ฝาก - ถอน

App Inventor 2

App Inventor 2

App Inventor 2 คืออะไร?

App Inventor 2 เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Android ซึ่ง Google ร่วมมือกับ MIT ในการพัฒนาโปรแกรม App Inventor Google ได้ถอนตัวออกไปในภายหลังและมอบให้กับ MIT (โดยเน้นผู้ใช้ด้านการศึกษามากกว่า) ในนาม MIT App Inventor สนใจอ่านต่อ

นักประดิษฐ์แอปใช้หลักการคล้ายกับ Scratch แต่ซับซ้อนกว่า ลักษณะของการเขียนโปรแกรม Visual Programming คือการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกคำสั่ง เน้นการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา (แก้ปัญหา) โดยการสร้างโปรแกรมที่นักเรียนสนใจบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (ปัจจุบันสมาร์ทโฟนนิยมใช้กันมากแล้วโดยเฉพาะวัยรุ่น)

App Inventor เป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่เหมาะสำหรับใช้ในการสอนการเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนหรือไม่ได้ศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์

App Inventor 2

การเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Android ด้วย App Inventor ในภาพรวมแสดงดังรูปด้านล่าง

เซิร์ฟเวอร์ App Inventor คือเครื่องที่ให้บริการและเก็บรักษาโครงการต่างๆ ผู้ใช้ Android ที่สร้างโดยผู้ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือโดยสร้างโครงการและเขียนโปรแกรมบนเว็บเบราว์เซอร์ เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ App Inventor เมื่อได้รับโปรแกรมคุณสามารถทดสอบด้วยโปรแกรมจำลอง Android หรือโทรศัพท์ Android จริง

ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม (ดังรูป) เริ่มจากการออกแบบแอปพลิเคชันมือถือด้วย App Inventor Designer ซึ่งใช้ในการสร้างส่วนประกอบสำหรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการสร้าง

จากนั้นเขียนโปรแกรมสำหรับแต่ละส่วนของโปรแกรมด้วย App Inventor Blocks Editor ซึ่งใช้วิธีการสร้างบล็อคคำสั่งเพื่อให้ส่วนของโปรแกรมทำงานตามที่ออกแบบไว้

ในระหว่างการเขียนโปรแกรมบางโปรแกรมอาจมีการแก้ไขหรือลบออก ทำให้ต้องแก้ไขโปรแกรม (debug) จนกว่าจะได้โปรแกรมตามที่ออกแบบเมื่อทุกส่วนของโปรแกรมเสร็จสิ้นก็ถึงเวลาทดสอบใช้งาน โดยการติดตั้งโปรแกรมบนโทรศัพท์ Android จากนั้นทดสอบการใช้งานมือถือจริง แต่หากไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ยังสามารถทดสอบผ่านแอปพลิเคชันมือถือ (Android emulator) บนคอมพิวเตอร์แทนได้

What is App Inventor 2 ?
App Inventor is a tool used to create applications for Android smartphones and tablets, which Google partnered with MIT to develop the App inventor program.Google later withdrew it and gave it up to MIT. (With an emphasis on education users more) in the name of MIT App inventor

App inventor uses a principle similar to Scratch, but more complex. The nature of programming in Visual Programming is to write a program with a command block. Focus on designing to solve problems (problem solving) by creating a program that students are interested in. On your mobile phone smart phone (Nowadays, smart phones are commonly used already Especially teenagers)

App inventor is another program. That is suitable for use in teaching programming For students at the high school level Or university level Especially those who have never written a program before or have not studied in the computer field.

Programming on Android smartphones and tablets with the App inventor in the overview is shown in the figure below.

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู