกก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสครบ 50 ปีในปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 โดยพระราชทาน ทุนประเดิม และตราสัญลักษณ์ งานฉลอง 50 ปี เป็นตรา ของมูลนิธิ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูเรียนไม่ครบชั้นครูไม่ตรงสาขา ของโรงเรียน ขนาดเล็ก ในพื้นที่ห่างไกล มีโรงเรียนขนาดเล็ก

และอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล เช่นโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มากกว่า 15,000 โรงเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

dltv5

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) มากกว่า 6,000 แห่งและอื่น ๆ ได้จัดให้มีครู และนักเรียนมากกว่า 2,200,000 คนสามารถ เข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ มูลนิธิการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนา ครูปลายทางทั่วประเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน

สอนได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ พร้อมถ่ายทอดสด การเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ. หัวหินจ. ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งการอาชีว ศึกษาเป็นการช่วยลด ความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา ที่ประสบความสำเร็จให้กับ กว่า 20 ปี

ด้วยพระอัจฉริยภาพ และพระเนตรอันยาวไกล และพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ ตามพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า“ เราจะสืบสานรักษา และแผ่ขยาย และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชนตลอดไป” พระองค์ทรง เห็นว่าการพัฒนา การศึกษาคือการสร้าง ความมั่นคง ของประเทศนอกจากนี้พระองค์ท่าน ยังให้ความสำคัญ กับความก้าวหน้า ของเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบัน อย่างเต็มที่ในปี 2560

พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแต่งตั้ง คณะกรรมการมูลนิธิ ดาวเทียมทางไกล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่ และอนุญาต ให้พัฒนา และปรับปรุง การดำเนินงาน ให้ทันสมัย ​​แต่ยังคงยึด มั่นในแนว ทางของพ่อ เพื่อแก้ปัญหา ความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษาให้มากขึ้น ประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวัง ให้คนไทย มีคุณลักษณะ

ที่สำคัญ 4 ประการคือมีทัศนคติ ที่ดีมีพื้นฐาน ในชีวิตมีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดีส่งเสริม การเรียนรู้ ตลอดชีวิต ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพตามแนว สถานการณ์การศึกษา ระดับโลก สำหรับคน ทุกกลุ่ม

และทุกวัยตลอดจน ปรับการถ่ายทอด การเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล การอุปถัมภ์มี 3 ระดับคืออนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3

ภายใต้การบริหาร ของคณะกรรมการมูลนิธิ การศึกษาทางไกล. ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยพล. อ. ดาว์พงษ์รัตน สุวรรณประธา นคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้นำระบบการดำเนินงาน รูปแบบใหม่ มาใช้รวมถึงโครงสร้าง การบริหารงานภายใน และระบบกระจาย

เสียงการสอน ทางไกล ผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) เพื่อรองรับสถานการณ์ และเทคโนโลยี ของโลก ที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนา และดำเนินการให้บริการการศึกษา ทางไกล ผ่านดาวเทียม อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน

dltv5

1. การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

1) การพัฒนาระบบการผลิต และการออกอากาศ โดยการเปลี่ยน ระบบการผลิต และกระจายเสียงจาก Standard Definition (SD) เป็น High Definition (HD) เพื่อให้การกระจายเสียง ไปยังห้องเรียนปลายทาง มีประสิทธิภาพ มากขึ้น และรองรับเทคโนโลยี สมัยใหม่ ในปัจจุบันโดยครอบคลุม การปรับปรุง ดังต่อไปนี้ PG

– ปรับปรุงอาคารพลศึกษา ของโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม
– ติดตั้งอุปกรณ์ การผลิต ในห้องควบคุม (Control Room) ห้องตัดต่อ (Edition Station) ห้องเรียนต้นทาง Real Set Studio และ Virtual Studio Recording Room

-การติดตั้งระบบ บีบอัดภาพ และเสียงในห้องปัจจุบัน และศูนย์ปฏิบัติ การทางเทคนิค
– ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบ กระจายเสียงอัตโนมัติ ในห้องปัจจุบัน สล็อต

2) การพัฒนา ห้องเรียน กระจายเสียง (ห้องสตูดิโอ) โดยปรับปรุง อุปกรณ์การสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องเรียน ต้นทาง โรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อให้ครูสามารถใช้ เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน ได้ทำให้นักเรียนของโรงเรียนปลายทาง มีความเข้าใจมากขึ้น slotxoth

นอกจากนี้ ยังมีการปรับห้องเรียน แหล่งกระจายเสียง ให้เหมาะสมกับการจัด การเรียนรู้ มีการติดตั้งสมาร์ทบอร์ด เพื่อให้ครูและนักเรียน สามารถเขียนเนื้อหา การเรียนการสอนผ่านกระดาน อัจฉริยะ พร้อมด้วยกล้องหุ่นยนต์ สำหรับจับภาพในขณะ ที่นักเรียนกำลังทำกิจกรรม ทำให้นักเรียนปลายทาง เรียนรู้ เนื้อหาผ่านสื่อ บาคาร่า
สอนเพิ่มเติม

3) การพัฒนา ช่องสัญญาณ เพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2538 มูลนิธิได้ใช้การแพร่ภาพ ผ่านดาวเทียมเป็นช่องทางหลัก ในการให้บริการ ปัจจุบันมูลนิธิ ได้เพิ่มช่องทาง การส่งข้อมูลเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการเข้าถึง การจัดการเรียน การสอน และผู้ใช้บริการสามารถ ค้นหา และรับชมรายการตาม ความต้องการ (On Demand) ได้เช่นกันโดยมี 3 ช่องทางหลัก ดังนี้ Slot

ช่องที่ 1 สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND ช่อง 186 – 200 ออกอากาศ 15 ช่อง (DLTV 1-15) ตลอด 24 ชั่วโมง

(คลิกดูวิธีปรับจานดาวเทียม KU-BAND) โทรศัพท์

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

เช็คพัสดุ kerry

เรื่องถัดไป

โทรศัพท์

เมนู