ภาพถ่ายดาวเทียม

ภาพถ่ายดาวเทียม

ภาพถ่ายดาวเทียม 

ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของโลก และ ความเป็นไปของต่ละประเทศโดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายวิธี เช่น การเษตร อุตุนิยมวิทยา และ การศึกษาลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น

คือ ภาพที่ได้จากการบันข้อมูล ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสำรวจระยะไกล หรือ รีโมตเซนซิง  Remote Sensing  (RS)  ซึ่งใช้หลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นสื่อในการบันทึกข้อมูลช่วงคลื่น 

ภาพถ่ายดาวเทียม

ดาวเทียม  

It is a technology that humans have been invented, designed and built for studying and storing space data and then transmitting it around the world. Another benefit of satellites is that it can be used as a telecommunication device such as transcontinental radio transmission or for Save natural resources

ประเทศไทย มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียม 2 สถานีหลัก ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  และ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  และ มีสถานีย่อยรับสัญญาณ ของกรมอุตุนิยมวิทยากระจายตามภูมิภาคของประเทศ

นอกจากการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในการศึกษาข้อมูลในแต่ละพื้นที่ ยังมีวิธีการศึกษาอยู่อีกมากมาย ในการหาข้อมูล โดยมีเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ อีกอย่าง คือ ภาพถ่ายทางอากาศ หรือหาข้อมูลจากเวปไซต์ หรือ หาข้อมูลจากระบบ  GIS  (Geographic  Information  System)

ภาพถ่ายทางอากาศ  

หมายถึง ภาพถ่ายที่ได้จากการบันทึกรูปกลางอากาศ ด้วยวิธีการเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในภาพนั้นจะมีรายละเอียดบนพื้นผิวโลก ความแตกต่างทางด้าภูมิศาสตร์ พืชพรรณในธรรมชาติ 

การบันทึกภาพของดาวเทียมสำรวจทรัพยากร 

1.ระบบพาสซีฟ (Passive System) มีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติ คือ ดวงอาทิตย์ เช่น ดาวเทียม THEOS

2.ระบบแอกทีฟ (Active System) มีการสร้างขึ้นด้วยตัวดาวเทียมเอง เช่น ดาวเทียม RADARSAT

การบันทึกภาพถ่ายทางดาวเทียมจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป สาเหตุมาจาก วัตถุมีขนาดรูปร่าง หรือ พื้นผิว แตกต่างกัน เช่น พื้นดิน พื้นน้ำ 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบ่งออกเป็น ตามความยาวคลื่น ซึ่งจะมีคุณสมบัติ และ ประโยชน์ ที่แตกต่างกัน ช่วงคลื่นที่นิยมนำมาถ่ายภาพ สำหรับสำรวจธรรมชาติ  มี 2 ชนิดด้วยกัน คือ ช่วงคลื่นที่ตามองเห็น (visible)  และ ช่วงคลื่นอินฟราเรด (infrared)

ช่วงคลื่นที่ตามองเห็น

     – ช่วงคลื่นสีน้ำเงิน (Blue) มีความยาวคลื่นประมาณ 0.4-0.5 ไมโคร เมตร  จะสะท้อนพลังงานได้ดีในพื้นที่น้ำ เมื่อนำค่าของระดับพลังงาน ที่บันทึกได้ไปแสดง จะทำให้เห็นระดับสีของพื้นที่น้ำ เด่นชัดกว่าพื้นดิน และ ป่าไม้

     – ช่วงคลื่นสีเขียว (Green) มีความยาวคลื่นประมาณ 0.5-0.6 ไมโคร เมตร จะสะท้อนพลังงานได้ดีในพื้นที่ป่า โดยคลอโรฟิลล์ในใบพืชจะดูดซับพลังงาน ในช่วงคลื่นสีน้ำเงิน และ สีแดง และ มีค่าการสะท้อนสูงในช่วงคลื่นสีเขียว เมื่อนำค่าของระดับพลังงาน ที่บันทึกได้ไปแสดง จะทำให้เห็นระดับสีของพื้นที่ป่าเด่นชัดกว่าพื้นน้ำ และ พื้นดิน

Red (Red) wavelength about 0.6-0.7 micrometers will reflect energy well in the soil area. Since the structure and composition of the mineral is suitable for the reflection properties of the red wavelength, when the energy level value is recorded to show, the color level of the land area is more pronounced than the water and forest.

ช่วงคลื่นอินฟราเรด 

     – ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (Near Infrared) มีความยาวคลื่นประมาณ 0.7-1.3 ไมโครเมตร ใช้ในการศึกษาความสมบูรณ์ของพืชพรรณ เนื่องจากโครงสร้างในใบพืช ไม่มีการดูดกลืนพลังงานในคลื่นอินฟราเรดใกล้ จากคุณสมบัติที่พืช มีการสะท้อนค่าสูงสุดในช่วงนี้ ทำให้มีประโยชน์ในการตีความโดยสามารถแยกพืชออกจากพื้นดิน และ พื้นน้ำ ได้ชัดเจน 

ประโยชน์ของข้อมูลจากจานดาวเทียม  

3.1)  ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

หลังจากที่ได้มีการศึกษาและวางแผนอย่างมีระบบ  และได้มีการดำเนินงานในพื้นที่แล้ว  เช่น  พื้นที่ที่ควรคืนสภาพป่า  พื้นที่ที่อนุญาตให้ตัดไม้  จำเป็นต้องมีวิธีการจัดการอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การเข้าไปสังเกตการณ์  การตรวจวัดหรือตรวจสอบ  แต่ถ้าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่  การติดตามตรวจสอบทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง  จึงมีการนำข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้

3.2)  ด้านการทำแผนที่  

ภาพถ่ายทางดาวเทียม สามารถนำมาทำเป็นแผนที่เฉพาะเรื่อง เช่น แผนที่ธรณีวิทยา ซึ่งในประเทศไทยนั้น การนำภาพถ่ายจากดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ ยังคงมีข้อจำกัดอยู่ ภาพถ่ายจากดาวเทียมส่วนมากจะนมาใช้ปรับปรุงแผนที่ ที่เคยสำรวจมาก่อนหน้านี้ เพื่อให้แผนที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  ข้อมูลส่วนมาก จะได้มาจาก ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรที่สำคัญ  เช่น  ดาวเทียม  LANDSAT  ดาวเทียม  SPOT  และ  MOS-1  เป็นต้น

3.3)  ด้านอุตุนิยมวิทยา  

ข้อมูลจากดาวเทียมสามารถนำมาใช้ในการติดตามลักษณะอากาศในช่วงเวลาตลอด  24  ชั่วโมง  ทำให้การพยากรณ์อากาศมีความถูกต้องแม่นยำ และ ทันเหตุการณ์

           ความสำคัญของภาพถ่ายจากดาวเทียม คือ สามารถนำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์สภาพอากาศ เพื่อป้องกัน และ เตือนถึงภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้ ซึ่งสามารถลด หรือ หลีกเลี่ยงความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้น

         ในปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทมากขึ้นในหลายด้าน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านความบันเทิง  ด้านการติดต่อสื่อสาร  ด้านธรณีวิทยา  ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา  หรือ แม้แต่ด้านโทรคมนาคม  และดาวเทียมก็ยังถูกพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  จนก้าวไปสู่ระบบอุตสาหกรรมดาวเทียม

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

transformers

เรื่องถัดไป

สมมติฐาน

เมนู