ฝาก - ถอน

หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างธรรมาภิบาลและกิจการสังคม พ.ศ. 2542 ความหมายของ“ ธรรมาภิบาล” หมายความว่าธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลสังคมเป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบสังคมของรัฐ ภาคเอกชนและภาครัฐครอบคลุมทั้งฝ่ายวิชาการฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นกำลัง. มีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันของประเทศเพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขวิกฤตหากจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสอดคล้องกับความเป็นไทยรัฐธรรมนูญและกระแสโลก สนใจอ่านต่อ

สำนักงาน ก.พ. กำหนดความหมายของคำว่าธรรมรัตน์หรือธรรมาภิบาลไว้หลายประการดังนี้

 1. ประชารัฐหมายถึงกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐภาคสังคมภาคเอกชนและประชาชน

โดยทั่วไปเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

 1. ประชารัฐหมายถึงกลไกของรัฐทั้งทางการเมืองและการปกครองมีความเข้มแข็ง

ประสิทธิภาพความสะอาดความโปร่งใสความรับผิดชอบ

 1. ประชารัฐหมายถึงการบริหารหรือธรรมาภิบาลหรือรัฐบาล หรือการจัดการที่เป็น

ยุติธรรมด้วยองค์ประกอบ 3 ประการโปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ

 1. การเมืองและระบบราชการที่โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมตรวจสอบได้
 2. ภาคธุรกิจที่โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมตรวจสอบได้
 3. สังคมเข้มแข็งประชาสังคมสามารถตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจให้อยู่ในความถูกต้อง ความสำคัญของธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาลคือหลักเกณฑ์ในการปกครองการบริหารการจัดการการกำกับดูแลกิจการต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในรูปของคุณธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการจัดการที่ดี สามารถใช้ได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนความเป็นธรรมที่ใช้ในการบริหารการกำกับดูแลกิจการนี่เป็นหลักการที่นำมาใช้กับการบริหารอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพราะช่วยสร้างและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพเช่นพนักงานทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจนั้น ๆ ขยายตัวนอกจากนี้ยังทำให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นองค์กรที่โปร่งใส จะได้รับความไว้วางใจในการทำธุรกิจรัฐบาลที่โปร่งใสรับผิดชอบได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและประชาชนอย่างเป็นธรรมชาติรวมทั้งมีส่วนสนับสนุนเสถียรภาพของรัฐบาลและความก้าวหน้าของประเทศ

พลเอกเปรมติณสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษปาฐกถาพิเศษเรื่องจริยธรรมการบริหารราชการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2548 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการจัดงานครบรอบ 50 ปีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ผู้บริหารต้องพูดกับผู้บริหารเพราะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกัน บางกรณีก็เหมือนกันจริยธรรมของการบริหารภาครัฐจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ หากผู้บริหารไม่มีจริยธรรมการใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารราชการ ในภาคเอกชนผู้บริหารต้องมีจิตสำนึกในการนำสิ่งที่ดีมาใช้และขจัดความเลว

หลักธรรมาภิบาล
 1. ความซื่อสัตย์
 2. กฎหมาย
 3. ความเป็นธรรม
 4. ประสิทธิภาพ
 5. ความโปร่งใส
 6. ความมั่นคงของรัฐ
 7. ค่านิยมของคนไทย

ลักษณะของธรรมาภิบาล

หลักการกำกับดูแลกิจการมี 6 ประการดังนี้

 1. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็นกระบวนการที่ประชาชนมีโอกาสเท่าเทียมกันและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ (Equity) ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านกลุ่มตัวแทนที่ได้รับเลือกจากพลเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 2. หลักความซื่อสัตย์และโปร่งใส (Honesty and Transparency) เป็นกลไกของการบริหารงานที่สุจริตและโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการมีระบบกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์ซึ่งผู้คนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลได้อย่างอิสระเป็นธรรมถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าหน่วยงานกำกับดูแลและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดสามารถตรวจสอบและติดตามได้
 3. Corporate Social Responsibility Accountability คือความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของสาธารณชน องค์กรหรือกฎเกณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มต่างๆ ในสังคมที่ยุติธรรมในแง่นี้มันมีความหมายมากกว่าความรับผิดชอบเฉพาะต่อผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มสนับสนุนทางการเมือง
 4. หลักความชอบธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy) คือกลไกที่มีองค์ประกอบของรัฐบาลหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโดยรวมไม่ว่าจะมาจากการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้ง
 5. กรอบกฎหมายที่เป็นธรรมและความสามารถในการคาดการณ์เป็นกรอบทางกฎหมายที่ยุติธรรมและสำหรับกลุ่มคนต่างๆในสังคมที่มีการบังคับใช้กฎเกณฑ์และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นกฎที่ชัดเจนซึ่งคนในสังคมทุกส่วนเข้าใจ
 1. หลักการประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efciency and Effectiveness) เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของกระบวนการทำงานองค์กรการจัดสรรบุคลากร. และมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะต่างๆอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมโดยได้ทำเพื่อส่วนรวมซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ และกระตุ้นการพัฒนาทุกด้านของสังคม (การเมืองสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ) เป้าหมายการกำกับดูแล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้สร้างระบบธรรมาภิบาลที่เรียกว่า “ธรรมาภิบาล” ในภาษาอังกฤษโดยมีเป้าหมายร่วมกัน 3 ประการคือ

ประการแรกการบริหารมีเป้าหมายที่จะบรรลุผลเพื่อให้การบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ประชาชนต้องการ ความโปร่งใสในการตัดสินใจและกระบวนการทำงานเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลแบ่งปันความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการทำงาน รวมถึงการประหยัดแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่กฎระเบียบและวิธีการเพียงอย่างเดียว

ประการที่สองการเปลี่ยนแปลงบทบาทการทำงานของภาครัฐโดยเน้นหน้าที่หลักของภาครัฐซึ่ง ได้แก่ การกำหนดนโยบายการมองการณ์ไกลการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกันและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินการ

ประการที่สามการบริหารแบบพหุภาคีรวมถึงการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการตัดสินใจหรือทำงานร่วมกันโดยไม่มีการผูกขาดหรือรวมศูนย์อำนาจ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดขอบเขตเป้าหมายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีหมายถึงการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

 1. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน.
 2. บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจของรัฐ
 3. มีประสิทธิภาพคุ้มค่าตามแนวทางภารกิจของรัฐบาล
 4. ไม่มีขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและเรียกร้อง
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ องค์ประกอบของธรรมาภิบาล

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2542 ระบุว่าธรรมาภิบาลมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่

 1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักนิติธรรมหมายถึงการปฏิบัติตามกฎหมายกฎและข้อบังคับซึ่งถือได้ว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายไม่ใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล และความยุติธรรมรวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็ว
 2. คุณธรรมจริยธรรมหมายถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงามส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนมีวินัยทำงานโดยสุจริตเป็นนิสัยของชาติ
 3. ความโปร่งใส (Accountability) หลักการของความโปร่งใสหมายถึงความโปร่งใสที่เปรียบได้กับสิ่งที่ตรงกันข้ามหรือเกือบจะตรงข้ามกับการคอร์รัปชั่นโดยที่คอร์รัปชั่นมีความหมายเชิงลบ และความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ความโปร่งใสเป็นคำที่ให้มุมมองเชิงบวก และให้ความสำคัญกับความสงบผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนในการนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส. ขออัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้มีพระบรมราชโองการรวมทั้งผู้ที่มีความซื่อสัตย์และบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความซื่อสัตย์หากปราศจากความบริสุทธิ์

ประโยชน์ด้านธรรมาภิบาล

ผลประโยชน์ด้านธรรมาภิบาลแบ่งองค์กรออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. ประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาครัฐ

หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ปกครองของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหาร

เพราะจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงาน และยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมในการดำเนินงานให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ธรรมาภิบาลเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ

 1. ประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการต่อภาคธุรกิจ

ธรรมาภิบาลจึงเป็นหลักการพื้นฐานสำหรับผู้ปกครองของ

SMEs ไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการ เพราะจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงาน ยังช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจที่ดีและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมต่อการดำเนินงานให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โดยผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ไทยจากการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับธุรกิจ

 1. Benefits of good governance to the public sector

The principle of good governance is therefore the basis for the parents of subordinates in management.

Because it will help to be able to manage the work effectively It also makes all employees happy at work. And also help build good morale Ready to perform the duties that he has been assigned to the fullest potential This will result in a positive overall effect on the operation to progress further in the future. Good governance is beneficial to the public sector.

 1. Benefits of corporate governance to the business sector

Good governance is therefore a fundamental principle for the parents of the

Thai SMEs are essential to be used in management. Because it will help to be able to manage the work effectively It also makes all employees happy at work. It also helps to build good morale and to perform the duties that they have been assigned to the fullest ability. This will result in a positive overall effect on the operation to progress further in the future. By the impact on Thai SMEs business from applying the principles of good governance to the business

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู