ประสบการณ์

ประสบการณ์

ประสบการณ์

ประสบการณ์ คำในภาษาไทยที่มักจะเขียน และออกเสียงกัน ไม่ค่อยถูกอีกคำหนึ่ง ก็คือคำว่า “ประสบการณ์” (ประ-สบ-กาน) ซึ่งจะเป็นคำศัพท์บัญญัติ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า experience คำนี้มักมีผู้พูดเป็น “ประ-สบ-พะ-กาน” อยู่เสมอ ทั้งในหมู่ผู้รู้และคนทั่วๆ ไป

ผู้ชอบพูดเป็น “ประ-สบ-พะ-กาน” อยู่เสมอ ๆ นั้น จะโทษว่า เขาพูดผิด ก็ไม่ถูก ต้องนัก ทั้งนี้เพราะคำว่า experience ในภาษาอังกฤษนี้ เดิมคณะ กรรมการพิจารณา ศัพท์วิชาการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ท่านบัญญัติไว้ว่า “ประสพการณ์” ที่ “ประสพ” ใช้ พ พานสะกด จึงได้ออกเสียงว่า “ประ-สบ-พะ-กาน” ซึ่งก็ฟังเพราะหู และเหมาะกับลิ้น ของคนไทยดี ทั้งยังเข้าลักษณะ “อุจจารณวิลาส” (อุด-จา-ระ-นะ-วิ-ลาด) แห่งนิรุกติศาสตร์อีกด้วย แต่เมื่อกระทรวง ศึกษาธิการ ส่งศัพท์บัญญัติ เหล่านั้นมา

ให้คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยแห่งราชบัณฑิตยสถานรับรอง คณะกรรมการได้แก้ศัพท์บัญญัติคำนี้เป็น “ประสบการณ์” ที่ “ประสบ” ใช้ บ สะกด จึงต้องอ่านว่า “ปฺระ-สบ-กาน” แต่โดยเหตุ ที่พูดกันเป็น “ปฺระ-สบ-พะ-กาน” มาจนติดบาง ท่านจึงไม่ สามารถปรับ ตัวให้พูดเป็น “ประ-สบ-กาน” ได้ แต่คนรุ่นใหม่ๆ ที่ไม่เคยทราบว่าใช้ “ประสพการณ์” มาก่อน ก็มักจะอ่านถูกต้อง

ประสบการณ์

Talker “Pra-Sob-Pa-Kan” always blames him wrong, it is not correct. This is because the word experience in English. Formerly, the Academic Terminology Committee, Department of Education, Ministry of Education. He stated that “experience” that “experience” used a phan to spell it. “Pra-Sop-Pha-Kan”, which was heard by the ears and suited the Thai tongue And also fit the characteristics “Uphong Na Vilas” (Ud-Ja-Ra-Na-Wi-Lad) of etymology as well But when the Ministry of Education sends those terms to the Thai Language Vocabulary Committee of the Royal Institute for certification

The Committee revised this term as “experience” that “experienced” the use of spelling. “Pra-Sob-Kan” but by the reason that they are spoken “Pra-Sob-Pa-Kan” came to the point that some of them were unable to adapt to speak as “Pra-Sop-Kan” but the new generation Who did not know how to use “experience” before was often read correctly

มาทำความรู็จักให้มากขึ้น

ส่วนคำว่า “ประสพ” นั้น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ท่านเก็บไว้เป็นรูปคำนาม และให้ความหมายไว้เพียงความหมายเดียว คือ “การเกิดผล” ถ้าหากเขียนเป็น “ประสพการณ์” โดยใช้ พ สะกดก็จะต้องแปลว่า “เหตุแห่งการเกิดผล” ซึ่งจะไม่ตรงกับความหมายของคำว่า experience ในภาษาอังกฤษ

ความจริงคำว่า “ประสพ” ตรงกับคำบาลีว่า “ปสว” (ปะ-สะ-วะ) นั้น แปลว่า “ประสบ ประสูติ เสวย” หรือแปลว่า “ดอกไม้ ลูกไม้” ก็ได้

และตรงกับภาษาสันสกฤตว่า “ปฺรสว” (ปฺระ-สะ-วะ) แปลง ว เป็น พ ก็เป็น “ประสพ” แต่เพราะเหตุที่คำว่า “ประสพ” มีความหมายได้หลายอย่างด้วยกัน ถ้าเราเขียนเป็น “ประสพการณ์” จะทำให้ตีความไปได้ต่าง ๆ ท่านจึงใช้ “ประสบ” บ สะกด ซึ่งก็แผลงมาจากคำว่า “สบ” ในภาษาไทยที่แปลว่า “พบ เช่น สบโชค ปะ เช่น สบเหมาะ ถูก เช่น สบใจ” นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม คำนี้ควรเขียนให้ถูกต้องตาม ศัพท์บัญญัติ และพจนานุกรม ของราชบัณฑิตยสถาน เป็น “ประสบการณ์” ที่ “ประสบ” ใช้ บ สะกดอย่างเดียว PG SLOT VIP

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ประเพณีลอยกระทง

เรื่องถัดไป

ผูกลัคนา

เมนู