ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ และผลลัพธ์ ความแตกต่างกัน/ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลลัพธ์หมายถึงผลผลิตผลลัพธ์จากกระบวนการผลลัพธ์หมายถึงผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการ

ตัวอย่างเช่นการสอบเข้า

ผลลัพธ์

ผลสอบเข้าติดหรือไม่

ผลลัพธ์ (Output) คือคะแนนการทดสอบที่เราทำได้

ผลลัพธ์และผลลัพธ์แตกต่างกันตาม

ผลลัพธ์คือสิ่งที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ (Product) ซึ่งวัดเมื่อสิ้นสุดการกระทำ แต่ …

ผลลัพธ์คือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่ต้องคงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง

สรุปแล้วผลลัพธ์ที่ดีมาจากผลลัพธ์ที่ดี สล็อต

ความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงกระบวนการดำเนินงาน ที่มีลักษณะเช่นนี้

ความหมายของผลผลิต (Output) หมายถึงสิ่งที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือรับทราบจัดทำหรือผลิตโดยหน่วยงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากรตอบคำถามว่าจะได้อะไรจากการดำเนินงานและ / หรือกิจกรรมต่างๆ

ความหมาย: ผลลัพธ์หมายถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลลัพธ์ และผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์จากผลผลิตหรือเป็นการตอบคำถามว่าทำไมจึงต้องทำเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ PG

 1. เศรษฐกิจ: ประหยัดต้นทุนทรัพยากร

และประหยัดเวลา (Time) บาคาร่า

 1. เสร็จตรงเวลา (Speed)
 2. คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยที่นำเข้า (Input) หรือวัตถุดิบได้รับการคัดเลือกอย่างดี มีกระบวนการปฏิบัติงาน Good Process และ Good Output
 • ประสิทธิภาพดังนั้นกระบวนการดำเนินงานจึงต้องคำนึงถึงความประหยัดรวดเร็วและมีคุณภาพ Slot

ของงานซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการปฏิบัติงาน

ประสิทธิผลหมายถึงความสำเร็จของงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและเป้าหมายรวมถึง:

 1. เป้าหมายเชิงปริมาณจะกำหนดประเภทประเภทและจำนวนผลผลิต ความต้องการสุดท้ายจะได้รับเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพจะแสดงมูลค่าของผลผลิตที่ได้จากการดำเนินการ
 • เน้นที่การสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อดูว่าบรรลุผลหรือไม่
 • มีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน

สรุปได้ว่าการทำงานให้สำเร็จจะต้องมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเช่นกัน

Difference Between Output and Outcome / Efficiency and Effectiveness

Output means productivity, output from the process.Outcome means results, project success.

For example, the entrance exam

Outcome is the entrance exam stuck or not.

Output (Output) is the test score we can achieve.

Output and Outcome differ by

Output is what is produced as a product (Product), which is measured at the end of an action, but …

Outcome is the benefit derived from a product that must last for a period of time.

All in all, the good Outcome comes from the good Output

Difference between efficiency and effectiveness

Efficiency (Efficiency) refers to the operating process. That looks like this

 1. Economy: Cost savings, Resources

And save time (Time)

 1. Completed on time (Speed)
 2. Quality (Quality) by considering the whole process since the factors imported (Input) or raw materials are well selected. There are operating processes Good Process and Good Output
 • Efficiency, therefore, the operating process must be considered as economical, fast and quality

The meaning of the output (Output) refers to things that have come out as concrete. Or be aware Prepared or produced by an agency So that relevant persons or personnel Is it useful to answer the question of what will be gained from the operation and / or activities. winner99

Meaning: Outcomes means the benefits obtained from the output. And the impact on those involved And environment From taking advantage of productive or is to answer the question of why it is being done to achieve that product.

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

หนังออนไลน์ชนโรง

เรื่องถัดไป

ประสิทธิภาพ

เมนู