ฝาก - ถอน

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน หมายถึงสิทธิที่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันของบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ทั้งความคิดและการกระทำที่ไม่สามารถละเมิดได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ สนใจอ่านต่อ

1. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หมายถึงคุณสมบัติจิตใจและสิทธิที่สงวนไว้ของมนุษย์ทุกคน และปกป้องไม่ให้ผู้อื่นละเมิดการที่จะถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองและอยู่ในความยุติธรรมโดยรัฐ

2. เหตุผลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเนื่องมาจาก

สิทธิมนุษยชน
 1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในตัวเอง
 2. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
 3. มนุษย์มีศักดิ์ศรีที่เกิดมาเป็นมนุษย์
 4. มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความไม่เท่าเทียมกัน
 5. หลักการที่สำคัญที่สุดของสิทธิมนุษยชนคือมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และกำหนดให้รัฐบาลหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของปวงชน
 6. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยสังคมไทยเป็นสังคมที่ต่างเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติจนกว่าจะผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยไม่มีการแบ่งแยกยอมรับความหลากหลายด้วยใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการแบ่งชนชั้น . หรือเชื้อชาติ แต่ยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นการละเมิดสิทธิเด็กเช่นการล่วงละเมิดทางเพศการใช้ยาเสพติดการเกลียดชังการใช้ความรุนแรงในการลงโทษและการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิสตรีในสังคมไทยยังเกิดความรุนแรงกับผู้หญิงในครัว ความรุนแรงทางเพศในที่สาธารณะที่บ้านที่ทำงานสถานกักขังการล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตโรงภาพยนตร์บนรถประจำทาง การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประชาชนควรมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยดังต่อไปนี้ ศึกษาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยที่พัฒนาความรู้ทักษะและค่านิยมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง บุคลิกภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ เข้าร่วมกิจกรรมของชาติอย่างมีเสรีภาพ ใช้สิทธิทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิผล ศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

J องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีดังต่อไปนี้

 1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 2. ศาล ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลทหาร
 3. มูลนิธิพัฒนาเด็ก
 4. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน CCF
 5. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 6. มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี

องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับโลก

 1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 2. กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ (UNICEF)

ปัจจุบันศาลมีบทบาทในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิทธิมนุษยชนเช่น

 1. การคุ้มครองผู้บาดเจ็บตามกฎหมาย
 2. สิทธิของพยานในคดีอาญาได้รับการคุ้มครองและดำเนินการอย่างเหมาะสม
 3. ข้อสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาในคดีอาญาไม่มีความผิด
 4. การจัดการและการควบคุมตัวบุคคลใด ๆ ในคดีอาญาสามารถทำได้โดยมีคำสั่งหรือหมายศาลเท่านั้น ยกเว้นความผิดเฉพาะหน้า
 5. สิทธิของผู้ต้องหาในการอนุญาตให้ทนายความหรือบุคคลที่เชื่อถือได้เข้าฟังการสอบปากคำ

สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนมีหลายประการ:

 1. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 2. ความเท่าเทียมกันของคน
 3. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
 4. สิทธิของผู้ต้องหา
 5. สิทธิของพยานและผู้เสียหายในคดีอาญา
 6. สิทธิของเด็ก
 7. เสรีภาพในการนับถือศาสนา
 8. เสรีภาพในการแสดงออก
 9. เสรีภาพทางการศึกษา
 10. สิทธิในทรัพย์สิน
 11. สิทธิในบริการสาธารณสุข 12. สิทธิของคนพิการและทุพพลภาพและผู้สูงอายุ
 12. สิทธิผู้บริโภค 14. สิทธิชุมชนท้องถิ่น
 13. เสรีภาพในการสมาคม 16. สิทธิในการรู้และมีส่วนร่วม
 14. สิทธิในการร้องเรียนและฟ้องร้อง 18. สิทธิและเสรีภาพอื่น ๆ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่วมกับประเทศอื่น ๆ รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

สิทธิที่โดดเด่นที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

สิทธิในชีวิตเสรีภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลการศึกษาเสรีภาพในการคิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและศาสนาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกการจ้างงานการแสวงหาและการขอลี้ภัยในประเทศอื่น ๆ (ฯลฯ )

วันสิทธิมนุษยชนโลกตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม

หน่วยงานของสหประชาชาติ (UN) ที่รับผิดชอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน (HR) ได้แก่

ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนเจนีวา (เดิมชื่อ Center for Human Rights) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญา สิทธิมนุษยชนซึ่งสหประชาชาติถือสนธิสัญญาหลัก 5 ข้อ ได้แก่

 1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 2. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
 3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
 4. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
 5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

Thai society is a society in which foreign religions can live together in peace that the tree is one in Thai, without service that is benevolent, benevolent, no cleaning in the matter of division or theft. However, the management of women’s rights continues to be continued, such as child rights abuses such as female sex abuse, ill-treatment, punitive violence, women’s rights violations in Thai society, and violence against women in Thai society. Enemies of the kitchen;

On December 10, 1948, the United Nations member states adopted the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) by the United Nations General Assembly. It is regarded as the international standard for human rights, which Thailand is a country that, together with other countries, adopted the United Nations Universal Declaration of Human Rights

Outstanding rights stated in the Universal Declaration On human rights

Right to life Freedom and personal safety, education, freedom of thought Conscience and religion Freedom of opinion, expression, employment, seeking and receiving asylum in other countries (etc.)

World Human Rights Day falls on December 10.

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู