ลงทะเบียนว่างงาน

ลงทะเบียนว่างงาน

ลงทะเบียนว่างงาน

ลงทะเบียนว่างงาน หากคุณ เป็นผู้ประกัน ตนมาตรา 33 ที่จ่ายเงิน ตลอดเวลา ภายใน 15 เดือนก่อน การว่างงาน คุณตกงาน มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล

ของการลาออก หรือการเลิกจ้างรวมถึง การสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน ตามระยะเวลา ที่กำหนด โดยที่คุณ ไม่มีความผิดตาม กฎหมายคุณจะได้รับ “สิทธิผู้ประกันตนกรณี ว่างงาน”

ซึ่งจะสามารถ รับเงินชดเชยได้ วันนี้ เรามีวิธีการ ลงทะเบียน เพื่อรับเงินทดแทน 3 วิธี ได้แก่ เงินทดแทนกรณี ว่างงาน แบบฟอร์ม การลงทะเบียนออนไลน์ แบบฟอร์มเดินทาง ไปยื่นเอกสาร ที่สำนักงาน และในกรณีสถานการณ์ COVID 19

เงื่อนไขการรับเงินทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33

1 คุณจะต้องลงทะเบียนสำหรับผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับจากวันที่คุณเริ่มว่างงานทันที คุณไม่ต้องรอใบรับรองการออกจากงานใด ๆ
2 คุณต้อง เป็นคนที่มีความสามารถ และพร้อม ที่จะทำงาน ตามที่จัดหา
3 คุณต้อง ไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
4 คุณต้องไปรายงานตัว กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดหางาน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
5 หากคุณว่างงาน จะต้องไม่ถูกเลิกจ้าง จากกรณีดังกล่าว

ทุจริต 777
ความผิดโดยเจตนา ต่อนายจ้าง
จงใจทำให้นายจ้าง เสียหาย
ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือบันทึกกฎเกณฑ์ การทำงาน ที่ชอบด้วยกฎหมาย
เพจถูกละทิ้ง เป็นเวลา 7 วันติดต่อ กันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
มีความประมาท ทำให้นายจ้างได้ รับความเสียหาย อย่างร้ายแรง

คุณต้องไม่ใช้บุคคล ที่มีสิทธิ์ ได้รับสวัสดิ การผู้สูงอายุ
คุณมีสิทธิ์ ได้รับผลประโยชน์ ทดแทนตั้งแต่ วันที่ 8 ของการว่างงาน
ไม่เป็นผู้ประกันตน โดยสมัครใจ ตามมาตรา 39.

ลงทะเบียนว่างงาน
สิทธิในการว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33

ในกรณีที่เลิกจ้าง
คุณได้รับเงินชดเชย การว่างงานสูงสุด 180 วัน / ปีที่ 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างเฉลี่ย ของคุณ
โดยจะคำนวณ จากฐานเงิน สมทบขั้นต่ำ 1,650 บาท ต่อเดือน และฐานเงิน สมทบสูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท.
ตัวอย่างเช่น คุณมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท และคุณจะได้รับ ค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน
กรณีลาออก หรือหมดสัญญาจ้าง ตามระยะเวลา ที่กำหนด
คุณสามารถ รับเงินชดเชย การว่างงาน ได้สูงสุด 90 วัน / ปีในอัตรา ร้อยละ 30 ของ ค่าจ้างเฉลี่ย ของคุณ
โดยจะคำนวณ จากฐานเงิน สมทบขั้นต่ำ 1,650 บาทต่อเดือน และฐานเงินสมทบ สูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท.
ตัวอย่าง เช่น คุณมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท และคุณจะได้รับ ค่าตอบแทน 3,000 บาท ต่อเดือน

หากคุณลาออก คุณสามารถ ใช้ประกันสังคม ต่อไปได้อีก 6 เดือน โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย เช่นเจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาล หรือทันตกรรมคลอดบุตรทุพพลภาพ และเสียชีวิต เป็นต้นโปรดตรวจสอบ “สวัสดิการประกันสังคม แต่ละส่วน”
คุณต้องยื่น คำร้อง ภายใน 1 ปี

เว้นแต่คุณ จะว่างงาน และยังคง เป็นผู้ประกันตน คุณต้อง ลงทะเบียน เป็นผู้ว่างงาน ที่สำนักงานจัดหางาน ของรัฐ พวกเขา จะต้องยื่นสิทธิ์ภายใน 30 วัน

หลังจาก ถูกเลิกจ้าง หรือลาออก จากการจ้างงาน หากคุณส่งสิทธิ ของคุณเกิน 30 วัน หรือเกินกำหนด คุณจะไม่มีสิทธิ์ ย้อนหลัง ได้รับสิทธิย้อนหลังใด ๆ และหากการเรียกร้อง เกินวัน ที่เรียกร้องของคุณ จะไม่ได้รับสวัสดิการ หรือเงินชดเชย กรณีว่างงาน

ว่างงาน
การขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณี ว่างงาน หรือสปส. 2-01 / 7
บัตรประจำตัว ประชาชน พร้อมสำเนา สำเนาบัตร ประชาชน
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูปถ่าย ภายใน 6 เดือน
หนังสือลาออก หรือสำเนาใบ แจ้งการลา ออกของ ผู้ประกันตน หรือสปส. 6-09
หากไม่มีสำเนาสปส. 6-09 สามารถ ขึ้นทะเบียน ผู้ว่างงานได้
จดหมาย ของนายจ้างออกให้ (ถ้ามี)
สำเนาสมุดเงินฝาก ธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ซึ่งต้องเป็นสำเนาแรก ของชื่อผู้เอาประกัน และเลขที่บัญชี

ลงทะเบียนว่างงาน
ขั้นตอนการรับผลประโยชน์ทดแทน (เงินทดแทน) กรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม

ลงทะเบียน กับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สำนักงาน จัดหางาน สล็อต
กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มในแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงานพร้อมแนบ

2.1 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา
2.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป Slot
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ขอรับสวัสดิการว่างงาน พร้อมแนบ
3.1 หนังสือรับรองการออกจากงานสปส. 6-09 หรือหนังสือที่นายจ้างออกให้

3.2 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก บาคาร่า
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางาน จะสัมภาษณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติ รวมถึงประวัติ การทำงาน
เจ้าหน้าที่ จะคัดเลือก ตำแหน่งงาน 3 ตำแหน่ง ให้คุณได้พิจารณา หากยังไม่มีงาน ที่เหมาะสมเจ้าหน้าที่ จะส่งฝึกอบรม ให้กับคนงานตาม ต้องการ หากคุณปฏิเสธงาน ที่เจ้าหน้า ที่จัดให้ หรือไม่ไปปฏิบัติ ไม่รายงานตัว ในวันที่กำหนด สำนักงานประกันสังคม จะงดจ่ายเงินชดเชยทันที

-เจ้าหน้าที่บันทึกสถานะการว่างงานของคุณในฐานข้อมูลกลาง PG
-เจ้าหน้าที่ประกันสังคม จะดึงข้อมูล ของคุณขึ้น มาเพื่อวินิจฉัย ว่าตรงตามเงื่อนไข หรือไม่
-หากคุณ มีคุณสมบัติ สำนักงาน ประกันสังคม จะโอนเงินชดเชยให้ ให้คุณตาม เงื่อนไขเดือน ละครั้ง
-หากคุณ ไม่พอใจ กับคำสั่งการชำ ระเงิน ของคุณสามารถ ยื่นอุทธรณ์ ได้ภายใน 30 วันนับ จากวันที่ได้รับการแจ้งเตือน คำสั่งซื้อ
คุณสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถาม ด้วยตนเอง ที่สำนักงานประกันสังคม ทุกแห่ง

หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sso.co.th หรือโทร 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง) pm 2.5

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

google font

เรื่องถัดไป

pm 2.5

เมนู