ฝาก - ถอน

การถือศีลอด

การถือศีลอด

การถือศีลอด

การถือศีลอด ของชาวมุสลิม ความสำคัญของการถือศีลอด ในทุกๆ ปี ศาสนิกชนมุสลิมจะปฏิบัติภารกิจถือศีลอดเดือนรอมฎอน เป็นการทดสอบความศรัทธาอันแรงกล้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานพระบัญญัติแก่มวลมนุษย์ เพื่อฝึกฝนให้มวลมนุษย์รู้จักความอดกลั้นอดทนมีจิตใจหนักแน่นและไม่ท้อถอยอย่างง่ายดายต่อความยากลำบาก เมื่อเข้าเดือนรอมฏอนชาวมุสลิมจะเริ่มถือศีลอดตลอดช่วงเดือนนี้เป็นเวลา 29 – 30 วัน เป็นการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติข้อที่สี่ในหลักปฏิบัติศาสนบัญญัติ 5 ประการ คือ
1). การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และนบีมูฮำหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์
2). ดำรงละหมาด
3). การบริจาคทาน (ซะกาต)
4). ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
5). ประกอบพิธีฮัจย์ที่นครมักกะฮ์

การถือศีลอด

ข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้อง

1.  รับประทานอาหารซุโฮร์ให้ใกล้หมดเวลา และรีบแก้ศีลอดเมื่อเข้าเวลา
2. ไม่พูดนินทา ไม่คิดร้าย ทำใจให้สงบ อ่านอัลกุรอ่าน
3. เคี้ยวอาหารช้าๆ ห้าสิบครั้งต่อคำ ควรทานอาหารไม่อิ่มแน่นมาก
4. ดื่มน้ำสะอาดมากๆ หลังรับประทานอาหาร
5. รับประทานอาหารเหมือนปกติ ไม่ควรเพิ่มอาหารมาก
6. เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
7. ไปละหมาดตะรอเวียะฮ์ (การละหมาดในเดือนรอมฏอน) ทุกๆ วัน อย่างช้าๆ ไม่รีบ
8. แบ่งปันอาหารให้ผู้ที่ถือศีลอด
9. พยายามเลิกสิ่งเสพติดต่างๆ เช่น บุหรี่, ชา, กาแฟ ฯลฯ
10. ควรตรวจร่างกายก่อนเข้าเดือนรอมฎอน และหลังจากสิ้นเดือนรอมฎอน

ข้อห้ามขณะถือศีลอด

1. ห้ามรับประทานหรือดื่ม รวมทั้งการสูบบุหรี่ด้วยโดยเจตนา
2. ห้ามร่วมประเวณี หรือทำให้อสุจิออกมาโดยเจตนา
3. ห้ามทำให้อาเจียนโดยเจตนา
4. ห้ามเอาสิ่งใดเข้าไปจนลึกเกินบริเวณภายนอกในอวัยวะที่เป็นรู เช่น ปาก จมูก โดยเจตนา ข้อห้ามเหล่านี้ ห้ามเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น ส่วนน้ำลายในปากกลืนได้ไม่ห้าม

การถือศีลอด

สาระสำคัญ

ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ถือศีลอดได้สัมผัสและรับรู้ถึงความทุกข์ยากลำบาก ได้เรียนรู้ถึงอุปสรรรคต่างๆ ของการดำเนินชีวิต และเมื่อได้สัมผัส ได้รับรู้ถึงความทุกข์ยากแล้วถือศีลอดจึงส่งผลสืบเนื่องให้ผู้ถือศีลนั้นรู้จักอดกลั้นอดทนต่อความทุกข์ยากต่างๆ ด้วยความพากเพียรและสติปัญญา กล่าวคือ ฝึกฝนจิตใจของชาวมุสลิมทุกคนให้เป็นผู้มีสติหนักแน่นมีจิตใจอดทนอดกลั้นทั้งต่อความหิวโหย ต่อความโกรธความปรารถนาแห่งอารมณ์ และสิ่งยั่วยวนนานับประการ ซึ่งผลที่ได้จากความเพียร คือ การพัฒนาตนเองไปในทางที่ดี มีความใฝ่สูงด้านจิตใจอยู่ตลอดเวลาจิตสงบ ไม่ฟุ้งซ่านและพร้อมที่จะเผชิญและฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ นานา มุ่งสู่ความสำเร็จถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต ต่อหน้าที่การงานและกิจวัตรประจำวันของชาวมุสลิม นอกเหนือไปจากความยำเกรง และศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะได้ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า

รายละเอียด

ผู้ที่จะถือศีลอดต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และมีความแน่วแน่ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคความยากลำบากด้วยความสมัครใจตลอดเดือนรอมฎอนภารกิจที่ผู้ถือศีลอดควรกระทำตลอดช่วงเดือนรอมฎอน คือ การศึกษาพระคัมภีร์อัลกุรอ่านเพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถปฏิบัติตามพระวัจนะของพระเจ้าได้โดยไม่ผิดเพี้ยน ด้วยคติทางศาสนาว่าเดือนรอมฎอน คือ เดือนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอ่านให้เป็นธรรมนูญชีวิตของมุสลิมทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติไว้ให้มั่น ชาวมุสลิมจึงยึดถือว่า เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความประเสริฐการปฏิบัติศาสนพิธีและท่องคำภีร์อัลกุรอ่านในเดือนรอมฎอนนี้จึงปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษถือศีลอดต้องตั้งเจตนาว่า “ข้าพเจ้าตั้งใจถือศีลอดในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นฟัรฎู (ฟัด-ดู) เดือนรอมาฎอนในปีนี้ เพื่ออัลเลาะฮฺตะอาลา” ถือศีลอดทุกๆ คืนตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งตะวันลับขอบฟ้า และต้องอดกลั้นต่อบรรดาการกระทำต่างๆ ซึ่งเป็นข้อห้ามที่จะทำให้เสียศีลอด

การถือศีลอด

สรุป

การถือศีลอด – ตามความหมายทางศาสนาของอิสลาม คือการงดเว้นจากการกิน การดื่ม การเสพ และการมีความสัมพันธ์ทางเพศ ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกตลอดทั้งเดือนเราะมะฎอนของทุกปีซึ่งอาจจะมีระยะเวลา 29 หรือ 30 วัน โดยมีเจตนาว่าทำเพื่ออัลลอฮฺ – ในเดือนรอมฏอน ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งนับว่ามีความสำคัญ ตามบัญญัติของศาสนา 1 ใน 5 ของอิสลาม หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “การถือบวช” ตามการเรียกของคนไทยที่นิยมเรียกกัน เป็นศีลคล้ายๆ ศีล 5 ของชาวพุทธแต่ศีลอดของอิสลามนั้นไม่ปฏิบัติไม่ได้ มุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะแล้ว จำเป็นต้องปฏิบัติศีลนี้อย่างเคร่งครัด ยกเว้นผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย คนชรา หญิงมีครรภ์  เด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะ (เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)  หรือ คนเดินทาง เหล่านี้ยกเว้นได้ หมายความว่า บังคับกับผู้ที่มีความสามารถเท่านั้น และเป็นหนึ่งเดือนในปฏิทินจันทรคติ อาจมี 29 หรือ 30 วัน ขึ้นอยู่กับการมองเห็นดวงจันทร์เสี้ยวของเดือนใหม่ ดังนั้นในเย็นของวันที่ 29 ของเดือนซะบานชาวมุสลิมจะรวมตัวกันแล้วพาไปดูดวงจันทร์เสี้ยว โดยส่วนใหญ่ไปมัสยิดใกล้บ้าน

บริการเกมส์ PG SLOT VIP 24 ชั่วโมง

รูปแบบที่แปลกใหม่ ฉีกรูปแบบทุกการเล่น  SLOT  แบบเดิมๆ อย่างสิ้นเชิง พบกับสุดยอด ครีเอทีฟ เกมส์ดีไซน์ ที่ออกแบบเกมส์แบบใหม่ทั้งหมด มาให้ได้เล่นแล้วตอนนี้  เกมส์สล็อตออนไลน์ พีจี สล็อต ที่มีให้เลือกเล่นมากกว่า 100 เกมส์ ทดลองเล่นฟรี เว็บ pgslotvip

***เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ *** แนะนำวิธีการเล่นและเล่นเว็บที่ดีๆสบายใจ สูตร pg สล็อต เล่นง่ายมากครับเล่นยังไงก็บวกช่วงนี้ ดาวน์โหลดการีน่า

คลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย PG SLOT VIP ติดต่อเรา ฝากถอน

ควรเล่นเว็ปไหนดี
วันนี้จะขอมา แนะนำเว็บ สล็อตออนไลน์ PG SLOT VIP ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 4 ปี วางใจได้ ในเรื่องของ ระบบ ฝาก – ถอน ด้วยระบบออโต้ สามารถดำเนินการ ด้วยตัวของท่านเอง ได้เลย ไม่เสียเวลา ฝาก – ถอน ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบเกมส์ ไหลลื่น ไม่มีสะดุด เล่นจนเพลิดเพลิน ภาพกราฟิกสวยงาม ตะกาลตา แถมยังมี โปรโมชั่นดี ๆ รอท่านอยู่ อีกเพียบเลย และยังมี ฟรีเครดิตส ล็อตออนไลน์ กงล้อหมุน ชั่วโมงละ 1 ครั้ง ต่อ 1 ยูเซอร์ หมุนไปก่อน ได้ ไม่ได้ ค่อยว่ากัน ที่สำคัญ โปรโมชั่นน้องใหม่ โบนัส 50% สูงสุด 500 บาท ฝากครั้งแรก 300 บาท

