เขตอำนาจศาล

เขตอำนาจศาล

เขตอำนาจศาล

เขตอำนาจศาล การเสนอคดีต่อศาลตามมาตรา ๔ , ๔ ทวิ ,๔ ตรี , ๔ จัตวา ๔ เบญจ , ๔ ฉ , ๕

– การเสนอคดีต่อศาลตามมาตรา ๔ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ

๑.กรณีคำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ (มาตรา ๔ (๑) )

๒.กรณีคำร้องขอให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น หรือศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนา (มาตรา ๔ (๒))

-กรณีเสนอคดีเป็นคำฟ้อง ซึ่งเป็นการฟ้องคดีมีข้อพิพาท ให้ฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น ศาลใดศาลหนึ่งก็ได้ (มาตรา ๔ (๑)) กรณีโจทก์เลือกฟ้องต่อศาลที่มูลคดีเกิด แม้จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่นอกราชอาณาจักรก็ฟ้องได้
แต่ถ้าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร และโจทก์เลือกฟ้องจำเลยต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา แม้มูลคดีเกิดนอกราชอาณาจักรหรือโจทก์ไม่มีสัญชาติไทย ก็ฟ้องต่อศาลดังกล่าวได้ (ฎ.๔๔๗/๒๕๔๐) เกมสล็อต

เขตอำนาจศาล

-มูลคดี หมายถึง ต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้อง (ฎ.๒๔๓๗/๒๕๔๐) **ตัวอย่างเกี่ยวกับมูลคดี – เหตุละเมิดเกิดขึ้นในศาลใด ถือว่ามูลคดีเกิดในเขตศาลนั้น – การฟ้องร้องให้รับผิดตามสัญญา สถานที่ที่ทำสัญญาและสถานที่ประพฤติผิดสัญญาเป็นที่ที่มูลคดีเกิด

– ฟ้องให้ชำระสินค้า สถานที่ที่ทำสัญญาซื้อขายและสถานที่ส่งมอบสินค้าล้วนเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น เช่น โจทก์ขายตัวอะไร จำเลยสั่งซื้อตัวอะไรที่ภูมิลำเนาของโจทก์มูลคดีเกิดขึ้นที่ภูมิลำเนาของโจทก์ด้วย หรือทำข้อตกลงเพื่อเปิดเครดิตซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยติดต่อกันทางโทรศัพท์และโทรสารระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดลำปางมูลคดีในการให้เกิดสัญญาเกี่ยวกับการทำข้อตกลงในการเปิดเครดิตจึงเกี่ยวเนื่องกันทั้งในเขตอำนาจศาลจังหวัดลำปางและศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ฟ้องศาลใดศาลหนึ่งได้ – ฟ้องบังคับให้ชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ สถานที่ที่ทำหนังสือรับสภาพหนี้เป็นสถานที่ที่เกิดมูลคดี

– กรณีผิดสัญญาประกันชีวิต สถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยทำคำขอเพื่อเอาประกันชีวิตกับตัวแทนเป็นที่มูลคดีเกิด (ฎ.๗๑๗๖/๓๙)

– จ.มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้ติดต่อผ่าน ว. นายหน้าขายประกันชีวิตของบริษัทจำเลยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดตราด โดย ว. เป็นผู้กรอกข้อความลงในใบคำขอเอาประกันชีวิตให้ จ. ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอเอาประกันภัย แล้วส่งเอกสารนั้นไปให้จำเลยซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร พิจารณารับคำขอเอาประกันชีวิตและออกกรมธรรม์ให้ ดังนี้ การเริ่มต้นทำสัญญาประกันชีวิตจึงเกิดขึ้นที่จังหวัดตราด กรณีถือได้ว่ามูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลจังหวัดตราดอีกแห่งหนึ่งด้วย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดตราดได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔ (๑) (ฎ.๕๗๒/๔๙)

– กรณีเช็ค มูลคดีเกิดที่ที่จ่ายเช็คและที่ที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน และมูลหนี้เดิมตามเช็คเกิดที่ใด ก็ถือว่ามูลคดีเกิด (ฎ.๓๘๑๘/๓๘)

เขตอำนาจศาล

ศาลจังหวัดเชียงรายพิพากษาลงโทษจำคุกผู้ร้อง ๒ ปี ผู้ร้องถูกอายัดตัวมาดำเนินคดี และถูกฟ้องคดีอาญาที่ศาลจังหวัดนครปฐมไม่ใช่ผู้ร้องสมัครใจมายึดถิ่นที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญที่จังหวัดนครปฐม ต่อมาได้รับการปล่อยชั่วคราว ไม่ใช่กรณีถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดนครปฐมหรือตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ถือว่าเรือนจำจังหวัดนครปฐมเป็นภูมิลำเนาตามป.พ.พ.มาตรา ๔๗ ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดเชียงรายถูกกล่าวหาว่าไม่มีสัญชาติไทยและถูกดำเนินคดีที่จังหวัดเชียงรายก่อน จึงถือว่ามูลคดีของผู้ร้องเกี่ยวกับการขอพิสูจน์สัญชาติเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งป.วิ.พ.มาตรา ๔ (๒) ให้ผู้ร้องเสนอคำร้องต่อศาลที่มูลคดีเกิดหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลซึ่งก็คือศาลจังหวัดเชียงราย (ฎ.๔๘๑๓/๔๘)

-โจทก์ฟ้องจำเลยทุกคนต่อศาลที่จำเลยคนหนึ่งคนใดมีภูมิลำเนาแล้ว แม้ต่อมาโจทก์จะถอนฟ้องจำเลยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้น ศาลนั้นก็ยังพิจารณาคดีจำเลยซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในเขตอำนาจศาลนั้นต่อไปได้ (ฎ.๒๔๐๓/๒๓) บาคาร่า

-มูลความแห่งคดีของหนี้ตามสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันเป็นเรื่องเดียวกันไม่อาจแบ่งแยกจากกันได้ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องลูกหนี้และผู้ค้ำประกันเป็นจำเลยต่อศาลที่จำเลยคนหนึ่งคนใดมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลได้ (ฎ.๔๗๖๐/๓๔)

-คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกทั้งสามรายมีมูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันพอที่พิจารณาความกันได้ ชอบที่จะยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกทั้งสามราย โดยอาศัยบทบัญญัติ มาตรา ๕ (ฎ.๘๖๔๗/๔๔)

รายชื่อศาลแบ่งตามตำแหน่งที่ตั้ง

เขตอำนาจศาล
  • ภาค 1 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ, นนทบุรี, ชัยนาท, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง
  • ภาค 2 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, นครนายก, ระยอง และจังหวัดสระแก้ว
  • ภาค 3 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ยโสธร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี 777
  • ภาค 4 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น, นครพนม, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, เลย, สกลนคร, บึงกาฬ, หนองคาย, หนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานี สล็อต
  • ภาค 5 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือ จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮองสอน, ลำปาง, ลำพูน
  • ภาค 6 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคกลางและภาคเหนือ จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์ สุโขทัย, อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
  • ภาค 7 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันตก และภาคกลางบางส่วนจำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี Slot
  • ภาค 8 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี.
  • ภาค 9 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา, ตรัง, ยะลา, นราธวาส, ปัตตานี, พัทลุง และ จังหวัดสตูล.

บริการเกมส์ PG SLOT 24 ชั่วโมง

รูปแบบที่แปลกใหม่ ฉีกรูปแบบทุกการเล่น SLOT แบบเดิมๆ อย่างสิ้นเชิง พบกับสุดยอด ครีเอทีฟ เกมส์ดีไซน์ ที่ออกแบบเกมส์แบบใหม่ทั้งหมด มาให้ได้เล่นแล้วตอนนี้  เกมส์สล็อตออนไลน์ พีจี สล็อต ที่มีให้เลือกเล่นมากกว่า 100 เกมส์

***เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ *** แนะนำวิธีการเล่นและเล่นเว็บที่ดีๆสบายใจ สูตร PG สล็อต เล่นง่ายมากครับเล่นยังไงก็บวกช่วงนี้ ดาวน์โหลดการีน่า

คลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย PG SLOT VIP ฝากถอน ติดต่อเรา

การเล่นมานาน จะถือว่าเป็นเซียนพนัน เลยก็ว่าได้ แต่เซียนเหล่านี้ ก็ยังเล่นการพนัน แล้วเสียเหมือนกัน

ฉะนั้นเรา ก็อย่าได้ตั้งความหวัง อะไรมากกับ การเล่นการพนัน เพราะว่าการเล่น การพนันทุกชนิด ก็เหมือนกับการลงทุน กับความเสี่ยงนั่นเอง ฉะนั้นการลงทุน กับความเสี่ยง แบบการเล่น การพนันก็มีโอกาส ที่จะได้เงิน หรือ จะเสียเงินเท่ากันอีกทั้งการเล่น การพนันก็คง จะอาศัยแค่ฝีมือ อย่างเดียวไม่พอ  ก็คงต้องอาศัย ดวงด้วย เพราะคนไทย เราชอบเล่นการพนัน ชอบการเสี่ยงโชคกันอยู่แล้ว  สุดท้ายนี้ การเล่นการพนัน ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่อยากจะสนับสนุน ให้เล่นการพนันถึงแม้ว่า การเล่นการพนัน จะมีเงิน เป็นสิ่งเดิมพัน จนอาจจะทำให้ เรารวยได้ก็  ตามแต่ยังไง ส่วนมากก็จะเสีย มากกว่าได้อยู่แล้ว

ซึ่งการเล่นการพนัน เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่อยากให้ หมกมุ่นกับมัน มากนักถึงจะถนัด หรือ ชอบก็ตามแต่ก็อย่าเล่น ให้มากเกินไป การพนันออนไลน์ได้เงินจริง จากการเดิมพัน และ อาจจะทำให้เสียเงินจริง ไปจากการวางเดิมพัน เหล่านั้นได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่ เราจะเลือกรูปแบบ การเดิมพันแบบ ไหนควรที่จะต้องเข้าไปศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับ เกมนั้นให้เข้าใจก่อน ที่จะเลือกเดิมพัน เพื่อทำให้เกิดกำไร สูงสุดจากการ วางเดิมพันได้ที่มีระบบการทำงาน ที่มีความเสถียรภาพ เล่นได้แบบไม่มีคำว่าสะดุด เล่นเกมสล็อต ได้ง่ายสะดวกสบาย ด้วยระบบ การเติมเงิน ออโต้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็เล่นได้ เครดิตฟรี เติมได้ไม่จำกัด วิธีสมัครเล่น pgslotvip Audition

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

elsword

เรื่องถัดไป

Audition

เมนู