ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นภาพฝัน ของแผนพัฒนา ประเทศ เพื่อกำหนดกรอบ และแนวทาง ในการพัฒนา หน่วยงาน ภาครัฐ ทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“

ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือตามคำขวัญ“ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย มีระยะเวลาบังคับ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2579.

ตามร่าง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สรุปย่อ ที่เผยแพร่ สู่สาธารณะมี 6 ด้าน ของยุทธศาสตร์ ได้แก่

  1. กลยุทธ์ ด้านความปลอดภัย
  2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน
  3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน
  4. ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ทางสังคม
  5. กลยุทธ์สร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
  6. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุล และพัฒนา ระบบบริหารจัด การภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ที่มาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

คำว่ายุทธศาสตร์ชาติ มักถูกกล่าว ถึงในยุครัฐบาล คณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.) จนกว่า จะมีการเขียนยุทธศาสตร์ชาติ ต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกตาม รัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 6 แนว นโยบายแห่งรัฐมาตรา 65 เขียน:

“ มาตรา 65 รัฐควร กำหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนา ประเทศที่ยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกรอบ ในการจัดทำแผนต่างๆ. เพื่อให้สอดคล้อง และบูรณาการ เพื่อให้เกิดแรง ขับเคลื่อน ร่วมกันไป สู่เป้าหมายนี้ PG

การเตรียม การตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา ในการบรรลุเป้าหมาย และเนื้อหา ที่ควรมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วจึงจะบังคับใช้ได้ “

จากมาตรา 65 นี้ จึงต้องมีการตรา กฎหมาย อีกฉบับ หนึ่งเรียกว่า พ.ร.บ. การจัด ทำยุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อ เป็นกรอบในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างแท้จริง บาคาร่า

เช่นการแต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ พัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ขั้นตอนการประชาพิจารณ์ การติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ของหน่วยงานภาครัฐ

ทำไมต้องมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี?

พล. อ. ประยุทธ์จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ เคยกล่าวว่า เราต้องกำหนดวิสัยทัศน์ ร่วมกัน ว่าเราต้องการ ให้ประเทศของเราเป็นอย่างไรในอีก 20 ปี ข้างหน้า และปฏิบัติตามนั้น

มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และเป็นเรื่อง ที่ทุกรัฐบาลต้อง ปฏิบัติตาม เพื่อจัดสรรแผน แผนคน แผนการเงิน ไปสู่เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ทุกปี ทุก 5 ปีโดยมียุทธศาสตร์ พาประเทศพ้น กับดักรายได้ปานกลาง ให้เร็วที่สุด และใน 20 ปี เราจะต้องเป็น ประเทศที่มี รายได้ที่เพียงพอ Slot

พล. อ. สุชาติ หนองบัว สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) และคณะกรรมการ พิจารณาร่าง พ. ร. บ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ. ศ. …. อธิบายว่าการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีอายุ อย่างน้อย 10 ปี ซึ่งกรอบ 20 ปี

ถือว่าไม่นานเกินไป และที่ผ่านมาประเทศไทย ยังไม่มียุทธศาสตร์ชาติ มีเพียงยุทธศาสตร์ เฉพาะหน่วยงาน เช่นยุทธศาสตร์ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข กลยุทธ์การป้องกัน การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ สล็อต

จะทำให้สามารถวางแผนพัฒนาประเทศได้ และสามารถกำหนด การดำเนินงาน ในการพัฒนาประเทศ ได้เนื่องจากยุทธศาสตร์ ได้กำหนดไว้แล้วว่าต้องทำอะไร บ้างใน 20 ปีที่ยุทธศาสตร์ชาติมีผล บังคับใช้

จากแผนภาพพล. อ. วิลาศอรุณศรี ประธานคณะกรรมการจัด ทำยุทธศาสตร์ชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อธิบายว่า เมื่อมียุทธศาสตร์ชาติก็ยังมีแผนพัฒนา เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และนโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังคงเป็น ที่ใหญ่ที่สุด ทุกอย่างต้องเป็น ไปตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งนโยบาย ของรัฐบาลแผน บริหารรัฐ แผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานต่างๆ ด้วย

ยุทธศาสตร์ชาติ
ปัญหาการมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  1. ผู้ที่มีอำนาจใน การเขียนยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ คณะกรรมการจัด ทำยุทธศาสตร์ชาติจำนวน 34 คน ประกอบด้วยกรรม การโดยตำแหน่ง 17 คนและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คนซึ่ง คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อดูแล้วจะพบว่าคน ที่เขียนยุทธศาสตร์ชาติคือคสช. และคนของคสช. เอง
  2. ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อมีผลใช้บังคับ จะส่งผลให้มีการแถลง นโยบาย ของรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้ง และเสนอ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นอาจกล่าว ได้ว่ากรอบ ที่กำหนดโดยยุทธศาสตร์ชาติ จะมีความสำคัญ มากกว่า นโยบายของพรรคการเมือง ที่ประชาชนเลือก casino online
  3. ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับจริง ไม่เพียง แต่ร่างตามรัฐธรรมนูญ 2560 เท่านั้น แต่ยังมีการเตรียมการ อย่างลับๆ มีการตั้งคณะกรรม การตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 แต่ร่างดังกล่าวเขียนไว้ ก่อนล่วงหน้า และไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จนกว่า จะส่งเรื่องไ ปยังศาลการเปิดเผย ข้อมูล
  4. ประชาชน ไม่มีส่วนร่วมจริงๆ เพราะพระราชบัญญัติ จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ข้าพเจ้ารับรอง ว่าการจัด ให้มีการรับฟังความคิดเห็น ที่ได้จัดทำไปก่อนหน้านี้ ให้ถือว่า ได้รับฟังความคิด เห็นแล้ว ฟอนต์ภาษาไทย ฟรี

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ศูนย์แพทย์พัฒนา

เรื่องถัดไป

Vlookup

เมนู