การเล่นมานาน จะถือว่าเป็นเซียนพนัน เลยก็ว่าได้ แต่เซียนเหล่านี้ ก็ยังเล่นการพนัน แล้วเสียเหมือนกัน

ฉะนั้นเรา ก็อย่าได้ตั้งความหวัง อะไรมากกับ การเล่นการพนัน เพราะว่าการเล่น การพนันทุกชนิด ก็เหมือนกับการลงทุน กับความเสี่ยงนั่นเอง ฉะนั้นการลงทุน กับความเสี่ยง แบบการเล่น การพนันก็มีโอกาส ที่จะได้เงิน หรือ จะเสียเงินเท่ากัน

อีกทั้งการเล่น การพนันก็คง จะอาศัยแค่ฝีมือ อย่างเดียวไม่พอ  ก็คงต้องอาศัย ดวงด้วย เพราะคนไทย เราชอบเล่นการพนัน ชอบการเสี่ยงโชคกันอยู่แล้ว  สุดท้ายนี้ การเล่นการพนัน ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่อยากจะสนับสนุน ให้เล่นการพนัน

ถึงแม้ว่า การเล่นการพนัน จะมีเงิน เป็นสิ่งเดิมพัน จนอาจจะทำให้ เรารวยได้ก็  ตามแต่ยังไง ส่วนมากก็จะเสีย มากกว่าได้อยู่แล้ว ซึ่งการเล่นการพนัน เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่อยากให้ หมกมุ่นกับมัน มากนักถึงจะถนัด หรือ ชอบก็ตาม

แต่ก็อย่าเล่น ให้มากเกินไป การพนันออนไลน์ได้เงินจริง จากการเดิมพัน และ อาจจะทำให้เสียเงินจริง ไปจากการวางเดิมพัน เหล่านั้นได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่ เราจะเลือกรูปแบบ การเดิมพันแบบ ไหนควรที่จะต้องเข้าไปศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับ เกมนั้นให้เข้าใจก่อน ที่จะเลือกเดิมพัน เพื่อทำให้เกิดกำไร สูงสุดจากการ วางเดิมพันได้

ที่มีระบบการทำงาน ที่มีความเสถียรภาพ เล่นได้แบบไม่มีคำว่าสะดุด เล่นเกมสล็อต ได้ง่ายสะดวกสบาย ด้วยระบบ การเติมเงิน ออโต้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็เล่นได้ เครดิตฟรี เติมได้ไม่จำกัด วิธีสมัครเล่น pgslotvip

ติดต่อถอนเงิน ทางไหนได้บ้าง ? ระบบถอนเงิน เราใช้ระบบอัตโนมัติ ถอนได้เอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วกว่าที่เคย สามารถเลือกถอนกี่โมงก็ได้ หมดปัญหาการโอนช้า หรือถ้าหากคุณถอนเงินไม่เป็น สามารถติดต่อไลน์กับคอลเซ็นเตอร์ ช่วยสอนคุณใช้งานระบบได้ทุกขั้นตอน เรายินดีแก้ปัญหาให้คุณตลอด 24 ชั่วโมง

***เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ *** แนะนำวิธีการเล่นและเล่นเว็บที่ดีๆสบายใจ สูตร pg สล็อต เล่นง่ายมากครับเล่นยังไงก็บวกช่วงนี้   

สุดยอดเกมสร้างรายได้
สุดยอดเกมสร้างรายได้ ทดลองเล่นฟรี ไม่มีค่าจ่าย ไม่มีเงื่อนไข
ทางเรา ได้เปิดโหมด ทดลองเล่นฟรี สำหรับผู้ที่ สนใจ หรือมือใหม่ที่สนใจการเล่นสล็อตออนไลน์ เล่นสล็อตออนไลน์ รูปแบบใหม่ เพื่อเปิดโอกาส ให้เหล่า นักเดิมพัน ได้เข้ามาทดลอง เล่น เกมสล็อตออนไลน์ ของ SLOTPG ได้เปิด ให้เล่น ฟรี ไม่ต้องสมัคร ลงทะเบียน มีเกมให้ ทดลองเล่น ฟรี มากกว่า 100 เกม รับรองทุกท่านจะได้พบกับความ ตื่นเต้น เร้าใจ และ ได้สัมผัสประสบการณ์การเล่น สล็อตออนไลน์ รูปแบบใหม่ และ ตัดสินใจ เล่นเดิมพัน ด้วยเงินจริงแน่นอน ใครที่สนใจ อยากลอง ติดเรามาได้เลย สล็อต PG เทคนิคสำคัญ

บทความต่อไป Y8 เกม

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู