บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะ เฉพาะ ของ แต่ละบุคคล แสดงออก โดยพฤติกรรม ที่บุคคล นั้นมี ในสภาพแวด ล้อม ที่เขากำลังเผชิญ อยู่ และพฤติกรรม นี้ จะค่อน ข้างสอด คล้อง กัน

ลักษณะ ของ รูปแบบพฤติกรรม และ รูปแบบ การคิด ที่กำหนดลักษณะ เฉพาะ ของสิ่งแวดล้อม มนุษย์ แต่ละคน มีบุคลิกภาพ ที่แตกต่างกัน ไม่มีใครเหมือนกัน แม้ กระทั่ง พี่น้อง หรือฝาแฝด เนื่อง จากมนุษย์ แต่ละคน มีเอกลักษณ์ และเอกลักษณ์ เฉพาะตัว

บุคลิกภาพ

2 บุคลิกภาพ ทางอารมณ์ และจิตใจ

อารมณ์ เป็นสิ่ง ที่แสดง ให้คนรู้จักเรา อย่างชัดเจน ผู้นำ ที่มีบุคลิกภาพดี ต้อง การความมั่น คงทางอารมณ์ สามารถ ทนต่อ แรงกดดัน ได้ระงับความโกรธ

ได้เร็ว ไม่หงุดหงิด บ่นว่าตลอดเวลา ต้องกล้า เผชิญ อุปสรรค โดย ไม่ย่อท้อเคารพสิทธิ ของผู้อื่น รับฟัง ความคิดเห็น ของผู้อื่น และต้องมีจิตวิทยา

ในการพูด ชมเชย โน้มน้าว จูงใจ คนทำงาน เพื่อ ความก้าว หน้า ขององค์กร รวมถึง จิตใจ ที่จะส่งเสริมความก้าวหน้า ของผู้ใต้บังคับบัญชา

  1. 3 บุคลิกภาพ ทางสังคม
  2. ผู้บริหาร ควรเป็นผู้นำ ในการศึกษา เรื่องบรรทัดฐาน ของสังคม (Norms) เพื่อ ให้เป็น ไป ตามมารยาทสากล อย่างถูกต้อง สามารถ เป็นตัวอย่าง ให้คำแนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับ บัญชาตลอด ทั้งคนรอบข้าง

4 บุคลิกภาพทางปัญญา

ความฉลาด และการมองการณ์ ไกล เป็น สิ่งสำคัญ สำหรับ ผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง “ผู้บริหาร” ผู้บริหาร ที่มีบุคลิกดี ต้อง มี นวัตกรรม เพียงพอ ที่จะดำรง

ตำแหน่ง “ผู้บริหาร” ได้ หัวหน้า กลุ่ม สามารถ สร้างสรรค์สิ่ง ต่างๆ ที่ จะเป็นประโยชน์ ต่อองค์กร ได้นอกจากนี้ การมีบุคลิกภาพ ทางปัญญาที่ ดีจะทำให้ ผู้ใต้บังคับ บัญชา มีความเคารพ และมีศักดิ์ศรี มากขึ้นด้วย

In addition, having a good intellectual personality will increase respect and dignity for the subordinates.

การปรับปรุงบุคลิกภาพ

  1. Id

หมายถึง ความปรารถนา และความแข็งแกร่ง และแหล่ง พลังงาน Id บุคลิกภาพ ที่ทรงพลัง ประกอบด้วย ทุกสิ่ง ที่สืบทอด มาจากยีน ดั้งเดิม แรงกระตุ้น

ที่มีมาตั้งแต่แรกเกิด จัดเป็นสัญชาตญาณ พื้นฐาน ของมนุษย์ ซึ่งรวม ถึงความต้องการ ของร่างกาย ความต้อง การทางเพศ และแรงกระตุ้น ของความก้าวร้าว ตามมุมมอง ของฟรอยด์

That existed from birth It is the basic human instinct that includes the needs of the body, the sexual desires and the impulses. Of aggression from Freud’s point of view

  1. 2 Ego
  2. มันเป็น ระดับสติ สัมปชัญญะ บางส่วน ปฏิบัติ ตามหลัก การความเป็นจริง และเชื่อ ว่ามีวัตถุหนึ่ง ที่เหมาะสม หรือเป็นไปได้ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของ Id
  3. ถ้าคนหิว Ego จะช่วย ให้แต่ ละคนแสวงหา อาหาร ที่เหมาะสม เพื่อช่วยลด ความเครียด ที่เกิดขึ้น จากความหิว มาจากอิด ถ้าไม่มี Ego ฉันต้องแสวงหาอาหาร หรือ วัตถุอื่น เพื่อตอบสนอง ความต้องการนั้น ติดต่อเรา

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

thailion air

เรื่องถัดไป

platform

เมนู