architecture

architecture

architecture

architecture หมายถึงงานศิลปะ ที่แสดงออก ถึงอาคาร รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องภายใน และภายนอกโครงสร้าง ที่มาจากการออกแบบของมนุษย์ ด้วยศาสตร์ แห่งศิลปะ การวางแผนพื้น ที่ทัศนศิลป์

และวิศวกรรมการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ ของสถาปัตยกรรม ยังเป็นสื่อแนว ความคิด และสัญลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ของสังคมในยุค นั้นด้วย

องค์ประกอบสำคัญของสถาปัตยกรรม

จุดสนใจ และความหมาย ของวิทยาศาสต ร์สถาปัตยกรรม ได้เปลี่ยนไป ตามช่วงเวลา ของวิทยานิพนธ์ เกี่ยว กับสถาปัตยกรรม ของวิทรูเวียส (ละติน: De Architectvra) นี่เป็นบทความ เกี่ยว กับสถาปัตยกรรม ที่เก่าแก่ที่สุด ที่เราค้นพบ ได้กล่าวไว้ ว่าสถาปัตยกรรมต้อง ประกอบด้วย องค์ประกอบ หลัก 3 ประการ ที่กลมกลืน และสมดุล กันคือ

architecture

สุนทรียศาสตร์ (VENVSTAS) หมายถึงสัดส่วน และองค์ประกอบ การจัดวางพื้นที่ และสีวัสดุ และพื้นผิวของอาคาร เพื่อย กระดับจิตใจ ของคนที่ได้เรียนรู้ หรือเยี่ยมชม สถานที่นั้น ๆ
ความมั่นคง แข็งแรง (FIRMITAS)
การใช้ประโยชน์ (VTILITAS) หมายถึง การบรรลุผลประโยชน์ และการบรรลุเจตนา รวมถึงปรัชญา ของสถานที่นั้น ๆ

ประเภทของสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม แบบเปิด (Open Architecture) คือ สิ่งปลูกสร้างที่ สาธารณ ชนสามารถนำไปใช้ไ ด้เช่นอาคารบ้าน โรงแรมโบสถ์ เป็นต้น
สถาปัตยกรรม

ภายนอก (Closing Architecture) เป็นสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากความเชื่อต่างๆ จึงไม่ต้องการให้มีคนอยู่อาศัย เช่นสุสานอนุสาวรีย์เจดีย์ อาคารเช่นนี้ จะประดับตกแต่ง ให้สวยงามมาก น้อยตามความเชื่อ สถาปัตยกรรมเป็นงานทัศนศิลป์ที่มีอายุยืนยาวที่สุด

สถาปัตยกรรมไทย

บทความหลัก: สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมไทย หมายถึงศิลปะ การก่อสร้างของไทย ได้แก่ อาคารบ้านเรือน โบสถ์วิหาร พระราชวังสถูป และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โดยมีสาเหตุของการก่อสร้าง

การก่อสร้างที่ อยู่อาศัย ในแต่ ละท้องถิ่น จะมีลักษณะ ที่แตกต่างกันไปบ้าง ตามสภาพภูมิศาสตร์ และอุดมการณ์ ของแต่ละท้องถิ่น แต่อาคารทาง ศาสนาพุทธ มักจะมีลักษณะ ที่แตกต่างกันมาก

เนื่องจาก มีความเชื่อ ความศรัทธา และพิธีกรรม เหมือนกันสถาปัตยกรรม ที่ได้รับความนิยม จึงมักใช้เป็นสถูปเจดีย์ โบสถ์วิหาร หรือพระราชวัง เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง ที่ทนทาน

รูปแบบได้รับ การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานาน และได้รับการสร้างสรรค์ โดยช่างฝีมือ ที่มีความชำนาญควบคู่ ไปกับภูมิหลัง ที่สำคัญควรค่าแก่การศึกษา อีกสิ่งหนึ่ง คืออาคารเหล่านี้ ล้วนมีความทนทาน ดูเหมือน จะเป็นอนุสรณ์ ให้เราศึกษา ได้เป็นอย่างดี

สถาปัตยกรรม ที่ใช้เป็น ที่อยู่อาศัย เช่นบ้านวังวัง และตำหนัก เป็นต้นเรือน หรือเรือน เป็นที่อยู่อาศัย ของสามัญชน. ซึ่ง มีทั้งบ้านไม้และบ้านปูนบ้านไม้มี 2 แบบคือ
เป็นไม้ค้ำบ้านไม้ไผ่มุง ด้วยไม้ไผ่ ด้านข้างหลัง คามุงจากหญ้า หรือใบไม้เรียก อีกอย่างว่าพุก บ้านเป็นไม้จริง ทั้งแบบอ่อน และแบบแข็ง ตามท้องถิ่น

หลังคามุง ด้วยกระเบื้อง ดินเผา พื้น และฝาเป็นไม้จริง ทั้งหมด ลักษณะ ของบ้านไม้ไทย ในแต่ละท้องถิ่น มีความแตกต่างกัน และโดยทั่วไปมีลักษณะ ร่วมกัน คือเป็นบ้านไม้ ชั้นเดียวใต้ หลังคาทรงจั่ว ทรงสูง

บ้านไม้ทรงไทย

สถาปัตยกรรม ที่เกี่ยว ข้องกับศาสนาส่วนใหญ่ อยู่ในพระที่เรียก ว่าวัดซึ่ง ประกอบด้วยสถาปัตยกรรม หลายอย่าง รวมทั้งโบสถ์ ที่พระสงฆ์ทำหน้าที่ วัดที่ใช้ประดิษฐาน พระพุทธรูปสำคัญ

ทำองค์พระด้วย. กุฏิเป็น ที่อยู่อาศัย ของพระภิกษุสามเณร หอไตร เป็นที่เก็บ พระไตรปิฎก และคัมภีร์ทางศาสนา ที่สำคัญ Bell and Drum Towers ใช้สำหรับ เก็บระฆัง หรือกลอ งเพื่อบอกชั่วโมงของยาม หรือจะรวบรวม ชาวบ้านสถูป เป็นสถานที่ฝัง พระเจดีย์เป็นพระธาตุ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา

สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมหมายถึง งานศิลปะ ที่แสดงออกโดย อาคารอาคาร ที่พักอาศัย การวางผังเมือง แผนผังพื้นที่ตกแต่ง อาคารการออกแบบก่อสร้างซึ่งเป็นงานศิลปะ ขนาดใหญ่ และเป็นงานศิลปะที่มีอายุยาวนาน

สถาปัตยกรรม เป็นวิธีการจัดสรรพื้น ที่ว่างให้ตรง กับความต้องการ ในการใช้งาน สร้างขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการ ทางวัตถุ และจิตใจดูเหมือนอาคาร ที่สวยงามใช้งาน สะดวก และมั่นคง

คุณค่าทางสถาปัตยกรรม ขึ้นอยู่ กับองค์ ประกอบต่อไปนี้

  1. การจัดสรรพื้น ที่ว่างให้สัมพันธ์ กันทั้งภายใน และภายนอก
  2. การจัดรูปทรงสถาปัตยกรรม ให้เหมาะ กับการใช้งาน และสภาพแวดล้อม
  3. การเลือกใช้วัสดุ ที่เหมาะสม กับความกลมกลืน
วัตถุประสงค์ของการสร้างสถาปัตยกรรมคือ
  1. เป็นที่อยู่อาศัย
  2. ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ชั่วคราว. โดยเน้น ที่ความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอย ภายในอาคาร เช่นโรงละครสนามกีฬา
  3. เป็นการยึดเหนี่ยว จิตใจ หรือสิ่งที่ควรยึดถือ โดย เน้นความสวยงาม อย่างประณีต เพื่อตอบสนองอารมณ์ และจิตใจในความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา
  4. เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชน ที่มีต่อในหลวง ทั้งเป็น ที่อยู่อาศัย และที่พักในการประกอบพิธีต่างๆ

สถาปัตยกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

สถาปัตยกรรมแบบเปิด (Open Architecture) คืออาคารที่สาธารณะสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นอาคารบ้านโรงแรมโบสถ์เป็นต้น
Closing Architecture

เป็นสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากความเชื่อที่หลากหลาย ดังนั้นจึงไม่ต้องการให้ผู้คนอาศัยอยู่ เช่นสุสานอนุสาวรีย์ และเจดีย์ สถาปัตยกรรมเป็นงานทัศนศิลป์ที่มีอายุยืนยาวที่สุด

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

Cartoon club manga

เรื่องถัดไป

arthdal chronicles

เมนู