รฟท

รฟท

รฟท

รฟท ประวัติการรถไฟแห่ง ประเทศไทย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 5)
ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนามากที่สุดในโลก ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศ ที่มีการพัฒนา มากที่สุดในโลก ตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรี และ สุโขทัย และ กรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวง พระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ซึ่ง เป็นประมุข ของประเทศ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการคมนาคม ซึ่งเป็นปัจจัย สำคัญที่ จะนำความเจริญ ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย

รุ่งเรืองมาสู่ชาติในฐานะ สายเลือด ที่หล่อเลี้ยงชีวิต และ ในบรรดา ทางเดินของเลือด นั้นรถไฟก็เป็นหนึ่งใน ทางเดินเลือดที่สำคัญ ซึ่งในราชอาณาจักร ไทยเดิมไม่เคยมีภาพ และ โครงการหนึ่ง ที่จะแสดง ให้เห็นชัดเจน ว่าการขนส่ง ทางบกในประเทศ จะมีการขนส่ง ทางรางของรัฐบาล เกิดขึ้น เพราะสมัยนั้น คนยังใช้สัตว์ เช่น วัวควายม้าช้างเกวียน เป็นพาหนะ เพื่อประโยชน์

ในการเดินทาง และ ขนส่งสินค้าต่าง ๆ จากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง จนกระทั่ง การขนส่ง ทางรางเริ่มมีชีวิต ขึ้นมาจน มีรูปแบบ ที่สมบูรณ์แบบ ในรัชสมัย
“ พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ด้วยพระราชกฤษฎี กาสร้าง ทางรถไฟสยาม จากกรุงเทพฯไปนครราชสีมา
ลงวันที่ 1 มีนาคมร. 109 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2433

รฟท

ก่อนที่รถไฟหลวง

จะถือกำเนิด ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2398 รัฐบาลอังกฤษได้มอบเซอร์จอห์นเบาริง (Ser John Bowring) ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ของเกาะฮ่องกง ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นเอกอัครราชทูตที่มีอำนาจ เต็มพร้อมด้วยนาย Harry Smith Parkes กงสุลของเมือง Eyou ในฐานะผู้มีพระคุณเดินทางโดยกองทัพเรืออังกฤษเพื่อเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาไมตรี รัฐบาลอังกฤษออกอินเดีย

ทำต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2369 ซึ่งเป็นครั้งที่นายแฮร์รีสมิ ธ ปาร์คได้นำสนธิสัญญาฉบับ ใหม่เพื่อผนึก ดินแดนอังกฤษ และนำกลับไปแลกเปลี่ยนสนธิ สัญญากับฝ่ายไทยด้วย การเชิญพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการ ของสมเด็จพระราชินี นาถวิกตอเรียแห่ง สหราชอาณาจักรอังกฤษ เข้ามาเพื่อถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

เช่นรถไฟจำลองย่อ ส่วนประกอบด้วยไอน้ำ เครื่องยนต์ และ รถพ่วงที่สมบูรณ์ เดินบนรางที่มีไอน้ำ เหมือนกับรถยนต์ขนาดใหญ่ในอังกฤษ (ปัจจุบันรถไฟขนาดเล็ก ถูกเก็บรักษาไว้ ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ) เครื่องราชบรรณาการ ในเวลานั้น

คือสมเด็จพระราชินี นาถวิกตอเรีย ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว คิดจะจัดตั้งกิจการรถไฟในราชอาณาจักรไทย แต่ขณะนั้น เศรษฐกิจ ไทยยัง ไม่มั่นคง และประชาชน จำนวนไม่น้อย ต้องระงับกิจการ

รถไฟจิ๋วส่วยจากของจริง ต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เหตุการณ์ ทางการเมือง เนื่องจากนโยบาย การขยายอาณานิคม ของอังกฤษ และ ฝรั่งเศส แผ่ลงมาปกคลุม คาบสมุทรอินโดจีน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรง ตระหนักถึง ความสำคัญ ของการคมนาคมด้วย เส้นทางรถไฟ เนื่องจากใช้เพียง เกวียน และ คลองเป็นพื้น ไม่เพียงพอ

ที่จะรักษาพระราช อาณาเขต ผู้คนที่อยู่ห่างไกล จากเมืองหลวงจึงมีแนวโน้ม ไปสู่ประเทศ เพื่อนบ้าน สมควรที่จะสร้าง ทางรถไฟใน ประเทศเพื่อติดต่อ กับมณฑล ชายแดนก่อน ทั้งนี้เพื่ออำนวย ความสะดวก ในการบริหาร การเฝ้าระวังป้อง กันการรุกรานเพื่อ เปิดภูมิประเทศ ให้ประชาชนประชาชน เข้าไปถมที่รกร้างว่าง เปล่าเพื่อประโยช น์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ และ จะเป็นเส้นทางขนส่ง ผู้โดยสารและสินค้าไปมาถึงได้สะดวกขึ้นดังนั้นในปี พ.ศ. 2430 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เซอร์แอนดรูครีก และ บริษัท Panchard McTaggard Lther ได้ทำการสำรวจสร้าง ทางรถไฟ จากกรุงเทพฯ – เชียงใหม่และทางแยกจากสระบุรี – นครราชสีมาสายหนึ่ง จากตัวเมืองอุตรดิตถ์ – ตำบลท่าเดื่อริมฝั่งแม่น้ำโขง และ จากเชียงใหม่ถึงเชียงรายเชียงแสน

หลวงอีกสายหนึ่งการสำรวจ เสร็จสิ้นในแปดบทโดย มีค่าจ้างเฉลี่ยไม่ถึง 100 ปอนด์ต่อไมล์ ทั้งสองฝ่าย ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2430 เมื่อพวกเขาสำรวจแนวทาง ผมเห็นว่าจุดแรก ที่เหมาะสมในการสร้าง ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อกับเมืองหลวงของ ไทยอย่างแรกคือนครราชสีมา 2433 มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯให้จัดตั้ง กรมรถไฟในสังกัดกระทรวงโยธาธิการโดยมีน้องสาว คือ เจ้าฟ้าขุนนริศรานุวัฒน์วงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และ มิสเตอร์เคเบทจ์ (K. เบ ธ จ์) นายรถ ไฟชาวเยอรมัน ในเวลาเดียวกัน เส้นทางรถ ไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา สายแรก เปิดให้บริการ ที่สำนักงานการรถ ไฟกรุงเทพ ปรากฏว่านายจีมิวร์ แคมป์เบล แห่งอังกฤษ เป็นผู้ประมูล ในราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา 9,956,164 บาท

พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้า อยู่หัวถวายราชสักการะ การก่อสร้างทางรถไฟเริ่มที่บริเวณสถานีกรุงเทพ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กระทรวงโยธาธิการจ้าง นายกรัมมูเร่ แคมป์เบลสร้างทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพฯไปนครราชสีมา เป็นเส้นทางแรกเป็นรางกว้าง 1.435 เมตรเพื่อทอดพระเนตรพระราชพิธีการก่อสร้างทางรถไฟเริ่มที่กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ufastar

เรื่องถัดไป

intermittent fasting

เมนู