ภาพถ่ายดาวเทียม

ภาพถ่ายดาวเทียม

ภาพถ่ายดาวเทียม

ภาพถ่ายดาวเทียม ดาวเทียม เป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งเลียนแบบดาวเทียม ของดาวเคราะห์ ในการโคจรรอบโลก มีอุปกรณ์ สำหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยว กับอวกาศ

และส่งข้อมูลนั้นมายังโลก ดาวเทียม ที่โคจรรอบโลก ยังใช้เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่นการส่งวิทยุ และโทรทัศน์ ข้ามทวีป หรือใช้ในการบันทึกทรัพยากรธรรมชาติ

และวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น บนบก และในน้ำข้อมูลดาวเทียม เป็นสัญญาณตัวเลข ที่ได้รับที่สถานี รับสัญญาณดาวเทียม ภาคพื้นดิน ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

และที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และมีสถานีรับ ของกรมอุตุ วิทยา กระจาย ตามภูมิภาค ของประเทศ เมื่อแผนกต้อนรับ ภาคพื้น ดินได้รับข้อมูลตัวเลขที่ส่งไป

จึงแปลงตัวเลข เป็นภาพอีกครั้ง ซึ่งเรียก ว่าภาพถ่ายดาวเทียม ที่สามารถตี ความได้ใน ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถนำข้อมูล ตัวเลขมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อจัดกลุ่ม ข้อมูลใหม่ ซึ่งเป็นการตี ความอีก รูปแบบหนึ่

1) ประเภทของดาวเทียมแบ่งได้ดังนี้

1.1) ดาวเทียมอุตุนิยม วิทยาดาวเทียม บางดวงโคจรรอบโลก ด้วยความเร็ว ของการหมุนของโลก และอยู่ในทิศตะวันออก – ตะวันตกเสมอเช่นดาวเทียม GMS ดาวเทียม GOES เป็นต้น ดังนั้น จึงมีประโยชน์มาก ในการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัย

1.2) ดาวเทียม สมุทรศาสตร์ เป็นดาวเทียม ที่บันทึกข้อมูล สมุทรศาสตร์ เช่นดาวเทียม SEASAT บันทึกสมุทรศาสตร์ และดาวเทียม MOS (ดาวเทียมสังเกตการณ์ ทางทะเล) ยังใช้ในการสำรวจ สมุทรศาสตร์นอกจากนี้ ยังใช้ในการสำรวจ ทางบกด้วย แต่ไม่เป็นที่นิยมมากนัก

1.3) ดาวเทียมสำรวจ ที่ดิน ที่บันทึกข้อมูล ของพื้นผิวโลก มีการใช้งานมากมายเช่น THEOS, THEOS, ดาวเทียมทรัพยากรดวงแรกของไทย, US LANDSAT, French SPOT, European ERS, RANDARSAT ของแคนาดาเป็นต้น

1.4) ดาวเทียมสื่อสารเป็นดาวเทียม สำหรับการสื่อสาร และโทรคมนาคม เช่นการส่งสัญญาณโทรศัพท์ โทรสารข่าวภาพ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุข่าว คอมพิวเตอร์ เป็นต้นดาวเทียม สื่อสาร

เป็นดาวเทียม ที่ระบุตำแหน่ง บนท้องฟ้า ของประเทศใด ก็ได้ ครั้ง. หลายประเทศ มีดาวเทียม สื่อสารภาย ในประเทศ ของตนเอง เช่นประเทศไทย มีดาวเทียมไทยคม ญี่ปุ่น มีดาวเทียมซากุระ ฝรั่งเศสมีดาวเทียมยูริ สหรัฐอเมริกา มีดาวเทียมเวสดาร์ แคนาดา มีดาวเทียม แอนิเมชั่นเช่น

1.5) ดาวเทียม เพื่อกำหนด ตำแหน่งบนพื้นโลก เป็นดาวเทียม ที่ใช้สำรวจตำแหน่ง ของวัตถุบนพื้นโลก ซึ่งสามารถ ใช้งานได้ ในหลายพื้น ที่เช่นเป็นเครื่องมือ นำทาง ของยานพาหนะ

จากที่หนึ่ง ไปยังอีก ที่หนึ่งการวาง ตำแหน่ง เพื่อวางแผนการ ก่อสร้างสาธารณูปโภค การค้นหาตำแหน่ง ของสถานที่ที่คุณต้องการ เดินทางโดยใช้ระยะทาง ที่สั้นที่สุดเป็นต้น

1.6) ดาวเทียม สำหรับกิจ การทหาร เป็นดาวเทียม ที่ใช้ในภารกิจทางทหาร การยิง จากการ กระทำที่เป็นความลับ ของศัตรู การศึกษาแนวชายแดน การกำหนดเป้าหมาย ทางทหารดาวเทียม

ภาพถ่ายดาวเทียม

ทางทหารเป็นความลับ ของทุกประเทศเสมอ และดาวเทียม ทั่วไปอาจติดตั้ง อุปกรณ์พิเศษ สำหรับการใช้งานทางทหาร เช่นการใช้ดาวเทียม สื่อสาร สำหรับการสื่อสาร ในฐานทัพทหาร การใช้ดาวเทียม อุตุนิยมวิทยา ในการสำรวจ ทางอากาศ ที่เหมาะสม กับการปฏิบัติการ ทางทหารต่างๆ เป็นต้น

2) การแปลความหมาย ของภาพถ่ายดาวเทียม สามารถทำได้ดังนี้

2.1) ในกรณี ที่พิมพ์ข้อมูล เป็นภาพพิมพ์ อาจเป็นภาพขาวดำ หรือภาพสี ให้ตีความในลักษณะ เดียว กับการตีความภาพถ่ายทางอากาศ

2.2) ในกรณีที่เป็นข้อมูล ตัวเลข ข้อมูลตัวเลข ที่ได้รับจากดาวเทียม จะถูกแปลงเป็นรูปภาพ อีกครั้ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมเฉพาะในการแปล ความหมาย คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม ช่วยจัดกลุ่ม ข้อมูลตามสถิติ จากนั้นกำหนดกลุ่ม ของข้อมูลตาม วัตถุประสงค์

3) ประโยชน์ของ ข้อมูลจากจานดาวเทียมข้อมูลดาวเทียมมีประโยชน์:

3.1) การจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หลังจากการศึกษา และวางแผนอย่างเป็นระบบ และได้ดำเนินการแล้ว ในพื้นที่เช่นพื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟูเป็นพื้นที่ป่า ที่อนุญาต ให้ตัดไม้มีความจำเป็น ในการจัดการ

อย่างต่อเนื่องเช่นการสังเกตการณ์ การวัดหรือการตรวจสอบ แต่ถ้าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่การตรวจสอบจะทำได้ยากและมีราคาแพง ดังนั้นจึงมีการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม

ตัวอย่างเช่นการสำรวจพบว่าในปี 2516 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 43.21 ของประเทศ แต่ในปี 2536 ลดลงเหลือร้อยละ 26.02 ของประเทศ จากข้อมูล ดังกล่าว ทำให้มีการรณรงค์

ให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ป่า ให้มากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูล ดาวเทียมในการศึกษาการ เปลี่ยนแปลง พื้นที่ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าต้นน้ำและลำธารสำรวจป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเสื่อมโทรมทั่วประเทศศึกษาไฟป่าและหาพื้นที่ ที่เหมาะสมสำหรับ การปลูกป่าแทนพื้น ที่ที่ถูกบุกรุก

3.2) ข้อมูลดาวเทียม Cartography สามารถใช้เพื่อสร้างแผน ที่เฉพาะเรื่องเช่นแผน ที่ธรณีวิทยาแผนที่ดิน ฯลฯ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ และข้อมูลบางอย่างที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วเช่นการเคลื่อนไหวของสัตว์ป่า

ใช้วิธีการอ้างอิง

ตามหลักการแล้วยังมีการค้นหาข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการรับข้อมูลเช่นการศึกษาทางอากาศโดยโดรนทางอากาศเราสามารถค้นหาข้อมูลและความเสียหายที่จำเป็นได้ ได้จากเว็บไซต์ หรือหาข้อมูลจากระบบ GIS (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)

การถ่ายภาพทางใต้หมายถึง ภาพถ่ายของเส้นทาง ที่ถ่ายด้วยกล้องขึ้นไปบนเวทีแล้วเปิดหน้ากล้อง โดยปล่อยแสงจากสิ่งสกปรกที่อยู่ข้างใต้เข้าสู่กล้องและผ่านพื้นที่ที่สะอาด และกะทัดรัด

ภาพภาพถ่ายรายละเอียดจะได้รับบนพื้นผิวเรียบความเข้มของสิ่งต่างๆในภาพถ่ายทางอากาศบ่งบอกถึงความแตกต่างของด้านข้างพืชพรรณธรรมชาติและจะเปลี่ยนไปตามนั้น

ข้อมูลการสำรวจหมายถึงภาพถ่ายที่ถ่ายจากการบันทึก ของอุปกรณ์ ด้วยเซ็นเซอร์ โดยใช้คลื่นฝนเป็นสื่อข้อมูลในรูปแบบของเนื้อหาข้อมูลที่ได้จากรายงานมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในหลาย ๆ ด้าน ตลอดจนปัญหาในการวางแผนการวางแผนการวางแผน

ภาพถ่ายดาวเทียม หมายถึงภาพ ที่ได้จากการบันทึก ข้อมูลดาวเทียมโดย กระบวนการสำรวจระยะไกลหรือการสำรวจระยะไกล (RS) ด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูล โดยใช้หลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการบันทึก ข้อมูลในลักษณะ ของความยาวคลื่น.
ภาพจากดาวเทียมแสดงการก่อตัวของพายุ

ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการก่อตัวของพายุ

การสำรวจระยะไกล
การสำรวจระยะไกลเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการระบุจำแนกหรือวิเคราะห์ลักษณะของวัตถุ โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงอย่างไรก็ตามโดยการบันทึกคุณลักษณะของวัตถุต่าง ๆ

พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจากการสะท้อนหรือการแผ่รังสีผ่านอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับเครื่องบินหรือดาวเทียม อย่างไรก็ตามการบันทึกข้อมูลหรือภาพจากเครื่องบินและจากดาวเทียมจะแตกต่างกันไป

เนื่องจากเครื่องบินบินระหว่างประเทศมีข้อ จำกัด และสามารถถ่ายได้เฉพาะในช่วงที่ไม่มีเมฆฝนบดบังทัศนียภาพ แต่ดาวเทียมสามารถบันทึกข้อมูลของภูมิภาคต่างๆ ของโลกทั้งหมดเนื่องจากดาวเทียมโคจรรอบโลกอยู่ในอวกาศและมีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่ทรงพลัง

การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
ปัจจุบันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมได้รับการศึกษาตีความตีความและวิเคราะห์อย่างกว้างขวางในหลายสาขา ได้แก่
– การป่าไม้เช่นการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม การศึกษาพื้น ที่ป่าชายเลน การศึกษาไฟป่าเป็นต้น
– การเกษตรเช่นการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสม ในการปลูกพืช การสำรวจสภาพพืช Zoning ศักยภาพ ในการเพาะปลูกเป็นต้น
– สิ่งแวดล้อมเช่นการศึกษา ภาวะโลกร้อน การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และตะกอนในอ่าวไทย การตรวจสอบมลพิษ ทางอากาศเป็นต้น
– อุทกวิทยาเช่นการวิเคราะห์ และประเมินพื้น ที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม การศึกษาปริมาณ และคุณภาพน้ำตามธรรมชาติ การวางแผนการชลประทานเป็นต้น

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

สปอร์ตพูล

เรื่องถัดไป

โปรแกรมหนัง

เมนู