ลงทะเบียนคนว่างงาน

ลงทะเบียนคนว่างงาน

ลงทะเบียนคนว่างงาน

ลงทะเบียนคนว่างงาน ตรวจสอบสิทธิ ประกันสังคม ลูกจ้าง ที่เป็นผู้ประกันตน กรณีว่างงาน ลาออก และเลิกจ้าง พร้อมขั้นตอน การขอรับสวัสดิการ ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม

คุณรู้ หรือไม่ว่า บริษัท เปิดโครงการ ให้พนักงานลาออก โดยสมัครใจ หรือไม่? พนักงาน ที่ลาออก โดยสมัครใจ นอกจาก จะได้รับเงินชดเชยจากนายจ้างแล้ว

หากคุณเป็น ผู้ประกันตน ของกองทุนประกันสังคม ก็มีสิทธิได้รับเงิน ทดแทน กรณีว่างงาน และสวัสดิการอื่น ๆ จากสำนักงาน ประกันสังคม เช่นกัน ส่วนรายละเอียด ว่าใคร จะได้เท่าไหร่ ไปดูพร้อม ๆ

ลงทะเบียนคนว่างงาน
หลักเกณฑ์และสวัสดิการประกันสังคม

เกณฑ์ ที่จะทำให้คุณ มีคุณสมบัติ คือเมื่อผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบ มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนวันว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออก หรือถูกยกเลิกสัญญาจ้าง ตามระยะเวลา ที่กำหนด) โดยไม่มีความผิด ตามกฎหมาย.

พนักงาน จะต้องลงทะเบียนผู้ว่างงาน ที่สำนักงานจัดหางาน ของรัฐภายใน 30 วัน นับจาก วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอใบ รับรองการออกจากงานเพื่อแสดงสิทธิ เบื้องต้น เพื่อให้เป็น ไปตามเงื่อนไข ของสำนักงานประกันสังคม ในบางเรื่องเช่น

-มีความสามารถใน การทำงาน และพร้อม ที่จะปฏิบัติงานตาม ที่ได้รับมอบหมาย
-ต้องไม่ปฏิเสธ การฝึกงาน
-ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานอย่างน้อย เดือนละครั้ง

อย่างไร ก็ตามมีบางกรณี ที่ไม่สามารถ ขอรับสวัสดิ การว่างงานได้เช่น

-ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิด ทางอาญาต่อนายจ้าง
– โดยเจตนาก่อให้เกิดความเสียหาย แก่นายจ้าง
– ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือข้อบังคับเกี่ยว กับการทำงาน หรือคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีร้ายแรง
– ขาดการปฏิบัติ หน้าที่ติดต่อ กัน 7 วัน โดยไม่มีเหตุ อันสมควร
-ความประมาท ทำให้นายจ้าง ได้รับความเสียหาย อย่างร้ายแรง
-ถูกตัดสินให้จำคุก
-ต้องไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน กรณีชราภาพ มีสิทธิได้รับเงิน ทดแทน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 8 นับ จากวันที่ว่างงาน จากการทำงาน กับนายจ้างคนสุดท้าย
-ไม่เป็นผู้ประกันตน โดยสมัครใจตามมาตรา 39

สิทธิของคุณในการรับเงิน ชดเชยจากประกันสังคม
กรณีเลิกจ้าง
รับเงินชดเชย ระหว่างว่างงาน ไม่เกิน 180 วันต่อปีในอัตรา 50% ของ ค่าจ้างเฉลี่ย คำนวณ จากฐานเงินสมทบ ขั้นต่ำ 1,650 บาท ต่อเดือนและฐานเงินสมทบ สูงสุด 15,000 บาท

ลงทะเบียนคนว่างงาน
ตัวอย่างเช่นผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาทจะได้รับ 5,000 บาทต่อเดือน

กรณีลาออก หรือสิ้นสุดสัญญา จ้างตามงวด
รับเงินชดเชย ระหว่างว่างงาน ไม่เกิน 90 วัน ต่อปีในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย คำนวณ จากฐานเงินสมทบ ขั้นต่ำ 1,650 บาท ต่อเดือนและฐานเงินสมทบสูงสุด 15,000 บาท เช่นผู้ประกันตน ที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาทจะได้รับ 3,000 บาทต่อเดือน

เมื่อผู้ประกันตน พ้นสภาพความ เป็นผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิ ประกันสังคม ต่อไปได้อีก 6 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บกรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต)

ผลประโยชน์ทดแทนในทุกกรณีเมื่อมีสิทธิ์จะต้องยื่นคำร้องภายใน 1 ปียกเว้นกรณีว่างงานผู้ประกันตนจะต้องลงทะเบียนการว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐสิทธิจะต้องยื่นภายใน 30 วัน

หลังจากถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากการจ้างงาน หากคุณส่งสิทธิ์ เกิน 30 วัน คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ ที่ผ่านมา และหากคุณยื่นสิทธิเกินวัน ที่ได้รับสิทธิจะไม่ได้รับสวัสดิการว่างงาน

-หลักฐานที่จำเป็น ในการยื่นขอสวัสดิการว่างงาน
– แบบคำขอรับประโยชน์ ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส. 2-01 / 7)
– บัตรประจำตัว ประชาชน พร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายภายใน 6 เดือน)
หนังสือรับรอง การทำงาน หรือสำเนาหนังสือแจ้ง การจ้างงาน ของผู้ประกันตน (สปส. 6-09) หากไม่มีสำเนาสปส. 6-09 สามารถขึ้นทะเบียนได้

กรณีว่างงาน

จดหมาย หรือคำสั่ง ของนายจ้าง ให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
สำเนา หน้าแรก ของสมุดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ที่มีชื่อ และเลขที่บัญชี ของผู้เอาประกันภัย ผ่าน 11 ธนาคารดังนี้
1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
8) ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด (มหาชน)
9) ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
10) ธนาคารออมสิน (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการปรับปรุงโปรแกรม)
11) ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) (ไม่สามารถ ใช้ได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไข โปรแกรม)

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

รีโนเวทบ้าน

เรื่องถัดไป

ละครเมียน้อย

เมนู