ฝาก - ถอน

งบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน คืออะไร

งบการเงิน คือรายงานทางการเงิน ที่นำเสนอข้อมูล เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ กระแสเงินสด ของวิสาหกิจ โดยจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสม ในแต่ละรอบระยะ เวลาบัญชี หรือ ระหว่างรอบบัญชี งบการเงิน จะนำเสนอข้อมูล ที่ถูกต้อง เป็นธรรมเฉพาะ ในกรณีที่กิจ การได้ปฏิบัติตามบัญชี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อจำ เป็นงบการเงินดังกล่าว มีประโยชน์ ต่อผู้ใช้งบการเงิน ในการตัดสินใจ เชิงเศรษฐกิจ และ สามารถแสดงถึง ผลการดำเนินงาน ด้านการบริหาร ของฝ่ายบริหาร ที่ได้รับความไว้วางใจ ให้ดูแลทรัพยากร ขององค์กรงบการเงิน ต้องจัดทำอย่างน้อย ปีละครั้ง และ

ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

สินทรัพย์หนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ค่าใช้จ่าย และ กระแสเงินสด ส่วนประกอบงบการเงิน ที่สมบูรณ์ควรมี

งบดุล [Balance Sheet] คือ รายงานที่จัดทำขึ้น เพื่อแสดงฐานะการเงิน ของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง 2. งบกำไรขาดทุน [Income Statement] เป็นรายงานที่จัดทำขึ้น เพื่อแสดงผล การดำเนินงาน ของธุรกิจในช่วงรอบบัญชี หรือวันสิ้นรอบบัญชีใด ๆ 3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของ [Statement of Changes in owner Equity] หมายถึง รายงานที่จัดทำขึ้น เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ 4. งบกระแสเงินสด [Cash flow statement] คือ รายงานที่แสดงการได้มา และ การใช้เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน [หมายเหตุประกอบงบการเงิน] ประกอบด้วยคำอธิบาย และ การวิเคราะห์โดยละเอียด ของจำนวนเงิน ที่แสดงในงบดุลงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสด และ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของ โดยแสดงในรูปแบบของงบย่อย หรือ งบประกอบต่างๆรวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลมาตรฐานการบัญชี กำหนดให้มีการเปิดเผย และ การเปิดเผยอื่น ๆ ที่จะทำให้ งบการเงินปรากฏ อย่างถูกต้อง ตามที่ควร สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ในการตัดสินใจ ที่ถูกต้อง หมายเหตุประกอบงบการเงินมีดังนี้

5.1 หมายเหตุประกอบ งบการเงินของกิจการต้อง - ให้ข้อมูลตามงบการเงิน และ นโยบายการบัญชี ที่เลือกไว้ สำหรับรายการ และ เหตุการณ์ทางบัญชีที่สำคัญ - เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด ในมาตรฐานการบัญชี - ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ไม่ได้แสดงในงบการเงิน แต่จำเป็น เพื่อให้แสดงงบการเงิน ได้อย่างถูกต้องตามที่ควร. 5.2 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ต้องนำเสนออย่างเป็นระบบ แต่ละรายการในงบดุลงบกำไร ขาดทุน และ งบกระแสเงินสดต้องอ้างอิงข้อมูล เกี่ยวข้องในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน การนำเสนอ งบการเงินมีสองประเภท 5.2.1 งบการเงินประจำปี เป็นงบการเงิน ที่จัดทำขึ้นเมื่อสิ้นสุด รอบระยะเวลาบัญชี เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ กระแสเงินสด ในปีบัญชีนั้นของกิจการ

5.2.2 งบการเงินระหว่างกาล เป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้น ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ กระแสเงินสด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และ ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูล ทางการเงิน ก่อนวันสิ้นรอบบัญชี เช่น งบการเงินรายเดือนรายไตรมาส รายครึ่งปีเป็นต้นการจัดทำงบการเงิน เมื่อกิจการมีการปรับปรุงและ แก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีต่างๆ งบการเงินมีสองรูปแบบ: การบัญชี และ รายงานซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบที่ใช้กัน อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน งบแสดงฐานะการเงิน คือ งบแสดงฐานะการเงิน ของกิจการในวันใดวันหนึ่ง บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ บัญชีสินทรัพย์หนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ (ส่วนของผู้ถือหุ้น)

โดยเฉพาะ กับคนที่ไม่ได้เรียน ด้านบริหารธุรกิจ หากต้องการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ ให้ความรู้สึกเหมือนคุณ กำลังเรียนเรื่องแรงโน้มถ่วง หรือ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนมาก

“ แต่เดี๋ยวก่อน…การเข้าใจงบการเงินที่แท้จริง ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน ในทางกลับกัน หากคุณได้ศึกษาอย่างจริงจัง คุณจะเข้าใจ ว่ามันเป็นเรื่องง่าย ที่อยู่รอบตัวคุณ ” งบการเงินประกอบด้วยงบเล็ก ๆ 5-6 รายการ แต่วันนี้จะพูดถึงงบ หลักเพียง 3 งบเท่านั้น

งบดุล (บัญชีสินทรัพย์)


คุณเคยบันทึก ทรัพย์สินของคุณหรือไม่? จดบันทึกว่าวันนี้ เรามีเงินในธนาคารเท่าไหร่ คุณมีหุ้น / กองทุนเท่าไหร่? คุณมีบ้าน / คอนโด / รถหรือไม่? มูลค่าตลาดคืออะไร? รวมถึงใครเป็นหนี้ใคร และ คุณเป็นหนี้เท่าไร การเก็บบันทึกทรัพย์สินด้วยวิธีนี้เรียกว่า “งบดุล”

ในทางธุรกิจเช่นกันงบดุล คือ งบแสดงว่า บริษัท คุณมีทรัพย์สินอะไร? เงินสดที่ดินอาคารอุปกรณ์ และ จะบอกว่าหนี้ในทรัพย์สินต่างๆ ที่พวกเขามีอยู่เป็นจำนวนเท่าใด ได้เงินทุนของเราเองกี่บาท? (งบดุลหนี้ + ทุน)

ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์งบดุล ใช้เพื่อดูสถานะปัจจุบันของ บริษัท ของสินทรัพย์ ทั้งหมด ที่ได้รับจากการ จัดหาหนี้ ส่วนของกรรมสิทธิ์ ที่ลงทุนไปเท่าไหร่? ซึ่งหากคุณเจอ บริษัท ใดที่มีทรัพย์สิน ที่ได้มาจากหนี้สูง คุณเดาได้เลยว่า บริษัท อาจต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวนมาก (อาจส่งผลต่อเงินปันผล) หรือหาก บริษัท มีหนี้สูงขึ้นก็ควรมีความเสี่ยงทางธุรกิจต่ำกว่า บริษัท ที่มีหนี้น้อย

หลายครั้งที่ฉันเจอ บริษัท ที่ทำธุรกิจในอนาคต ที่น่าสนใจหน้าตาดี แต่มีหนี้สูง เมื่อ บริษัท พบสิ่งที่น่าลงทุน เป็นเรื่องยากที่ บริษัท จะกู้เงินมาลงทุน ดังนั้นวิธีสุดท้ายคือการเพิ่มทุน (ขอเงินผู้ถือหุ้น)

งบกำไรขาดทุน (แสดงรายได้และค่าใช้จ่าย)


งบเหล่านี้ คล้ายกับการบัญชีรายรับ และ รายจ่ายของคุณ ว่าเงินที่ได้มาจากการทำงาน มันถูกใช้ไปเท่าไหร่ ออมเท่าไหร่? ในการทำธุรกิจ ด้วยงบกำไรขาดทุน บอกว่าแต่ละงวด บริษัท ทำการค้าได้กี่บาท? หักค่าวัสดุแล้วเท่าไหร่? หักค่าจ้างคนงาน จ่ายดอกเบี้ยภาษี แล้วเหลือเท่าไหร่?

ตัวอย่าง การวิเคราะห์งบกำ ไรขาดทุน คำสั่งนี้ ใช้เพื่อบอกทั้งความสามารถ ในการดำเนินงานของ บริษัท และ ความเสี่ยง ในการทำธุรกิจเช่น บริษัท เงาะกระป๋อง ที่มียอดขาย 100 บาทซึ่งเป็นค่าเงาะน้ำเชื่อม ค่าแรง 70 บาท นั่นหมายความว่า ร้านนี้มีต้นทุนอยู่แล้ว 70% ของยอดขาย หากวันใดเกิดเงาะขึ้นราคาต้นทุน น้ำตาลที่เพิ่มขึ้น 70 บาทอาจกลายเป็น 80 ถึง 90 หรือมากกว่า 100 บาท บริษัท นี้อาจกลายเป็น บริษัท ที่ทำกำไรได้ มันเป็น บริษัท ที่ขาดทุนทันที

งบกระแสเงินสด (บอกที่มาของเงิน)


งบกระแสเงินสดทำหน้าที่เหมือนรายงานที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายของ บริษัท เงินที่ฉันได้มาคือสิ่งที่ฉันจ่ายสำหรับ What do you pay for? โดยงบกระแสเงินสดจะแบ่งกระแสเงินสดออกเป็น 3 ประเภท

บางครั้งเราอาจเจอ บริษัท ที่ดูงบกำไรขาดทุน แล้วกำไรเติบโตดี และ น่าสนใจ แต่เมื่อดูงบ กระแสเงินสด เราพบว่ากำไรที่ได้รับ มันเป็นกำไร จากการขายสินทรัพย์บางอย่างของ บริษัท . ไม่ใช่กำไรที่งอกเงย จากการทำธุรกิจ แบบนี้ บริษัท ที่เราเห็นว่ากำไรเติบโต ในความเป็นจริง มันอาจจะไม่น่าสนใจ

ดูงบการเงินได้ที่ไหน?


คุณสามารถเข้าถึงงบการเงินของ บริษัท จดทะเบียนทั้งหมดได้ทาง http://www.set.or.th/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

บางครั้งเราอาจเจอ บริษัท ที่ดูงบกำไรขาดทุนแล้วกำไรเติบโตดีและน่าสนใจ แต่เมื่อดูงบกระแสเงินสด เราพบว่ากำไรที่ได้รับมันเป็นกำไรจากการขายสินทรัพย์บางอย่างของ บริษัท . ไม่ใช่กำไรที่งอกเงยจากการทำธุรกิจ แบบนี้ บริษัท ที่เราเห็นว่ากำไรเติบโตในความเป็นจริงมันอาจจะไม่น่าสนใจ

งบการเงิน / ผลการดำเนินงานจะสรุปข้อมูลทางการเงินที่เน้นไว้ให้ดูคร่าวๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมและผลการดำเนินงานของ บริษัท

“ Practice Make a Man Perfect” เพื่อดูตัวอย่างคร่าวๆ สิ่งที่ฉันยกมาอาจไม่ทำให้คุณดีขึ้น ในงบการเงินของคุณ ในทันที ดังนั้นจะดีกว่าอย่างแน่นอนหากเราสามารถฝึกดูงบการเงินด้วยตัวเองบ่อยๆ ลองผิดลองถูก เพื่อให้เกิดการเร่งรัดทางความคิด และ คุณสามารถติดตามความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับการเลือกหุ้นพื้นฐานได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้า

งบการเงิน

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู