สมาชิกในห้องเรียน

สมาชิกในห้องเรียน

สมาชิกในห้องเรียน

สมาชิกในห้องเรียน หมายถึง ผู้ที่สวมบทบาท หน้าที่ เป็นสมาชิก ในห้องโรงเรียน หรือ ภายในโรงเรียน และมีหน้าที่ และ บทบาทแตกต่างกันไป

หน้าที่

 1. รับผิดชอบต่อหน้าที่ การกระทำ หรือพฤติกรรมของบุคคล ที่ตอบสนองความคาดหวังตามอาชีพ หรือตำแหน่ง ที่สังคมกำหนดขึ้น โดยที่โครงสร้างบทบาท ประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมและตำแหน่ง ในการครอบครอง หรือพฤติกรรม ที่คนในสังคม ต้องปฏิบัติตามสถานภาพในกลุ่ม หรือสังคม
 2. เชื่อฟังคำสอน ของครู โรงเรียน เป็นสถานที่ ที่นักเรียนไปเรียน ด้วยบุคลากร จำนวนมาก ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น ครู เพื่อน นักเรียน ภารโรง คนขายของข้างถนน นักเรียนจำเป็น ต้องศึกษา ว่าผู้คนได้รับการปฏิบัติ อย่างไร โดยที่นักเรียน จะต้องเคารพครู และประพฤติตน ให้เหมาะสม กับสภาพนักเรียน ที่ดี ดังนั้น หน้าที่ของนักเรียน ในการปฏิบัติต่อครู
 3. ความกตัญญู กตเวที ของครู เป็นสัญลักษณ์ ของบุคคล ที่เป็นคนดี (กตัญญูหมายถึง การรู้คุณ ระลึกถึงคน กตัญญูกตเวที หมายถึง การให้การตอบแทน ผู้มีพระคุณ ความกตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรม ที่ควรปฏิบัติ และ บุคคลที่พึ่งพาผู้อื่น เท่านั้น โดยไม่มีผู้อื่นอาศัย อยู่ด้วยตนเอง บุคคลนั้น เป็นชีวิตที่ไม่ดี ไม่มีใครยอมรับ เป็นการยาก ที่จะค้นหาความจริง เพราะเขา เป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์ จากโลกอยู่ตลอด ทำให้ความก้าวหน้า ทางวัตถุ ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง ในสิ่งแวดล้อม ทำให้จิตใจมนุษย์ต่ำ เห็นแก่ตัว ไม่เห็นคุณค่าบุคคล ที่มีความกตัญญูกตเวที ดังนั้น การนับทั้งหมด จะมีจำนวนน้อยลง
 4. ส่งเสริมเพื่อน ในทางที่ถูกต้อง ตามหลัก พระพุทธศาสนา เรื่องนี้มีความสำคัญมาก ใน“ มงคลชีวิต 38 ประการ” ซึ่งเป็นหลักธรรม ที่นำความก้าวหน้าในชีวิต มาสู่ผู้ปฏิบัติ 2ข้อแรก บอกว่า 1. อย่าคบกับคนพาล 2. สมาพันธ์คือ การสอนเพื่อน ที่ดีด้วยนั้น เมื่อเรารู้แล้ว จากหลักคำสอน มงคลชีวิต 38 ว่า การคบคนดี จะช่วยให้เรา พ้นทุกข์ การประสบความสำเร็จ ในชีวิตเรา ต้องพิจารณาด้วยว่า อะไรคือมิตรที่ดี ที่จะคบหา? ซึ่งสามารถทราบ ได้ด้วยหลักคำสอน ของ กัลยาณมิตร 7 คำ ว่ากัลยาณมิตร คือมิตรแท้ ที่ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันด้วยใจริง
 5. ความรัก และ ความสมานฉันท์ ในหมู่เพื่อนนักเรียน โรงเรียนเป็นสถานที่ ที่นักเรียนไปเรียน มีหลายคน ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่นครู
  เพื่อนของนักเรียน และภารโรง พ่อค้าหญิง มีความจำเป็น ที่จะต้องศึกษาการปฏิบัติต่อกลุ่มคน
สมาชิกในห้องเรียน

การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม หมายถึงการทำงานร่วมกัน กับสมาชิกมากกว่าหนึ่งคน โดยที่สมาชิกทุกคน ต้องมีเป้าหมายเดียวกันในการทำ

ถ้าอย่างนั้น ทุกคนต้องเห็นด้วยกัน มีการวางแผน การทำงานร่วมกัน
การทำงานเป็นทีม เป็นสิ่งสำคัญในทุกองค์กร การทำงานเป็นทีม มีความสำคัญ ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการงาน
ทีมมีบทบาทสำคัญ ในความสำเร็จของงานใด ๆ ที่ต้องอาศัย ความร่วมมือในกลุ่มที่ดี

ลักษณะทีมลักษณะทีมที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

1. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ของแต่ละบุคคล หมายความว่า สมาชิก ตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีความสัมพันธ์กัน ในกิจการของกลุ่ม / ทีม โดยตระหนักถึง ความสำคัญ ของกันและกัน แสดงการยอมรับ การให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน สำหรับกลุ่มใหญ่ พวกเขามัก จะมีปฏิสัมพันธ์ ในเครือข่าย มากกว่าการติดต่อ แบบเห็นหน้ากัน

2. จุดมุ่งหมาย และ เป้าหมายร่วมกัน หมายความว่า สมาชิกในกลุ่ม จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมกันของทีม / กลุ่มโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของสมาชิกในกลุ่ม ที่สอดคล้อง กับองค์กร ความสำเร็จของงาน มักจะง่าย

3. โครงสร้างทีม / กลุ่ม หมายถึง ระบบพฤติกรรม ที่เฉพาะกลุ่มสมาชิกในกลุ่ม ต้องปฏิบัติตามกฎ หรือฉันทามติของกลุ่ม อาจเป็นกลุ่มทางการ หรือกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ สมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะต้องยอมรับ และปฏิบัติตาม สมาชิกกลุ่มย่อย อาจมีกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นทางการ มีความสนิทสนมกัน ระหว่างสมาชิก

4. สมาชิกมีบทบาท และความรู้สึกร่วมกัน การรักษาบทบาท ที่มั่นคงในแต่ละทีม / กลุ่ม จะแตกต่างกัน ไปตามลักษณะของกลุ่ม รวมทั้งความรู้ ความสามารถ การแบ่งบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของสมาชิก
การทำงานเป็นทีม เป็นแรงจูงใจที่ดี ที่จะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดี

คุณสมบัติของทีม

ทีมที่ประสบความสำเร็จ คือกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ของทีม นี่คือบางสิ่งที่คุณ และเพื่อนร่วมทีมของคุณ จะต้องวางกรอบเพื่อทำงานร่วมกัน

 • ด้วยความสามัคคี
 • จัดการด้วยตนเอง
 • พึ่งพาตัวเอง
 • ขนาดกลุ่มที่เพียงพอ

สมาชิกในทีม ที่จะประสบความสำเร็จ ในการทำงาน จะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และทุกคนจะถูกวาด ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุความสำเร็จในงาน บรรลุเป้าหมาย โดยปกติงาน หรือเป้าหมายอาจบรรลุ ได้เมื่อทำงานร่วมกัน แทนที่จะเป็นงานเดี่ยว พนักงานที่มีประสิทธิผลมีลักษณะที่โดดเด่น และสมาชิกทุกคน มีส่วนร่วมในความสำเร็จของตน จัดการด้วยตนเอง


ทีมที่ประสบความสำเร็จ ในการทำงานมักจะสร้างโครงสร้าง ของตนเอง เนื่องจากสมาชิก ยอมรับบทบาทของตนเอง ในเวลาที่แตกต่างกันตามความจำเป็น ความต้องการ และความสามารถของพวกเขา บางคนอาจมีประสบการณ์ ในงานหนึ่ง ๆ ดังนั้น พวกเขาอาจจัดให้คนอื่นทำตามคนอื่น ๆ จะทำกิจกรรมของพวกเขา ในงานที่พวกเขาคุ้นเคย

พฤติกรรมเหล่านี้ จะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้อง กับโครงสร้างองค์กร อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สมาชิกของทีม ที่ประสบความสำเร็จ จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อทำงานที่เฉพาะเจาะจง หรือบรรลุเป้าหมาย ร่วมกันทำงาน ตามความสามารถ ให้คำปรึกษาชี้แนะ และชักชวนเมื่อจำเป็น ประสานหน้าที่ และแก้ไขปัญหา และอุปสรรคร่วมกัน ทุกคนห่วงใยช่วยเหลือกัน และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ถ้าคนทำงานหนักเกินไป หรือเจอสถานการณ์ที่ยากลำบาก พวกเขาจะร่วมมือกัน เช่นอาจซ่อนคนที่มาทำงานสาย หรือเลิกงานก่อนกำหนด ขนาดกลุ่มที่เหมาะสม โดยปกติทีมที่ประสบความสำเร็จ มักจะมีขนาดที่เหมาะสมไม่ใหญ่เกินไป แต่ไม่ว่ากลุ่มจะมีสมาชิกมากแค่ไหน คุณก็อาจไม่อยู่ในตำแหน่ง ที่มีคุณสมบัติ จำนวนสมาชิกคี่ ดูเหมือนจะสมเหตุสมผล มากกว่าที่จะหลีกเลี่ยง

การเผชิญกับปัญหา ครึ่งหนึ่ง เห็นหนึ่งเสียง และอีกครึ่ง เห็นวิธีอื่นในการตัดสินปัญหาใด ๆ สิ่งที่ต้องจำอีกอย่าง คือคุณไม่ควร มีมุมมองของเพื่อนร่วมทีมทุกคน ว่าจะมีประสิทธิภาพ เท่ากัน เพราะทุกคนจะมีบุคลิก ที่แตกต่างกัน

ดังนั้น ควรพิจารณามุมมอง ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามบางคน อาจมีบุคลิกที่คล้ายคลึงกัน ดังที่เราจะพูดถึง แต่ระวัง อย่าคิดว่าคุณสมบัติ ที่สมบูรณ์แบบของแต่ละคนนั้น ไม่เหมือนกัน เสียทีเดียว เพราะเขา หรือเธออาจมีบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

sony vegas pro 16

เรื่องถัดไป

mu grad test

เมนู