ฝาก - ถอน

คำนำพอร์ต

คำนำพอร์ต

คำนำพอร์ต คืออะไร

คำนำพอร์ต | นี่คือส่วนแรก ที่เราเห็น เมื่อเปิดพอร์ตโฟลิโอ คำนำมักจะกล่าวถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการจัดทำ ประโยคที่เขียน จะต้องไม่คลุมเครือ สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ ของผู้จัดทำได้ดี เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ควรลงท้ายด้วยชื่อผู้แต่งเสมอ

อย่างที่ทราบกันดีว่า ปีนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (พสว.) ขอความร่วมมือ ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ กำหนดจำนวนหน้า Portfolio ของผู้สมัครไม่เกิน 10 หน้าไม่รวมหน้าปก แต่ทั้ง 10 หน้าจะเป็นอย่างไร? มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน หากมหาวิทยาลัยไม่กำหนดจำนวน Portfolio Pages เลยก็สามารถทำได้เช่นกัน

พอร์ตโฟลิโอ 10 หน้าควรมีอะไรบ้าง?


หน้า 0 | ใบปะหน้า (ไม่นับ 10 หน้า)
หน้า 1 | โปรไฟล์หรือบทนำ
หน้า 2 | ประวัติการศึกษา
หน้า 3 | เหตุผลในการเลือกเรียนในคณะ / สาขาวิชา
หน้าที่ 4 – 7 | รางวัลและใบรับรองการปฏิบัติงาน
หน้า 8 – 10 | กิจกรรม

ตอนนี้เราจะเตรียมพอร์ตโฟลิโออย่างไร? เนื่องจาก 10 เพจเรายังไม่รู้ว่า มหาวิทยาลัยจะเสนออะไร ดังนั้นวันนี้เราจะพาคุณ ไปเตรียมความพร้อมในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ แม้ว่าคุณจะไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัย จะกำหนดรายละเอียดผลงานอย่างไร

บันทึก
หากมหาวิทยาลัยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อปรับเปลี่ยนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ฉันควรเตรียมพอร์ตอย่างไร?

เตรียมส่วนสำคัญของแฟ้มสะสมงาน เตรียมชิ้นส่วนสำคัญที่คาดว่า จะต้องใช้อย่างแน่นอน ส่วนใดไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด ดำเนินการเพิ่มเติมภายหลัง

จัดทำ Full Portfolio
เตรียมพอร์ต การลงทุนของคุณเอง หากศึกษารายละเอียดของระเบียบการ และ มหาวิทยาลัยได้กำหนดรายละเอียดของ Portfolio ไว้ด้วย
ส่วนที่สำคัญ ปกตามที่สำนักงานแจ้งมาหน้าปกจะไม่นับเป็น 1 ใน 10 หน้าที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ทำให้ดูโดดเด่นดึงดูด ความสนใจ เห็นแล้วรู้เลยว่าสมัครคณะอะไร กรอกรายละเอียดชื่อ – นามสกุล / โรงเรียน / คณะ / สาขา / มหาวิทยาลัยที่ส่ง ดำเนินการต่อ มีข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด เน้นทักษะความสามารถ ที่เอื้อต่อการเรียน ในคณะที่มีงานอดิเรก ภาพที่ชัดเจน ประวัติการศึกษา โรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในแต่ละระดับอาจแยกออกจากมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ย (GPAX)

เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ / สาขาวิชานี้เขียนเรียงความสั้น ๆ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 เน้นความตั้งใจ และ ทัศนคติที่ดีต่อคณะ บางโครงการจะมีหัวข้อ สามารถศึกษา ได้จากระเบียบการ

กิจกรรมรางวัลความสำเร็จ แล ะประกาศนียบัตร เน้นผลงานดีเด่น รับรางวัล หากมีการเลือกเฉพาะ จำนวนมาก ที่โดดเด่น ไม่จำเป็นต้อง มีทั้งหมดหากคุณเลือกเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ ที่คุณสามารถสมัครได้จะดีมาก

การเขียนพอร์ต

หน้าปก จะสะท้อนว่าเราเป็นใคร รูปแบบที่เราชอบ หรือ ที่เราเลือกบางคนเลือก ทำนิตยสาร อัตชีวประวัติปกซีดี โปสเตอร์ภาพวาด ภาพถ่าย การ์ตูน ในท่าทางต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ และ ความสนใจที่ดี สามารถทำปกได้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

หน้าหนึ่งของสารบัญ มีหัวข้อที่เราจัดหมวดหมู่ไว้ เช่นประวัติส่วนตัว ผลงานผลงานวิชาการงาน สาธารณะ หรือ ความสามารถ รวมถึงเหตุผล ที่อยากเข้าสาขานี้ หรือ คณะพร้อมเลขหน้าประกอบ เพื่อความสะดวก ในการเปิดคณะกรรมการ (สารบัญนี้ สำหรับบางคน บางสาขาบ างมหาวิทยาลัย อาจ ไม่ใช่ดังนั้นจึงเป็นทางเลือก

ประวัติส่วนตัว
ความยาวประมาณ 1-2 หน้าควรมีชื่อ – นามสกุลภูมิลำเนา (อาจมีผลต่อการยื่นโควต้า ในพื้นที่ที่กำหนด) ที่อยู่ปัจจุบัน (เพื่อความสะดวก ในการส่งเอกสาร) วัน เดือน ปีเกิด ข้อมูลผู้ปกครองผู้ปกครอง ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถม ศึกษาจน ถึงปัจจุบัน ซึ่งต้องมีผลการเรียน และ หลักฐานที่ชัดเจน นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มหัวข้อ “ความสามารถพิเศษ” แต่ต้องมีความพิเศษจริง ๆ ซึ่งสามารถบ่งบอก ถึงศักยภาพ ได้ความอยากรู้อยากเห็นและ การเรียนรู้อาจเป็นข้อดี ที่ต้องพิจารณาเช่นความสามารถทางภาษา ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

แฟ้มสะสมผลงาน
ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรมีรายละเอียดประมาณ 4-6 หน้าซึ่งกำหนดหัวข้อและรูปภาพของกิจกรรมที่อาจติดป้ายข้อความสั้น ๆ

การแสดงในกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมกีฬาการแสดงในงานต่าง ๆ การแสดงดนตรีกิจกรรมวันสำคัญเช่นสุนทรภู่วันภาษาไทยวันวิทยาศาสตร์รวมถึงการเป็นนักกีฬาของโรงเรียนอำเภอหรือจังหวัดเป็นต้น

ผลงานทางวิชาการเช่นการแข่งขันทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันคิดเลขเร็วการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์การแข่งขันเขียนเรียงความ Composition Contest การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นต้น

การมีส่วนร่วมต่อสาธารณะ ที่แสดงถึงจิตสำนึกสาธารณะ ช่วยเหลือ หรือ รับใช้สังคมในฐานะสามัญชน เป็นประธานนักเรียนกรรมการชมรม หรือ ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆทั้งใน และ นอกโรงเรียนเป็นต้น

งานน่าจะเป็นส่วนที่ยากที่สุด บางคนอาจมีผลงาน ที่ไม่สามารถเลือกได้ ในขณะที่อีกหลายคนอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องรีบค้นหาตัวเองให้เจอ สรุปสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้หลังจากนั้นพยายามเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในสาขาวิชา ที่เราสมัครยิ่งคุณวางแผนเร็วเท่าไหร่โอกาสของเราก็มากขึ้นเท่านั้น

ความสามารถพิเศษ
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนเองซึ่งคุณสามารถใช้หัวข้อนี้เพื่อขยายข้อความจากประวัติย่อของคุณเช่นการเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษด้วยการสอบวัดระดับ ส่งเสริมการเรียนดนตรีหรือเพื่อแสดงความสามารถที่ได้รับโอกาสให้เป็นตัวแทนของจังหวัดภูมิภาคหรือประเทศโดยใช้พื้นที่ประมาณ 1-2 หน้าโดยใส่รูปถ่ายกิจกรรมประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตรประกอบด้วย

“ ทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้”
ในหัวข้อนี้เด็กอาจจัดรูปแบบเป็นแผนภาพ หรือใช้การเขียนบรรยายเพื่อแสดงความต้องการเป้าหมายของการเข้าสู่สาขาการศึกษาด้วยความจริงใจความสุภาพและความอ่อนน้อมถ่อมตน

ปกหลัง
ต้องเป็นรูปแบบเดียวกับปกหน้า หรือใส่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณลงไป

อย่าลืมว่าหนังสือทั้งเล่มจะต้องมีเอกภาพ ทั้งสไตล์สีและแบบอักษร ภาษาอาจไม่สละสลวย หรือเป็นทางการและน่าอึดอัด แต่ควรใช้ภาษาที่เหมาะสมไม่หยาบคายสแลงหรือภาษาวัยรุ่นมากเกินไป

“พอร์ตโฟลิโอ 10 หน้า” จะไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในคืนเดียว วางแผนเข้าร่วมงาน และ เก็บรูปถ่ายใบรับรองหรือหลักฐานไว้ แต่เนิ่นๆ แม้ว่าเราจะไม่ได้สมัครรอบ Portfolio แต่ไม่ว่าเราจะไปสัมภาษณ์ที่ใด ติดต่อเรา

คำนำพอร์ต

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู