ฝาก - ถอน

สมการ

สมการ

สมการ

สมการ สมการ มีความสำคัญมาก ในวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นพื้นฐาน ของกระบวน การคำนวณ และเนื้อหา ของวิชา ที่นักเรียน ได้ศึกษาเกือบ ทั้งหมดจำเป็นต้อง มีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับสมการ ดังนั้น การทำความเข้าใจ สมการนี้จึงจำเป็นมาก

สมการ เป็นสัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ ที่ทำให้เรารู้ว่าทั้งสองด้าน
(ซ้ายและขวา) เท่ากันคั่นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ “=”
เช่น
1) 5 = 4 + 1
2) 10 + 7 = 17
3) x + 3 = 20
4) 2x + 1 = 5 – x

สมการ

ก่อน จะเข้าสู่ การแก้สมการเชิงลึก ฉันอยาก จะให้ทุกคนเห็น ภาพรวม ว่าสมการ ทำงานอย่างไร สำหรับส่วนต่างๆ โดยทั่วไป เราใช้สมการได้ 4 วิธี:

 1. ใช้แสดงขั้นตอนในการคำนวณเช่น
  ค้นหาผลลัพธ์ของ
  1) (3 + 5) x 2 = 8 x 2 = 16
  2) (2 x 4) + (5 x 3) – 10 = 8 + 15 – 10 = 23 – 10 = 13

ด้วยวิธีนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายเท่ากับ
เขียนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้คำตอบสุดท้าย

ข้อควรระวังสังเกตการเขียนต่อไปนี้

3 + 5 + 10 – 4 = 8 + 10 = 18 – 4 = 14

กระบวน การเขียน แบบนี้ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก ตัวเลข ที่ยังไม่ได้คำนวณคือ 4
ซึ่ง จะบิดเบือน ความหมาย
และไม่ถูกต้อง ในความหมาย ของสมการด้วย

 1. ใช้ในโจทย์ปัญหา การค้นหา ตัวแปร ที่เรายังไม่รู้ (หรือแก้สมการ) เช่น
  แก้สมการเพื่อหาค่าของ x
  3x + 1 = 10
  3x + 1 – 1 = 10 – 1
  3x = 9
  x = 3

ด้วยวิธีนี้ จะเห็นได้ ว่าเป็น การใช้เครื่องหมายเท่ากับ
เขียน เป็นบรรทัด จนกว่า คุณจะได้รับคำตอบสุดท้าย

การใช้สมการเพื่อแสดงสูตรเช่น

สูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า = ฐาน x สูง
หรือ A = bh

สมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่แตกต่างกับตัวเลขตัวอย่างเช่น
1) y = 2x – 5
2) y = 3x (x + 1)
3) y = x2 + 6

 1. Used to show steps in calculating such as
  Find the results of
  1) (3 + 5) x 2 = 8 x 2 = 16
  2) (2 x 4) + (5 x 3) – 10 = 8 + 15 – 10 = 23 – 10 = 13.

In this way, it can be seen that the use of the equal sign.
Keep writing until you get your final answer.

Caution Notice the following writing.

3 + 5 + 10 – 4 = 8 + 10 = 18 – 4 = 14

This kind of writing process is invalid.
Because the number that has not yet been calculated is 4
Which will distort the meaning
And is not correct in the meaning of the equation as well

 1. Used in problem solving for finding variables that we do not know yet (Or solve the equation) like
  Solve the equation to find the value of x.
  3x + 1 = 10
  3x + 1 – 1 = 10 – 1
  3x = 9
  x = 3

In this way, it can be seen that the use of the equal sign.
Write in lines until you get the final answer.

 1. Using equations to express formulas such as
  The formula for finding the area of ​​a rectangle = base x height
  Or A = bh
 2. Equations showing the relationship of different variables with numbers, for example:
  1) y = 2x – 5
  2) y = 3x (x + 1)
  3) y = x2 + 6

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู