ฝาก - ถอน

เทคนิคการสอน

เทคนิคการสอน

เทคนิคการสอน กลยุทธ์การเรียนการสอน การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เทคนิคการสอน เทคนิคคือกลยุทธ์ที่ใช้เสริมกระบวนการอัลกอริทึมหรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อช่วยกระบวนการขั้นตอนวิธีหรือการกระทำโดยเฉพาะดังนั้นเทคนิคการสอนจึงหมายถึงกลยุทธ์ที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอนวิธีการสอนหรือการดำเนินการสอนใด ๆ เพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเช่นในการบรรยายครูอาจใช้เทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้การบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิผลเช่นการยกตัวอย่างการใช้สื่อการใช้คำถาม

เทคนิคการสอน

การแบ่งทักษะการสอน

ทักษะการสอนคือความสามารถในการฝึกฝนการสอนในด้านต่างๆ ความเชี่ยวชาญครอบคลุมการวางแผนการเรียนการสอนการออกแบบการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนการใช้วิธีการสอนเทคนิคการสอนรูปแบบการสอนระบบการสอนสื่อการสอนการประเมินการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้ทฤษฎีและหลักการเรียนการสอน

นวัตกรรมการสอน

นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องทำ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำหรือสิ่งประดิษฐ์ดังนั้นนวัตกรรมการสอนจึงหมายถึงแนวคิดวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน อาจเป็นใหม่ทั้งหมดหรือใหม่บางส่วน หรืออาจเป็นสิ่งใหม่ในบางบริบทหรือในช่วงเวลาหนึ่ง หรืออาจเป็นสิ่งใหม่ในกระบวนการทดสอบ หรือได้รับการยอมรับแล้วนำไปใช้ แต่ยังไม่แพร่หลายหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติ

การวิจัยด้วยการเรียนการสอน

การวิจัยการสอนคือการศึกษาคำตอบของปัญหาหรือคำถาม เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้คำตอบที่เชื่อถือได้สำหรับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลักของการสอนที่ครอบคลุมตัวแปร เกี่ยวกับผู้เรียนบริบทการเรียนการสอนกระบวนการเรียนการสอนและผลผลิตของการเรียนการสอน

ความสำคัญของทักษะการสอน

เป็นการส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการสอน เนื่องจากทักษะเป็นหมวดหมู่ของเป้าหมายในการศึกษา ซึ่งต้องปฏิบัติควบคู่กับความรู้และทัศนคติ
ส่งเสริมความคล่องแคล่วความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สอนช่วยหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดในการสอน เพราะหากผิดพลาดจะทำให้เสียความมั่นใจส่งผลเสียต่อการสอนและช่วยให้งานสอนบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยไม่เสียเวลาช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานสอนได้มากขึ้นศรัทธาจากผู้เรียนเพราะครูสามารถสอนได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง

เทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียน

ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ เช่นใช้ของจริงรูปภาพเป็นต้นให้นักเรียนลองทำกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนการเล่านิทาน หรือเหตุการณ์เชื่อมโยงไปยังบทเรียนที่จะสอนให้ตั้งปัญหาเดาปัญหาเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการคิดหาคำตอบอภิปรายคำถามเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เพื่อนำเข้าสู่บทเรียนในการเล่นหรือสวมบทบาทเพื่อให้ผู้เรียนสนใจในการร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะสอนสาธิตทดลองเพื่อนำเข้าสู่เรื่องที่จะสอนให้ทำอะไรแปลก ๆ เพื่อที่จะได้เรียนรู้การร้องเพลงที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนได้ฟังเสียงต่างๆ

การสร้างความรู้โดยผู้เรียน

เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนบทบาทของครูจากผู้ดำเนินการสอนเป็นผู้อำนวยการความง่ายในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนและเน้นบทบาทของผู้เรียนในฐานะผู้แสดง (ทำหน้าที่) เพื่อสร้าง ความรู้และความเข้าใจประสบการณ์เหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆในสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ได้รับประสบการณ์ด้วยกระบวนการทางปัญญาและสังคมไม่รับ (รับเข้า) จากที่ครูถ่ายทอด

การชี้แนะ 

หมายถึงการสอนเป็นรายบุคคลโดยมีครูทำหน้าที่สาธิตและกำกับ การปฏิบัติของผู้เรียนให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติของผู้เรียนจนกว่าผู้เรียนจะประสบความสำเร็จ มักใช้ในแวดวงที่เน้นการออกกำลังกายเช่นกีฬาเป็นต้นการควบคุมดูแลใช้ในความหมายเดียวกับการแนะแนว มักใช้ในวงวิชาชีพเช่นในการศึกษาโดยมีหัวหน้างานทำหน้าที่ในการนิเทศการศึกษา ในโลกธุรกิจมีบุคลากรทำหน้าที่กำกับดูแล การดำเนินงาน ฯลฯ

ทักษะการใช้คำถาม 

คำถามมีความสำคัญในการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในปัจจุบันที่เน้นการคิดของเด็กคือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ครูควรมีวิธีการและเทคนิคหลายประการซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการตั้งคำถามซึ่งการใช้คำถามจะได้ผล ใช่ครูที่เป็นปัญหาต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการถาม กาสะและทัศนคติในยุคนั้นเชื่อว่าความสามารถในการสอนผู้อื่นเป็นความสามารถ พิเศษที่บางคนมีเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาไม่สามารถฝึกกันได้การสอนในช่วงนี้มีลักษณะเป็นศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์คำศัพท์ที่ใช้ในช่วงนี้คือ “การปลูกฝัง” ใช้ในความหมายที่เป็นอิทธิพลต่อการกระทำ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนละทิ้งความคิด ความเชื่อดั้งเดิม “inculcation” ใช้ในแง่ของการปลูกฝังความคิดและความเชื่อ วิธีการโน้มน้าวใจโน้มน้าวผู้เรียนให้คล้อยตาม

การสอนทางไกล

เป็นการสอนโดยที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่จำเป็น ต้องอยู่ที่เดียวกันผู้เรียนจำนวนมาก ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถเรียนรู้จากครูคนเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน โดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่นโทรทัศน์วิดีโอคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการรับรู้ข้อมูล การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามดังนั้นการสอนจึงเป็นกระบวนการที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การกระทำที่เกิดขึ้นมีการวางแผนหรือตั้งใจให้เกิดขึ้นไม่ใช่โดยบังเอิญการเรียนการสอนอาจมีหรือไม่มีครู Smith and Ragan (Smith & Ragan, 1999, p.3) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคำที่ใช้บ่อยที่สุดการศึกษา

การสอนแบบไม่มีครู 

เป็นการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดซอฟต์แวร์นี้มีให้บริการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์หนังสือเรียนเอกสารหรือแผ่นดิสก์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)” จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต ทั้งการเรียนการสอนการเรียนการสอนยังเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ในการศึกษา ซึ่งคำว่าการสอนและการสอนมักเป็นคำที่ใช้แทนกัน. แต่การสอนเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดโดยครูเท่านั้นและไม่สามารถจัดร่วมกับสื่ออื่นเช่นวิดีโอโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสื่ออื่นใดโดยไม่มีผู้สอน ไม่เหมือนกับการสอนที่ไม่ต้องมีผู้สอนส่วนคำว่าการอบรมคือการเรียนการสอน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการฝึกทักษะหรือประสบการณ์เฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และต้องมีผู้สอน

เทคนิคการสอน

A teaching technique is a strategy that is used to complement a process, an algorithm, or an action to aid a particular process, algorithm, or action. Teaching procedures, teaching methods, or conducting any teaching to help make teaching more quality and effective, such as in lectures, teachers may use different techniques. That can help the quality and effectiveness of the lecture, for example, for example using media, using questions.

It is a self-study using an educational program created to help learners achieve their own learning. The software suite is available as a printed publication, textbook, document, or computer-based disc called. “Computer-assisted instruction (CAI) lessons” will play a greater role in the future. Both teaching and learning are learning experiences in education. In which the words teach and teach are often used interchangeably. But teaching is a learning experience that is organized by teachers only and cannot be co-organized with other media such as video, computer program.

อ่าต่

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู