ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ แห่งแรกในประเทศไทย ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2449 ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 (งบการเงินรวม) ที่ส่ง ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารมีขนาดสินทรัพย์ เงิน- ฝาก และเงินกู้ ที่ใหญ่ PG เป็นอันดับสาม ของระบบธนาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ธนาคาร มีสินทรัพย์รวม 2,365 พันล้านบาท เงินฝาก 1,656 พันล้านบาท และเงินกู้ 1,595 พันล้านบาท ธนาคาร ได้เข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519

โดยจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยหุ้นสามัญ (SCB, SCB-F) หุ้น บุริมสิทธิ (SCB-P, SCB-Q) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ธนาคาร มีมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด 611,871 ล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้บริการ ทางการเงิน แบบครบวงจ รสำหรับลูกค้า ทุกประเภททั้ง บริษัท ขนาดใหญ่ องค์กรขนาดกลาง และขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อย เช่นการรับฝากเงิน การโอนเงิน การให้กู้ยืม ประเภทต่างๆ การซื้อส่วนลด การยอมรับ การรับอาวัล การค้ำประกัน การให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ. Bancassurance

บริการ การค้าต่างประเทศ บริการจัด การเงินสด บริการธุรกิจหลักทรัพย์ เช่นบริการขายพันธบัตร Bond Registrar บริการรับประกัน การจัดจำหน่าย หลักทรัพย์นายทะเบียน Custodian บริการจัดการกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บัตรเครดิต เกมส์สล็อต และการดูแลทรัพย์สิน ผ่านสำนักงานใหญ่ และเครือข่ายสาขาของธนาคาร

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ความเป็นมา ของหน้าแรก ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินแห่งแรก ของชาวสยาม เริ่มขึ้นในชื่อ “Book Club” (บุ๊คคลับ) โดยสมเด็จพระเจ้าน้องยา เธอกรมหมื่นมหิศรราชฤทัย ซึ่งในขณะนั้น พระองค์ดำรง ตำแหน่งเสนาบดี บาคาร่า

กระทรวงการคลัง ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ ให้มีสถาบัน สยามไฟแนนซ์ เป็นฐานการเติบโต ของเศรษฐกิจการ เงินของประเทศ

ขณะที่โลกตะวันตก ขยายเส้นทางการค้า ทางทะเลมายังแผ่นดินสยาม เป็นจำนวนมาก ในยุคนั้น ในขั้นแรกเขาริเริ่ม ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยเป็นการทดลอง ภายใต้ชื่อ“ Book Club”
ต่อมา การทดลอง ประสบความสำเร็จ อย่างมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชานุญาต ให้จัดตั้งธนาคารขึ้นในนาม“ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2449 เพื่อประกอบกิจ การธนาคารพาณิชย์ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา ไทยพาณิชย์

ได้กลายเป็น“ รูปแบบธนาคารไทย” โดยนำระบบ และแนวคิด การให้บริการรับฝากออมทรัพย์ และบริการบัญชีกระแสรายวัน (Current Account) ถอนเงิน โดยใช้เช็คเพื่อให้บริการ แก่ประชาชน รวมทั้งจัดตั้ง สาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างภูมิภาคธนาคาร ยังมีส่วนร่วม ในการจัดตั้ง และวางรากฐานสหกรณ์ การเกษตร ของประเทศ

สยามต้องเผชิญ กับการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ จากการเปลี่ยนแปลง ระบอบการปกครอง และจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 Bank Siam Commercial Capital Co. , Ltd. ในขณะนั้น ได้เปลี่ยน ชื่อตามนโยบาย “ชาติพันธุ์นิยม” ของรัฐบาล ที่เปลี่ยนชื่อ ประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” โดยเปลี่ยนเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การบริหารงาน ของธนาคารสำหรับผู้บริหาร slotxoth

ธนาคารไทยพาณิชย์

คนไทยที่มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้บริหาร แทนที่จะเป็นแบบตะวันตกธนาคาร ยังคงยึดนโยบายความปลอดภัย ของธนาคารเป็นสำคัญ และเนื่องจากธนาคาร ได้สั่งสมความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ ทางการเงินธนาคาร จึงมีบทบาท ในการอำนวยความสะดวก ในการระดมทุน และการเงิน เป็นตัวกลาง ทางการเงิน

ระหว่างประเทศ ให้กับพ่อค้าตลอด ช่วงสงครามให้กู้ยืม เงินเพื่อสร้างบ้าน ส่งเสริมพ่อค้าไทย ในการทำธุรกิจ ให้ได้รับความสะดวก รวมทั้งจัดตั้ง บริษัท คลังสินค้าเพื่อสร้างความปลอดภัย ในการจัดเก็บสินค้า ให้กับลูกค้านอกจากนี้ ธนาคารขอถวายความจง รักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบำเพ็ญกุศล เพื่อส่วนรวมโดย การถวายผ้าพระกฐิน สร้างอาคารโรงพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น สล็อต

บทบาท ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะหนึ่ง ในฟันเฟือง ที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทย ได้ดำเนิน มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงยุคแห่งความมั่น คงของชาติ เป็นเรื่องสำคัญ ที่สุดที่ต้องกังวล โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ความมั่นคง จากลัทธิคอมมิวนิสต์ ธนาคารยังคงยึดมั่น ในรากฐาน ที่แข็งแกร่ง ในด้านการธนาคาร Slot

และมีเสถียรภาพ มากขึ้นพร้อม ที่จะหล่อลื่น การพัฒนาเศรษฐกิจอื่น ๆ ธนาคารได้ปรับปรุง ระบบธนาคาร ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการลูกค้า ปรับปรุง โครงสร้าง การบริหารจัดการ นอกจากนี้ธนาคาร ตระหนักถึงความสำคัญ ของบุคลากร ภายในธนาคาร

และการดำเนินงาน จัดสวัสดิ การให้กับพนักงาน รวมถึงการทำกิจกรรม เพื่อสังคมทั้งบำรุง และจรรโลงพระพุทธศาสนา การสนับสนุน ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน ซึ่งบทบาท ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในยุคนี้เปรียบเสมือน ต้นโพธิ์ที่หยั่งรากลึก มีลำต้นที่แข็งแรง และพร้อม แตกกิ่งก้าน เป็นต้นไม้ใหญ่ อย่างรวดเร็ว และสง่างาม

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ครูบ้านนอก

เรื่องถัดไป

สมบัติทัวร์

เมนู