ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานจริยธรรม และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Slot online เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้วยตระหนักว่าการประกอบกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพก่อตั้งในปี 2487 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์รวม 3,216,743 ล้านบาท โดยเป็นผู้นำในการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีในประเทศไทย ผ่านสำนักธุรกิจและสำนักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง อีกทั้งยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้าบุคคลด้วยจำนวนลูกค้ากว่า 17 ล้านบัญชี

บริการของธนาคารกรุงเทพเพื่อลูกค้าธุรกิจประกอบด้วย การจัดการสินเชื่อร่วม การรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารทุน สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย์ บริการเพื่อเอสเอ็มอีและร้านค้า และบริการให้คำแนะนำทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจรกับลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลือกทำธุรกรรมในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเงินได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารมีเครือข่ายในต่างปร ะ เทศ 31 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย กัม พู ชา ,จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น ลาว, มาเลเซีย, เมียนมา, ฟิ ลิป ปินส์, สิงคโปร์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับธนาคารตัวแทนต่างประเทศกว่า 1,000 แห่ง และเป็นธนาคารธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีรากฐานมั่นคงในประเทศจีน โดยมี ธนาคาร กรุงเทพ ( ประเทศจีน ) เกมส์สล็อต จำกัด ซึ่งมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นเต็ม 100%

การที่ธนาคาร กรุงเทพ ยังคงเป็นผู้นำในภาคการธนาคารไทยมาโดยตลอด เป็นผลมาจากปรัชญาของธนาคารที่มุ่งเน้นการพัฒนาสายสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาบริการธนาคารดิจิทัลที่ปลอดภัย รวมทั้งยังมีบริษัทย่อยอย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ( ก อ ง ทุ น ร ว ม บั ว ห ล ว ง ) และ

บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด ( ม ห า ช น ) ที่ช่วยคัดสรรโอกาสทางการลงทุนเพื่อลูกค้าของธนาคารโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ superslot ธนาคารยังมีความเป็นเลิศในด้านการประกอบกิจการที่ดีและถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีแนวคิดใหม่ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

บริษัทในเครือและการลงทุน

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นเต็ม 100% เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และมีสาขาตั้งอยู่ในเมืองหลักๆ ของประเทศจีน สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลายรวมทั้งการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสกุล Renminbi (RMB) ซึ่งเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของจีนด้วย

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด

เ ป็ น บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ ข อ ง ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ โดยมีสำนักงานอยู่ใน ก รุ ง กั ว ล า ลั ม เ ป อ ร์ และให้บริการธนาคารพาณิชย์ที่หลากหลายแก่ลูกค้าในประเทศทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ธนาคารมีบริการเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อาทิ บริการบัญชีเงินฝาก บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า สินเชื่อธุรกิจ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด

จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์สินที่รับโอนจากธนาคารกรุงเทพ

บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด

เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ และเป็นหนึ่งในบริษัทธุรกิจเงินร่วมลงทุนชั้นนำในประเทศไทย ที่มีทุนจดทะเบียน 2 พันล้านบาท โดยชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท


บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ดำ เ นิ น ธุ ร กิ จ น า ย ห น้ า ซื้ อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ ให้คำแนะนำการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริการทำวิจัยและวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า

1 9 1 อาคาร สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32
ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

ดำ เ นิ น ธุ ร กิ จ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้งในส่วนจัดการลงทุน ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรวมถึงธุรกิจทรัสตีให้กับกองทรัสต์ 

1 7 5 อาคาร สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7, 21, 26
ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

เป็นบริษัทในเครือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนทั้งในส่วนของกองทุนรวม กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล 

1 9 1 อาคาร สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24
ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500

คณะกรรมการธนาคาร

นายปิติ สิทธิอำนวย

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อ า ยุ 86 ปี     วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 1 กุมภาพันธ์ 2528
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร 
35 ปี

นายเดชา ตุลานันท์


กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

อ า ยุ 
85 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 26 มีนาคม 2534
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร 
29 ปี

พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช


กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อ า ยุ 
84 ปี    วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 18 มีนาคม 2542
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร 
21 ปี ต่อทะเบียนรถออนไลน์

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ธนาคารกสิกรไทย

เรื่องถัดไป

IPHONE 11

เมนู