มสธ

มสธ

มสธ

มสธ ความคิดแบบเปิดมหาวิทยาลัยเป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะขยายโอกาส เพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อสาธารณชนให้มากที่สุดแนวคิดนี้ได้ถูกนำไปใช้แล้ว ในประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2476 ได้จัดระบบ “ตลาด” รับนักศึกษาโดยไม่ต้องสอบเข้า ไม่บังคับให้เข้าบรรยาย แต่ยังคงใช้วิธีการจัดการศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไปคือใช้ชั้นเรียนเป็นหลักนักเรียนอาจเรียนด้วยตัวเอง หรืออาจไปบรรยายหรือไปพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปลี่ยนมาใช้ระบบ จำกัด นักศึกษาเหมือนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

มสธ

ในปี พ.ศ. 2514 มสธ ได้มีการจัดตั้งตลาดนัดโมเดลมหาวิทยาลัยขึ้นอีกแห่งหนึ่งคือมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรทางวิชาการมากกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในภาคเรียนที่เปิดสอนในระบบตลาดวิชาและสามารถรับนักศึกษาได้จำนวนมาก แต่ยังคงให้การศึกษาแบบห้องเรียนเช่นเดียวกันทำให้มีวิทยาลัยจำนวนมาก รามคำแหงประสบปัญหามากมายโดยเฉพาะเรื่องอาคารเรียน ไม่สามารถขยายให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี

หากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะขยายการศึกษาต่อเนื่องนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน รัฐบาลและมหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับภาระการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ไม่สิ้นสุดเพื่อขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำหรับประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อตั้งมหาวิทยาลัยอื่นเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด รัฐบาลจึงดำเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระราชลัญจกรของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นรูปสามพระแสงศรนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองสุโขทัยสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย บาคาร่า

If Ramkhamhaeng University will expand this ongoing education to meet the needs of the learners. The government and universities are faced with the burden of investment which increases every year. Never end To expand and spread opportunities Education in higher education for the public to be more extensive By making the most of limited resources Established another university It is a university in an open system. The government therefore implemented teaching by using the distance teaching system. Which King Bhumibol Adulyadej His Highness graciously ordered Bestowed the name “Sukhothai Thammathirat Open University” under the original name of His Majesty King Rama VII when he held the title of “Krom Luang Sukhothai Thammaracha” and gave the royal permission to use the Royal Seal of King Rama VII, which is the image Three Phra Saeng Sorn This is the symbol of the Sukhothai City of Sukhothai as the university emblem.

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ 5 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีอำนาจในการให้ปริญญา และอนุปริญญาที่มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดแรกรวมทั้งมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งศาสตราจารย์ดร. วิจิตรศรีสอ้านเป็นอธิการบดีคนแรก Slot

หลังจากที่ได้ใช้เวลาเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้พร้อมที่จะเปิดทำการสอนได้ประมาณ 2 ปีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2523 3 สาขาวิชาคือสาขาวิชาศิลปศาสตร์ภาควิชาครุศาสตร์และสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การจัดการ

ต่อจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ขยายการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นตามลำดับ
ปีการศึกษา 2524 เปิดรับนักศึกษา. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะนิติศาสตร์
ปีการศึกษา 2525 เปิดรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์และวิทยาศาสตร์ในบ้าน (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชานิเวศวิทยามนุษย์)
ปีการศึกษา 2526 เปิดรับนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2527 เปิดรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ PG
ปีการศึกษา 2538 เปิดรับนักศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2544 เปิดรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รวม 12 สาขาวิชา

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระบบการศึกษาทางไกลประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในมาตรฐานเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐ ดังนั้นจึงมีการขยายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ด้วยการใช้ระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาโทตามลำดับดังนี้ สล็อต

ปีการศึกษา 2536 เปิดรับนักศึกษาภาควิชาการศึกษา
ปีการศึกษา 2542 เปิดรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการจัดการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ปีการศึกษา 2544 เปิดรับนักศึกษาภาควิชานิเวศวิทยามนุษย์
ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาภาควิชาศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา 2546 เปิดรับนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์และสาขานิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2548 เปิดรับนักศึกษาภาควิชาพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2552 ภาควิชานิติศาสตร์ 777

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนระดับปริญญาเอกตามลำดับดังนี้
ประจำปีการศึกษา 2549 เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แผนกการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2551 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ
ประจำปีการศึกษา 2553 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 037hd

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

Best Express

เรื่องถัดไป

037hd

เมนู