ภาพดาวเทียม

ภาพถ่ายดาวเทียม

ภาพดาวเทียม

ภาพดาวเทียม การใช้ เครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์ นอกจาก การใช้แผนที่ ทั่วไปเพื่อศึกษา พื้นที่ในแต่ละ พื้นที่แล้ว ยังมีเครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่สามารถ ใช้ในการ ค้นหาข้อมูล เช่น การศึกษา ภาพถ่าย ทางอากาศ ภาพจาก ดาวเทียม เราสามารถ ค้นหา ข้อมูล และ สภาพแวดล้อม ที่คุณต้อง การจากเว็บไซต์ต่างๆ หรือ ค้นหาข้อมูล จากระบบ GIS (Geographic Information System) ดาวเทียม seasat

ภาพถ่าย ทางอากาศ

หมายถึง ภาพถ่าย ทิวทัศน์ ที่ถ่ายด้วยกล้อง ที่ติดตั้ง บนเครื่องบิน จากนั้น เปิดด้านหน้า ของกล้อง ให้แสง ที่สะท้อนจาก ทุกสิ่งที่อยู่ด้านล่าง เข้าสู่เลนส์กล้อง และ ผ่านขั้นตอน การล้าง และ บีบอัดภาพ สิ่งนี้จะได้ภาพถ่าย

ที่มีรายละเอียด ของพื้น ผิวทิวทัศน์ ความเข้ม ของสิ่งต่างๆ ในภาพถ่าย ทางอากาศ จะบอกถึง ความแตกต่าง ทั้งในภูมิศาสตร์ กายภาพ พืชพรรณ ธรรมชาติ และ จะเปลี่ยน ไปตามฤดูกาล

ภาพถ่าย ดาวเทียม

หมายถึง ภาพที่ได้จาก การบันทึก ดาวเทียม ด้วยอุปกรณ์ บันทึกข้อมูล (Sensor) โดยใช้ คลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า เป็นสื่อ บันทึกในช่วงคลื่น. ข้อมูล ที่ได้จากภาพถ่าย ดาวเทียม

จะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนา ประเทศ และ สามารถประยุกต์ ใช้ในหลาย สาขา เช่น ภูมิประเทศธรณี วิทยา การเกษตร สิ่งแวดล้อม ผังเมืองโบราณคดี อุตุนิยมวิทยา. การแก้ไขแผนที่ และ ระบบ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์


ดาวเทียม เป็นวัตถุที่มนุษย์ สร้างขึ้น ซึ่งเลียนแบบ ดาวเทียม ของดาวเคราะห์ ในการโคจรรอบโลก มีอุปกรณ์ สำหรับรวบรวม ข้อมูล เกี่ยวกับอวกาศ และ ส่งข้อมูล นั้นมายังโลก ดาวเทียม ที่โคจรรอบโล

ก ยังใช้เป็นอุปกรณ์ โทรคมนาคม เช่น การส่งวิทยุ และ โทรทัศน์ ข้ามทวีป หรือ ใช้บันทึกทรัพยากรธรรมชาติ และ วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งบนบก และในน้ำ

ข้อมูลดาวเทียม

เป็นสัญญาณ ตัวเลข ที่รับที่สถานีรับ สัญญาณดาว เทียมภาค พื้นดินในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ ที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

และ มีสถานีรับ ของกรมอุตุนิยม วิทยากระจาย ตามภูมิภาค ของประเทศ เมื่อแผนกต้อนรับ ภาคพื้นดิน ได้รับข้อมูล ตัวเลขที่ส่งไป จึงแปลงตัวเลข เป็นภาพอีกครั้ง ซึ่งเรียกว่า ภาพถ่ายดาว เทียม ที่สามารถตีความ ในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถนำมาใช้ ในการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อจัดกลุ่ม ข้อมูลใหม่

ภาพดาวเทียม

ซึ่งเป็นการตีความอีกรูปแบบหนึ่ง

ประเภท ของดาวเทียม แบ่งได้ดังนี้ 1.1) ดาวเทียม อุตุนิยมวิทยา ดาวเทียม เหล่านี้ บันทึกข้อมูล ทางอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียม บางดวงโคจร รอบโลก ด้วยความเร็ว ของการหมุน ของโลก

และ อยู่ในทิศตะวันออก – ตะวันตกเสมอ เช่น ดาวเทียม GMS ดาวเทียม GOES เป็นต้น ซึ่งข้อมูล ภูมิอากาศ จะถูกบันทึก มากที่สุด ของเวลา ดังนั้น จึงมีประโยชน์ มากในการพยากรณ์ อากาศ และ การเตือนภัย

ดาวเทียม สมุทรศาสตร์ เป็นดาวเทียม ที่บันทึกข้อมูล สมุทรศาสตร์ เช่นดาวเทียม SEASAT บันทึก สมุทรศาสตร์ และ MOS (ดาวเทียมสังเกต การณ์ทางทะเล) นอกจาก จะใช้ในการสำรวจ สมุทรศาสตร์แล้ว.

ยังใช้ในการ สำรวจสมุทรศาสตร์ นอกจากนี้ ยังใช้ในการสำรวจ ทางบกด้วย แต่ไม่เป็นที่นิยม มากนัก

ดาวเทียม สำรวจที่ดิน เป็นดาวเทียม ที่บันทึกข้อมูล ของพื้นผิวโลก มีการใช้งาน หลายอย่างเช่น THEOS, THEOS, ดาวเทียม สำรวจ ทรัพยากร ดวงแรกของไทย, US LANDSAT, French SPOT, European ERS, Canadian RANDARSAT เป็นต้น

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

linked in

เมนู