ฝาก - ถอน

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานกับศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการจัดการเพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ควบคู่ไปกับการสืบทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งหวังให้มนุษย์มีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่า หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการศึกษาทางวิชาการดังกล่าวสำหรับผู้ที่จะพัฒนาตนเองในฐานะสถาปนิกต่อไป โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยปัญญาคุณธรรมและจริยธรรมมีความคิดที่เชื่อมโยงตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. สถาปัตยกรรมศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการใช้งานของวัสดุ วิธีการก่อสร้างและความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทั้งโครงการและผลกระทบต่อส่วนรวมซึ่งเน้นความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคล

สถาปนิก

2. สถาปัตยกรรมไทยการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและเพื่อศึกษาที่มาของอิทธิพลขององค์ประกอบของการศึกษาสถาปัตยกรรมไทยและฝึกเขียนลวดลายไทยประเภทต่างๆตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงการบรรจุลงในส่วนประกอบสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับหน้าที่และสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมไทยได้ เหมาะกับสภาพท้องถิ่นและสังคมในปัจจุบัน

3. สถาปัตยกรรมภายในเป็นศาสตร์ที่ประสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมและงานออกแบบภายในเป็นวิชาชีพการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม ซึ่งเน้นการจัดพื้นที่ภายในอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องการประหยัดพลังงานและทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้การใช้อาคารเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับผู้ใช้อาคารทั้งตัว

4. การออกแบบอุตสาหกรรมเน้นการออกแบบ 5 ด้าน ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายในการออกแบบการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาและการออกแบบสิ่งทอต้องศึกษาทั้ง 5 สาขาพื้นฐานและเลือกที่จะเน้นในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ และทำวิทยานิพนธ์ในสาขานั้น

5. ภูมิสถาปัตยกรรมเน้นสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ และธรรมชาติให้มีความสมดุลซึ่งกันและกันศึกษาความสวยงามและหน้าที่ของเมืองและที่อยู่อาศัยของมนุษย์รวมถึงการออกแบบสวนสาธารณะสวนสัตว์การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตลอดจนการอนุรักษ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

(ที่จุฬา) เรียนปี 1 ทุกเทอมจะเรียนวิชาพื้นฐานกันก่อน เช่นพื้นฐานการออกแบบภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ศิลปะอาจมีบางวิชาที่เป็นเพียงนอกเวลา ต่อมาในภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 1 แผนกผังเมืองจะแยกไปเรียนวิชาของตัวเอง (เรียกว่าแยกก่อนเพื่อน) คนอื่นจะเริ่มออกแบบบ้าน สเตชั่นไทยจะร่วมกันศึกษาออกแบบภาคส่วนของตนเอง

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ส่วนที่เหลือจะเรียนร่วมกัน ยังทำการบ้านส่วนการออกแบบอุตสาหกรรมจะเริ่มศึกษาแผนกต่างๆมากขึ้นเรื่อย ๆ ขอให้สนุกกับการทำเซรามิกต่อในภาคเรียนหลังจากที่เพื่อน ๆ ภูมิสถาปัตย์จะไปเรียนคอร์สออกแบบของตัวเอง การออกแบบพื้นที่และการจัดวางต้นไม้นั้นสถาบันของไทยได้ทำการศึกษาด้วยตัวเองอยู่แล้วและสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในก็ยังศึกษาอยู่เช่นกัน จะเริ่มสร้างอาคารสาธารณะขนาดเล็กสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมจะแยกออกไปเพื่อศึกษาสาขาวิชาของเขาอย่างเต็มที่รวมถึงกราฟิกการออกแบบภายในและสิ่งทอ

ชั้นปีที่ 3 ภาคสถาปัตย์และสถาปัตย์ภายในยังเรียนด้วยกัน แต่สถาปัตย์ภายในจะเริ่มเรียนภาควิชาและจะแยกตอนปี 4 เพื่อให้ทุกภาคเรียนวิชาของตัวเองจนกว่าจะถึงเวลานั้นเขาจะมีทักษะมากขึ้นขยันมากขึ้นมีความรู้ . และต้องเตรียมตัวไปทำงานก่อนขึ้นปี 5 และปี 5 ทุกคนจะสามารถทำทีซิส (Thesis) ได้อย่างละชิ้นซึ่งถ้าผ่านไปได้ด้วยดีก็จะสามารถเรียนจบและรับปริญญาทำให้พ่อแม่มีความสุข

การปรับตัวเมื่อเข้าคณะที่สำคัญที่สุดเราต้องขยันมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่คณะไหนมหาวิทยาลัยไหนก็ตามเพราะอาจารย์คุณจะถือว่าเราโตแล้วคุณควรมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือถ้าเรียนคณะนี้อยู่แล้วควรรับได้ด้วยการอดนอนเพราะงานเราเยอะและต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ดี

การเรียนมหาวิทยาลัยต้องมีทั้งการเรียนที่ดีและกิจกรรมที่เหมาะสม เราอาจขาดทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างแน่นอนเมื่อเราเรียนจบและต้องทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเรา แต่ถ้าคุณทำกิจกรรมมากเกินไปจนลืมการเรียนบางทีเราอาจจะเรียนไม่จบสังคมในคณะพี่ ๆ จะช่วยกัน อื่น ๆ อบอุ่นและน่ารัก มีกิจกรรมให้เราได้มาร่วมสนุกกันเสมอ คุณจะพลาดไม่ได้เลย กิจกรรมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย แต่มันก็สนุกพอ ๆ

การออกแบบอาคารที่สวยงามหลากหลายประเภทและสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศกฎหมายการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถทั้งในด้านศิลปะและเทคนิคโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและการประหยัดทั้งในด้านต้นทุนการก่อสร้างและพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย และผู้ใช้อาคารทำให้ชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้นและไม่ส่งผลเสียต่อส่วนรวม

Extensive building design, types and concepts with climatic concepts, laws, applying an understanding of both the field and the technical, without benefit and administration, both in administrative and for peace. The needs of the residents and the building occupants improve the overall life and do not adversely affect the husband.

The Faculty of Architecture is a program of study that focuses on applying fundamental science and technology to arts and culture. And management science So that the architectural creation process is modern in line with the modern society Along with inheriting and developing national arts and culture Through an efficient management process It aims to provide a valuable environment and quality of life for human beings. This course aims to prepare such academic studies for those who will continue to develop themselves as architects. By focusing on the graduates to be knowledgeable Ready to learn And develop oneself with wisdom Morality and ethics Have connected ideas Be aware and have social responsibility And environment

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู