สรรพกร

สรรพกร

สรรพกร

สรรพกร เมื่อปี พศ.2531 อดีตข้าราชการสรรพากรกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันก่อตั้ง “ชมรมอดีตข้าราชการสรรพกร” เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้าราชการที่เกษียณอายุในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยนัดพบปะสังสรรค์ 2 – 3 เดือนต่อครั้ง มีนายเจิม จันทพันธ์ อดีตผู้อำนวยกองการเจ้าหน้าที่ กรมสรรพากรเป็นประธานชมรม สำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 180/72 ถนนเพชรเกษม ซอย 55 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ซึ่งเป็นบ้านพักของนายเจิม จันทพันธ์)
ต่อมา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมชมรมฯมีมติเอกฉันท์ เลือกร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,และอดีตรองนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมอดีตข้าราชการสรรพากรแทนประธานคนเดิม ซึ่งอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง 18 ปี (ประธานชมรมดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี)
ชมรมได้ยื่นคำขอจเทะเบียนเป็นสมาคมและได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนกรุงเทพมหานครให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ใช้ชื่อว่า “สมาคมข้าราชการสรรพากร”

ที่ตั้ง สำนักงานสมาคม:
ชั้น 2 อาคารจอดรถและสวัสดิการกรมสรรพากร
เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2272-8162 โทรสาร 0-2272-9717
มือถือ 08-5388-2838

สรรพกร

คณะกรรมการสมาคมทำหน้าที่บริหาร อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2ปี โดยมีร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ เป็นนายกสมาคมคนแรกและได้โอนสมาชิกชมรมไปเป็นสมาชิกสมาคมทุกราย ร้อยเอกสุชาติฯ ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเพียงปีเศษ ก็ถึงแก่กรรม สมาชิกสมาคมได้เลือก นายวีระชัย ตันติกุล เป็นนายกสมาคมประจำปี 2553 – 2554 และเมื่อพ้นวาระแล้วสมาชิกได้เลือกนายวินัย วิทวัสการเวช เป็นนายกสมาคมคนใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ซึ่งนายกได้แต่งตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่ ประจำปีอ พ.ศ.2555 -2556 เพื่อบริหารงานสมาคมและเชิญข้าราชการอาวุโสเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมประจำปี พ.ศ.2555 – 2556 เพิ่มเติม นอกจากนี้นายกสมาคมได้มอบหมายให้คณะกรรมการสมาคมฝ่ายต่างๆ แต่งตั้งอนุกรรมการช่วยบริหารงานของสมาคมอีกทางหนึ่งด้วย

Mr. Winai Witawas Kanvej was the new president of the association on January 9, 2012, where the president appointed a new committee of the association for the year 2012-2013 to manage the association and invited senior officials to be the advisors to the committee of the association for the year In addition, the President of the Association has assigned the committee of various parties. Appoint a sub-committee to assist in the administration of the association as well.

ประวัติกองทุนสมาคมข้าราชการสรรพากร

จากการรวมตัวกันก่อตั้งชมรมอดีตข้าราชการสรรพากรในปี พ.ศ.2531 ปรากฏว่าชมรมมีเงินเหลือจ่ายจำนวนหนึ่งจากการดำเนินการและเงินที่สมาชิกได้บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายของชมรม คณะกรรมการบริหารชมรมจึงได้ก่อตั้ง “กองทุนชมรมอดีตข้าราชการสรรพากร”ขึ้น
เมื่อชมรมได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเป็นสมาคมข้าราชการสรรพากร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 จึงได้โอนเงินกองทุนชมรมอดีตข้าราชการสรรพากรเป็น “กองทุนสมาคมข้าราชการสรรพากร” ปัจจุบันมีกองทุนจำนวน 127 กองทุน

History of the Revenue Officers Association Fund
From the formation of the former Internal Revenue Service Club in 1988, it appears that the club has a certain amount of money left over from the operation and the money the members have donated are the expenses of the club. The club management committee was established. “Former Revenue Officials Club Fund”
When the club was approved to be registered as the Revenue Officers’ Association on December 11, 2007, the funds were transferred to the former Internal Revenue Service. “The Revenue Officials Association Fund” currently has 127 funds.

ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :
จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ยกระดับการให้บริการ และสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
เสนอแนะนโยบายทางภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์ :
จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล​ เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย

ผู้บริหาร :
อธิบดีกรมสรรพากร
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

รองอธิบดีกรมสรรพากร
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ
นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์

นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

the king netflix

เรื่องถัดไป

earth map

เมนู