ฝาก - ถอน

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัยอย่างหนึ่ง ประกอบด้วยชุดคำถามเพื่อจุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบ ถึงแม้ว่าแบบสอบถามจะถูกนิยมใช้กันมากในการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ แต่ทว่าไม่จำเป็นเสมอไป แบบสอบถาม นั้นคิดค้นขึ้นมาครั้งแรกโดยฟรานซิส กัลตัน (Francis Galton)

แบบสอบถาม

แบบสอบถามจะมีจุดเด่นกว่าแบบสำรวจประเภทอื่นคือ ค่าใช้จ่ายต่ำ และมักจะมีรูปแบบคำตอบที่ชัดเจนซึ่งง่ายต่อการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อ

แบบสอบถามที่ดีจำเป็นต้องถูกออกแบบมาให้ผู้ตอบเข้าใจง่ายและไม่กำกวม PG SLOT VIP

แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัยค้นคว้าอิสระ แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าในรายวิชา NVM7096 การค้นคว้าอิสระ ของ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้ที่คาดว่าจะเข้ามาใช้บริการในการเข้ารับบริการที่สนามกีฬารณยุทธ์บีบีกันในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดของคำถามดังต่อไปนีตอนที่1 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนบุคคล จำนวน 7ข้อ
ตอนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ-ด้านตัวอุปกรณ์และส่วนเสริมประกอบ จำนวน 6ข้อ
-ด้านราคาและค่าใช้จ่าย จำนวน 3ข้อ
-ด้านสถานที่ให้บริการ จำนวน 3ข้อ
-ด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3ข้อ
-ด้านพนักงานผู้ให้บริการ จำนวน 3ข้อ
-ด้านสภาพแวดล้อม จำนวน 3ข้อ
-ด้านกระบวนการการให้บริการ จำนวน 3ข้อ

ตอนที่3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
โปรดตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง เพราะคำตอบที่เป็นจริงและสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะช่วยให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยคำตอบของท่าน ผู้ศึกษาวิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ และจะประมวลผลเป็นรายงานการศึกษาในภาพรวม เพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้นและข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามจะถูกปิดไว้เป็นความลับไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อไป ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม กรุณาทำแบบสอบถาม โดยเลือกข้อที่ท่านต้องการเลือกมากที่สุดและกรุณาทำให้ครบทุกข้อ
ตอนที่1 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนบุคคล

Question Title

1. เพศ

ชายหญิง

Question Title

2. อายุ

ต่ำกว่า 13ปี13-18ปี19-22ปี23-29ปี30-36ปีมากกว่า36ปีขึ้นไป

Question Title

3. อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษาพนักงานบริษัทรับราชการ/รัฐวิสากิจธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระอื่นๆ

Question Title

4. ระดับการศึกษา

 ประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวะ/พานิชย์ปริญญาตรีปริญญาโทขึ้นไป

Question Title

5. รายได้เฉลี่ยของตนเองเฉลี่ยต่อเดือน

น้อยกว่า 15,000บาท15,001-25,000บาท25,001-35,000บาท35,001-45,000บาทมากกว่า 45,000บาท

Question Title

6. ช่วงระยะเวลาที่ใช้บริการที่สนาม

ช่วงเช้า 09.00-12.00ช่วงบ่าย 12.01-15.00ช่วงเย็น 15.01-18.00ช่วงค่ำ 18.01-21.00ทั้งวัน 09.00-21.00

Question Title

7. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งที่เข้ารับบริการที่สนาม

น้อยกว่า 200บาท201-350บาท351-500บาท501-650บาทมากกว่า 650บาทขึ้นไป
ตอนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ

Question Title

8. ปัจจัยทางการตลาดด้านตัวอุปกรณ์และส่วนเสริม

  น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
1.1อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันมีความสวยงาม1.1อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันมีความสวยงาม  น้อยที่สุด1.1อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันมีความสวยงาม น้อย1.1อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันมีความสวยงาม ปานกลาง1.1อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันมีความสวยงาม มาก1.1อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันมีความสวยงาม มากที่สุด
1.2อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันสามารถทำให้ลูกกระสุนมีความแรงเพิ่มขึ้น1.2อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันสามารถทำให้ลูกกระสุนมีความแรงเพิ่มขึ้น  น้อยที่สุด1.2อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันสามารถทำให้ลูกกระสุนมีความแรงเพิ่มขึ้น น้อย1.2อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันสามารถทำให้ลูกกระสุนมีความแรงเพิ่มขึ้น ปานกลาง1.2อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันสามารถทำให้ลูกกระสุนมีความแรงเพิ่มขึ้น มาก1.2อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันสามารถทำให้ลูกกระสุนมีความแรงเพิ่มขึ้น มากที่สุด
1.3อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้ลูกกระสุนมีความเร็วเพิ่มขึ้น1.3อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้ลูกกระสุนมีความเร็วเพิ่มขึ้น  น้อยที่สุด1.3อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้ลูกกระสุนมีความเร็วเพิ่มขึ้น น้อย1.3อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้ลูกกระสุนมีความเร็วเพิ่มขึ้น ปานกลาง1.3อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้ลูกกระสุนมีความเร็วเพิ่มขึ้น มาก1.3อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้ลูกกระสุนมีความเร็วเพิ่มขึ้น มากที่สุด
1.4อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมดีขึ้น1.4อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมดีขึ้น  น้อยที่สุด1.4อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมดีขึ้น น้อย1.4อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมดีขึ้น ปานกลาง1.4อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมดีขึ้น มาก1.4อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมดีขึ้น มากที่สุด
1.5อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้ลูกกระสุนมีความถี่ในการยิงมากขึ้น1.5อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้ลูกกระสุนมีความถี่ในการยิงมากขึ้น  น้อยที่สุด1.5อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้ลูกกระสุนมีความถี่ในการยิงมากขึ้น น้อย1.5อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้ลูกกระสุนมีความถี่ในการยิงมากขึ้น ปานกลาง1.5อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้ลูกกระสุนมีความถี่ในการยิงมากขึ้น มาก1.5อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้ลูกกระสุนมีความถี่ในการยิงมากขึ้น มากที่สุด
1.6อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้การป้อนกระสุนดีขึ้น1.6อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้การป้อนกระสุนดีขึ้น  น้อยที่สุด1.6อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้การป้อนกระสุนดีขึ้น น้อย1.6อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้การป้อนกระสุนดีขึ้น ปานกลาง1.6อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้การป้อนกระสุนดีขึ้น มาก1.6อุปกรณ์และส่วนเสริมบีบีกันทำให้การป้อนกระสุนดีขึ้น มากที่สุด

Question Title

9. ปัจจัยทางการตลาดด้านราคาและค่าใช้จ่าย

 น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
2.1ราคาและค่าใช้จ่ายค่าเช่าปืน-อุปกรณ์และค่าเช่าสนามเหมาะสม2.1ราคาและค่าใช้จ่ายค่าเช่าปืน-อุปกรณ์และค่าเช่าสนามเหมาะสม น้อยที่สุด2.1ราคาและค่าใช้จ่ายค่าเช่าปืน-อุปกรณ์และค่าเช่าสนามเหมาะสม น้อย2.1ราคาและค่าใช้จ่ายค่าเช่าปืน-อุปกรณ์และค่าเช่าสนามเหมาะสม ปานกลาง2.1ราคาและค่าใช้จ่ายค่าเช่าปืน-อุปกรณ์และค่าเช่าสนามเหมาะสม มาก2.1ราคาและค่าใช้จ่ายค่าเช่าปืน-อุปกรณ์และค่าเช่าสนามเหมาะสม มากที่สุด
2.2ราคาและค่าใช้จ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆเหมาะสม2.2ราคาและค่าใช้จ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆเหมาะสม น้อยที่สุด2.2ราคาและค่าใช้จ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆเหมาะสม น้อย2.2ราคาและค่าใช้จ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆเหมาะสม ปานกลาง2.2ราคาและค่าใช้จ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆเหมาะสม มาก2.2ราคาและค่าใช้จ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆเหมาะสม มากที่สุด
2.3ความหลากหลายของระดับราคาค่าใช้จ่ายค่าบริการให้เลือก2.3ความหลากหลายของระดับราคาค่าใช้จ่ายค่าบริการให้เลือก น้อยที่สุด2.3ความหลากหลายของระดับราคาค่าใช้จ่ายค่าบริการให้เลือก น้อย2.3ความหลากหลายของระดับราคาค่าใช้จ่ายค่าบริการให้เลือก ปานกลาง2.3ความหลากหลายของระดับราคาค่าใช้จ่ายค่าบริการให้เลือก มาก2.3ความหลากหลายของระดับราคาค่าใช้จ่ายค่าบริการให้เลือก มากที่สุด

Question Title

10. ปัจจัยทางการตลาดด้านสถานที่ให้บริการ

 น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
3.1สถานที่ให้บริการมีความสะดวกในการเดินทาง3.1สถานที่ให้บริการมีความสะดวกในการเดินทาง น้อยที่สุด3.1สถานที่ให้บริการมีความสะดวกในการเดินทาง น้อย3.1สถานที่ให้บริการมีความสะดวกในการเดินทาง ปานกลาง3.1สถานที่ให้บริการมีความสะดวกในการเดินทาง มาก3.1สถานที่ให้บริการมีความสะดวกในการเดินทาง มากที่สุด
3.2สถานที่ตั้งให้บริการมีความเหมาะสมสังเกตได้ชัดเจน3.2สถานที่ตั้งให้บริการมีความเหมาะสมสังเกตได้ชัดเจน น้อยที่สุด3.2สถานที่ตั้งให้บริการมีความเหมาะสมสังเกตได้ชัดเจน น้อย3.2สถานที่ตั้งให้บริการมีความเหมาะสมสังเกตได้ชัดเจน ปานกลาง3.2สถานที่ตั้งให้บริการมีความเหมาะสมสังเกตได้ชัดเจน มาก3.2สถานที่ตั้งให้บริการมีความเหมาะสมสังเกตได้ชัดเจน มากที่สุด
3.3สถานที่ให้บริการมีเวลาเปิด-ปิดที่ความเหมาะสม3.3สถานที่ให้บริการมีเวลาเปิด-ปิดที่ความเหมาะสม น้อยที่สุด3.3สถานที่ให้บริการมีเวลาเปิด-ปิดที่ความเหมาะสม น้อย3.3สถานที่ให้บริการมีเวลาเปิด-ปิดที่ความเหมาะสม ปานกลาง3.3สถานที่ให้บริการมีเวลาเปิด-ปิดที่ความเหมาะสม มาก3.3สถานที่ให้บริการมีเวลาเปิด-ปิดที่ความเหมาะสม มากที่สุด

Question Title

11. ปัจจัยทางการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์

 น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
4.1มีการประชาสัมพันธ์เช่นการให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ4.1มีการประชาสัมพันธ์เช่นการให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ น้อยที่สุด4.1มีการประชาสัมพันธ์เช่นการให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ น้อย4.1มีการประชาสัมพันธ์เช่นการให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ ปานกลาง4.1มีการประชาสัมพันธ์เช่นการให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ มาก4.1มีการประชาสัมพันธ์เช่นการให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ มากที่สุด
4.2มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นที่ถูกต้อง4.2มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นที่ถูกต้อง น้อยที่สุด4.2มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นที่ถูกต้อง น้อย4.2มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นที่ถูกต้อง ปานกลาง4.2มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นที่ถูกต้อง มาก4.2มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นที่ถูกต้อง มากที่สุด
4.3มีการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้ผู้เล่นปฏิบัติอย่างมีมารยาท4.3มีการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้ผู้เล่นปฏิบัติอย่างมีมารยาท น้อยที่สุด4.3มีการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้ผู้เล่นปฏิบัติอย่างมีมารยาท น้อย4.3มีการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้ผู้เล่นปฏิบัติอย่างมีมารยาท ปานกลาง4.3มีการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้ผู้เล่นปฏิบัติอย่างมีมารยาท มาก4.3มีการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้ผู้เล่นปฏิบัติอย่างมีมารยาท มากที่สุด

Question Title

12. ปัจจัยทางการตลาดด้านพนักงานผู้ให้บริการ

 น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
5.1พนักงานผู้ให้บริการมีความสุภาพ, ความเอาใจใส่และอ่อนน้อม5.1พนักงานผู้ให้บริการมีความสุภาพ, ความเอาใจใส่และอ่อนน้อม น้อยที่สุด5.1พนักงานผู้ให้บริการมีความสุภาพ, ความเอาใจใส่และอ่อนน้อม น้อย5.1พนักงานผู้ให้บริการมีความสุภาพ, ความเอาใจใส่และอ่อนน้อม ปานกลาง5.1พนักงานผู้ให้บริการมีความสุภาพ, ความเอาใจใส่และอ่อนน้อม มาก5.1พนักงานผู้ให้บริการมีความสุภาพ, ความเอาใจใส่และอ่อนน้อม มากที่สุด
5.2พนักงานผู้ให้บริการมีมารยาทในการให้บริการ5.2พนักงานผู้ให้บริการมีมารยาทในการให้บริการ น้อยที่สุด5.2พนักงานผู้ให้บริการมีมารยาทในการให้บริการ น้อย5.2พนักงานผู้ให้บริการมีมารยาทในการให้บริการ ปานกลาง5.2พนักงานผู้ให้บริการมีมารยาทในการให้บริการ มาก5.2พนักงานผู้ให้บริการมีมารยาทในการให้บริการ มากที่สุด
5.3พนักงานผู้ให้บริการมีความรวดเร็วกระตือรือร้น5.3พนักงานผู้ให้บริการมีความรวดเร็วกระตือรือร้น น้อยที่สุด5.3พนักงานผู้ให้บริการมีความรวดเร็วกระตือรือร้น น้อย5.3พนักงานผู้ให้บริการมีความรวดเร็วกระตือรือร้น ปานกลาง5.3พนักงานผู้ให้บริการมีความรวดเร็วกระตือรือร้น มาก5.3พนักงานผู้ให้บริการมีความรวดเร็วกระตือรือร้น มากที่สุด

Question Title

13. ปัจจัยทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อม

 น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
6.1มีความสะอาดและบรรยากาศในสนามที่ดี6.1มีความสะอาดและบรรยากาศในสนามที่ดี น้อยที่สุด6.1มีความสะอาดและบรรยากาศในสนามที่ดี น้อย6.1มีความสะอาดและบรรยากาศในสนามที่ดี ปานกลาง6.1มีความสะอาดและบรรยากาศในสนามที่ดี มาก6.1มีความสะอาดและบรรยากาศในสนามที่ดี มากที่สุด
6.2มีความพอเพียงของโต๊ะ, เก้าอี้, พัดลมและปลักไฟ6.2มีความพอเพียงของโต๊ะ, เก้าอี้, พัดลมและปลักไฟ น้อยที่สุด6.2มีความพอเพียงของโต๊ะ, เก้าอี้, พัดลมและปลักไฟ น้อย6.2มีความพอเพียงของโต๊ะ, เก้าอี้, พัดลมและปลักไฟ ปานกลาง6.2มีความพอเพียงของโต๊ะ, เก้าอี้, พัดลมและปลักไฟ มาก6.2มีความพอเพียงของโต๊ะ, เก้าอี้, พัดลมและปลักไฟ มากที่สุด
6.3มีการจัดพื้นที่สนามได้อย่างเหมาะสม6.3มีการจัดพื้นที่สนามได้อย่างเหมาะสม น้อยที่สุด6.3มีการจัดพื้นที่สนามได้อย่างเหมาะสม น้อย6.3มีการจัดพื้นที่สนามได้อย่างเหมาะสม ปานกลาง6.3มีการจัดพื้นที่สนามได้อย่างเหมาะสม มาก6.3มีการจัดพื้นที่สนามได้อย่างเหมาะสม มากที่สุด

Question Title

14. ปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการการให้บริการ

 น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
7.1การให้บริการมีความถูกต้อง(การตัดสินของกรรมการสนาม)7.1การให้บริการมีความถูกต้อง(การตัดสินของกรรมการสนาม) น้อยที่สุด7.1การให้บริการมีความถูกต้อง(การตัดสินของกรรมการสนาม) น้อย7.1การให้บริการมีความถูกต้อง(การตัดสินของกรรมการสนาม) ปานกลาง7.1การให้บริการมีความถูกต้อง(การตัดสินของกรรมการสนาม) มาก7.1การให้บริการมีความถูกต้อง(การตัดสินของกรรมการสนาม) มากที่สุด
7.2การให้บริการมีความรวดเร็ว7.2การให้บริการมีความรวดเร็ว น้อยที่สุด7.2การให้บริการมีความรวดเร็ว น้อย7.2การให้บริการมีความรวดเร็ว ปานกลาง7.2การให้บริการมีความรวดเร็ว มาก7.2การให้บริการมีความรวดเร็ว มากที่สุด
7.3การให้บริการเป็นแบบบริการตนเอง7.3การให้บริการเป็นแบบบริการตนเอง น้อยที่สุด7.3การให้บริการเป็นแบบบริการตนเอง น้อย7.3การให้บริการเป็นแบบบริการตนเอง ปานกลาง7.3การให้บริการเป็นแบบบริการตนเอง มาก7.3การให้บริการเป็นแบบบริการตนเอง มากที่สุด

ตอนที่3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

Question Title

15. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการ

PG SLOT VIP จากค่าย PG Slot พัฒนามาในรูปแบบใหม่ล่าสุดในชั่วโมงนี้ และวินาที่ใครที่ไม่รู้จักควรจะต้องรู้จักไว้เพราะทำให้คุณเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู