อสมการ

อสมการ

อสมการ

อสมการ การบริหารเชิงเส้นเดี่ยว
อสมการคือบทที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวเลขโดยมีความสำเร็จ <,>, ≤, ≥หรือ≠แสดงความสัมพันธ์

ในกฎข้อบังคับด้านความไม่เท่าเทียมกันอาจมีผ้าคลุมหรือไม่ก็ได้หรือถ้าก. หน่วยงานมีค่ายกักกันที่จะแทนจำนวนในกรณีที่ไม่ได้ระบุเงื่อนไขของการให้ความหวังไว้

อสมการ
การแก้อสมการ คือการหาคำตอบของอสมการ

เช่น
4 + 5> 8 คืออสมการที่ไม่มีหอก
3x + 10 ≥ 19 คือความไม่เท่าเทียมกันของชนเผ่า (ด้วยจำนวน x)

อสมการศูนย์เดียวและนิยามของพหุนาม 1 เรียกว่าอสมการเชิงปฏิบัติการเดี่ยว

เช่น
3x + 2> 5
5x – 10 ≤ 20
8a – 2 ≠ 4a

เรียกอสมการด้วยคำตอบเดียวกับอสมการใกล้เคียง

เช่น
ผู้ดูแลระบบ 2x + 3> 5 คะแนนบวก x> 1
A. การบริหาร (0.5) ม. – ลูกศร 1.5 ≤และ 4 ม. – 8 ≤ 20

การแก้อสมการจำเป็นต้องใช้สมบัติอสมการที่สำคัญ

กำหนด a, b, c และ d ให้กับจำนวนจริงใด ๆ โดยที่ d ≠ 0 ให้

  1. ถ้า a <b แล้ว a + c <b + c
  2. ถ้า a 0 แล้วโฆษณา <bd
  3. a bd
  4. ถ้า a <b และ b <c แล้ว a <c
  5. บันทึก
  6. สำหรับ≤มีคุณสมบัติเหมือนกับ <ใน 4 จุดข้างต้น คำตอบของอสมการคือจำนวนที่แสดงในภาพหลอนจากนั้นอสมการของครูจึงเป็นจริง A. การจัดการเชิงเส้นเดี่ยวอาจมีคำตอบหลายประการดังนี้ ให้ a และ b เป็นจริงโดยที่ a b แล้ว a + c> b + c 4. ถ้า a ≥ b แล้ว a + c ≥ b + c คุณสมบัติการคูณของอสมการจะให้ a, b และ c จำนวนจริงใด ๆ 1. ถ้า a bc 4. ถ้า a ≤ b และ c เป็นจำนวนจริงติดลบ ac ≥ bc 5. ถ้า a> b และ c เป็นจำนวนจริงบวก ac> bc 6. ถ้า a ≥ b และ c เป็นจำนวนจริงบวก ac ≥ bc 7. ถ้า a> b และ c เป็นจำนวนจริงติดลบจากนั้น ac <bc 8. ถ้า a ≥ b และ c เป็นลบดังนั้น ac ≤ bc ให้ระวังอสมการและเขียนคำตอบ 7 (x + 3) – 5 ≤ 4x + 8 7x + 21 – 5 ≤ 4x + 8 7x + 16 ≤ 4x + 8 3x ≤ -8 x ≤ -8/3 x ≤ – 2 (2/3)

การแก้อสมการคือการหาชุดคำตอบของสมการ เพื่อทำให้สมการเป็นจริงโดยที่ชุดคำตอบของสมการอาจถูกกำหนดโดยเซตของตัวเลขซึ่งอาจเห็นได้จากการใช้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบข้อมูลโซลูชันที่ตั้งค่าเป็นสมการใน X ซึ่งหมายถึงเซตที่มีสมาชิกจริง เมื่อนำ x มาทำให้สมการเป็นจริง

พิจารณาข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้

1. ผลรวมของตัวเลขและ 7 มีค่ามากกว่า 3 ซึ่งสามารถเขียนได้ในประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์คือ x + 7> 3
2. ผลรวมของสองคูณจำนวนและ 7 ไม่น้อยกว่า 14 ซึ่งสามารถเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์คือ 2x + 7 ≥ 14
3. ผลต่างของจำนวนและ 30 ไม่เท่ากับ 40 ซึ่งสามารถเขียนเป็นประโยคได้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์คือ x – 30 ≥ 40
4. สามเท่าของจำนวนที่มากกว่า 20 ซึ่งสามารถเขียนเป็นประโยคได้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์คือ 3x> 20
5. ผลรวมของตัวเลขหกเท่าและ 10 น้อยกว่า 800 ซึ่งสามารถเขียนเป็นประโยคได้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์คือ 6x + 10 <800

เมื่อเราวางแผนคำตอบของอสมการเหล่านี้เป็นกราฟ กราฟผลลัพธ์จะแสดงเป็นเส้นตรงเรียกว่าอสมการเชิงเส้น ถ้ามีตัวแปรเพียงตัวเดียวเรียกว่าอสมการเชิงเส้น

Solving the inequality is finding the solution set of the equation. To make the equation true Where the solution set of an equation may be determined by the set of numbers Which may be seen from the use of help to verify information The solution set to the equation in X which means Sets with real members Where these numbers, when taken for x, make the equation true.

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

แมสเซนเจอร์

เรื่องถัดไป

28 weeks later

เมนู